Najpomembnejši cilji:

  • prispevek k zagotavljanju konvergence in stabilnosti v EU 
  • prispevek k zagotavljanju zdravih javnih financ
  • spodbujanje gospodarske rasti 
  • preprečevanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v EU
  • izvajanje strategije Evropa 2020

Evropski semester je cikel usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU. Je del ekonomskega upravljanja Evropske unije.

Usmerjen je na šestmesečno obdobje od začetka vsakega leta, po čemer je tudi dobil ime – „semester“.

V okviru evropskega semestra države članice svoje proračunske in ekonomske politike uskladijo s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU. 

Katere politike se usklajujejo v okviru evropskega semestra?

Evropski semester zajema tri sklope usklajevanja ekonomskih politik:

  • strukturne reforme, usmerjene v spodbujanje rasti in zaposlovanja v skladu s strategijo Evropa 2020
  • fiskalne politike, da bi zagotovili vzdržnost javnih financ  v skladu s Paktom za stabilnost in rast
  • preprečevanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij

Zakaj je bil vzpostavljen evropski semester?

Med nedavno gospodarsko krizo se je izkazalo, da je treba zagotoviti boljše gospodarsko upravljanje in učinkovitejše usklajevanje politik med državami članicami EU.

V Uniji, kjer so gospodarstva močno povezana, lahko boljše usklajevanje politik pomaga preprečevati odstopanja ter prispeva k zagotavljanju konvergence in stabilnosti v EU kot celoti, pa tudi v njenih državah članicah.

Postopki usklajevanja ekonomskih politik so bili do leta 2010 neodvisni drug od drugega.

Državam članicam se je zaradi racionalizacije procesa in zbliževanja ciljev nacionalnih proračunskih politik ter politik rasti in zaposlovanja zato zdelo potrebno uskladiti časovne načrte teh postopkov, ob tem pa upoštevati cilje, ki so si jih zastavile na ravni EU.

Poleg tega je bilo treba območja nadzora in usklajevanja razširiti na širše makroekonomske politike.

Evropski svet je zato leta 2010 sklenil vzpostaviti evropski semester kot del širše reforme ekonomskega upravljanja EU. Pravna podlaga za ta proces je t. i. „šesterček“, tj. šest zakonodajnih aktov, s katerimi se je preoblikoval Pakt za stabilnost in rast. Prvi cikel evropskega semestra je potekal leta 2011.