Trgovinski predpisi EU

Infografika – Instrumenti trgovinske zaščite EU

EU pripravlja prvi temeljit pregled svojih instrumentov trgovinske zaščite po letu 1995

Evropska unija želi zagotoviti, da se vsi uvoženi izdelki v EU prodajajo po pošteni in pravični ceni. Zato zdaj prvič po več kot 20 letih temeljito pregleduje svoje instrumente trgovinske zaščite.

Trgovinski predpisi v obliki instrumentov trgovinske zaščite varujejo proizvajalce iz EU pred škodo in preprečujejo nelojalno konkurenco tujih podjetij, primera katere sta damping in subvencioniranje.

Države članice želijo zagotoviti, da bodo instrumenti trgovinske zaščite EU kos novim izzivom spreminjajočega se gospodarskega okolja. Glavni cilj je trislojen:

  • ohranjanje evropskih delovnih mest
  • zagotavljanje pravične konkurence na odprtih trgih
  • ohranjanje proste trgovine

Svet in Evropski parlament sta se oktobra 2017 v okviru najnovejšega zakonodajnega razvoja dogovorila o novi protidampinški metodologiji.

Posodobitev instrumentov trgovinske zaščite EU

Protidampinška metodologija

Svet in Parlament sta 3. oktobra 2017 dosegla politični dogovor, ki bo uvedel nova pravila, s katerimi bo EU lahko bolje varovala svoje proizvajalce pred nepoštenimi trgovinskimi praksami.

Namen nove protidampinške metodologije je odkrivati in odpraviti cene uvoženih proizvodov, ki so bile umetno znižane z državno pomočjo. Ta je v skladu s predlogom Evropske komisije iz novembra 2016, ki je povezan s širšo revizijo instrumentov trgovinske zaščite EU.

Med prihodnjimi izzivi bodo:

  • odprava preteklega razlikovanja med tržnimi in netržnimi gospodarstvi pri izračunu dampinga
  • dokazovanje „večjih izkrivljanj trga“ med prodajno ceno in proizvodnimi stroški proizvoda
  • upoštevanje družbenih in okoljskih standardov pri odkrivanju primerov dampinga

Izkrivljanje trga bo določeno na podlagi meril, kot so državne politike in vplivi, vsesplošna prisotnost podjetij v državni lasti, diskriminacija v korist domačih podjetij in odvisnost od finančnega sektorja.

Nova pravila so oblikovana nevtralno za vse države in v celoti skladna z obveznostmi EU, sprejetimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Veljala bodo le za primere, odkrite po začetku veljavnosti zakonodaje.

Pregled neposrednih tujih naložb

Evropska komisija je 13. septembra predlagala okvir za pregled neposrednih tujih naložb. Z uredbo na tem področju bi vlagateljem in nacionalnim vladam zagotovili preglednost in verodostojnost.

Nov pravni okvir bo, kot je Komisija predvidela v predlogu, ohranil ključne interese EU. Okvir bo vključeval:

  • pregled neposrednih tujih naložb, ki ga opravijo države članice – z obveznostjo preglednosti in enake obravnave
  • mehanizem sodelovanja med državami članicami in Komisijo – ta bi se lahko uporabil, kadar bi določena neposredna tuja naložba v eni ali več državah članicah lahko ogrožala varnost ali javni red druge države članice
  • pregled neposrednih tujih naložb, ki ga opravi Komisija – kadar bi neposredne tuje naložbe v državah članicah lahko vplivale na širše projekte EU na področjih, kot so raziskave, promet in energija

Za predlagano uredbo se uporablja redni zakonodajni postopek, kar pomeni, da morata Svet in Evropski parlament o njej doseči dogovor.

Evropski svet pozval k „odločnim“ ukrepom

Voditelji EU so na zasedanju Evropskega sveta oktobra 2016 ponovno poudarili, da moramo nepoštene trgovinske prakse obravnavati učinkovito in odločno

Predlog za obsežno revizijo instrumentov trgovinske zaščite

Evropska komisija je aprila 2013 predlagala obsežno revizijo instrumentov trgovinske zaščite EU.

S predlaganimi spremembami naj bi zagotovili, da bo trgovinska zaščita EU bolje služila vsem stranem, tako proizvajalcem kot uvoznikom v EU.

Protidampinški in protisubvencijski instrumenti bodo učinkovitejši in bolje prilagojeni varovanju proizvajalcev v EU pred nepoštenimi praksami tujih podjetij in morebitnim tveganjem povračilnih ukrepov. Hkrati bo uvoznikom zagotovljena večja predvidljivost v zvezi s spreminjanjem stopenj dajatev, kar bo olajšalo njihovo poslovno načrtovanje. Celoten sistem bo postal preglednejši in uporabnikom bolj prijazen.