Kako deluje evropski semester

Semester ima jasen časovni načrt, v skladu s katerim države članice prejmejo nasvete na ravni EU („smernice“), nato pa predložijo svoje načrte politik („nacionalne programe reform“ in „programe za stabilnost ali konvergenco“), ki se ocenijo na ravni EU.

Po oceni teh načrtov države članice prejmejo posamezna priporočila („priporočila za posamezne države“) glede njihovih nacionalnih proračunskih in reformnih politik. Države članice naj bi ta priporočila upoštevale pri določanju proračuna za prihodnje leto ter pri sprejemanju odločitev v zvezi z ekonomskimi, zaposlovalnimi, izobraževalnimi in drugimi politikami.

Po potrebi prejmejo tudi priporočila za odpravo makroekonomskih neravnotežij.

Pripravljalna faza: analiza trenutnega stanja in pregled ukrepov iz preteklega leta

November in december

Komisija izda letni pregled rasti in poročilo o mehanizmu za opozarjanje za prihodnje leto. Predlaga tudi osnutek priporočila Sveta o ekonomski politiki evrskega območja.

V letnem pregledu rasti Komisija predstavi svoje videnje prednostnih nalog politik EU za prihodnje leto. Države članice bi morale te prednostne naloge upoštevati pri oblikovanju svojih ekonomskih politik za prihodnje leto.

Poročilo o mehanizmu opozarjanja je pregled makroekonomskega dogajanja v posameznih državah članicah EU.

Komisija se lahko na podlagi tega poročila odloči za poglobljeni pregled trenutnega stanja v posameznih državah, kjer naj bi obstajala velika nevarnost morebitnih makroekonomskih neravnotežij.

S takšnimi pregledi je lažje ugotoviti, ali obstajajo morebitna makroekonomska neravnotežja, in v tem primeru natančno določiti njihovo naravo in obseg. Komisija lahko poleg tega državam članicam predloži priporočila glede politik.

V osnutku priporočila o ekonomski politiki evrskega območja njegove države članice pozove k izvajanju politik, ki veljajo posebej zanje kot za članice tega območja. Tako naj bi zagotovili boljšo povezanost razsežnosti gospodarskega upravljanja EU v območju evra in na nacionalni ravni.

Prva faza: politične smernice na ravni EU

Januar in februar

Svet EU razpravlja o letnem pregledu rasti, določi splošne politične smernice in sprejme sklepe.

Obravnava, po potrebi spremeni in potrdi tudi osnutek priporočila Sveta o ekonomski politiki evrskega območja.

Semester vpliva na vrsto politik. Obravnavajo ga različne sestave Sveta EU.

O letnem pregledu rasti razpravlja tudi Evropski parlament, ki lahko objavi samoiniciativno poročilo. Parlament objavi mnenje o smernicah za zaposlovanje.

V procesu evropskega semestra poleg tega sodeluje v okviru gospodarskega dialoga. Evropski parlament lahko k razpravam o vprašanjih, povezanih z evropskim semestrom, povabi predsednika Sveta, Komisije in po potrebi predsednika Evropskega sveta ali Evroskupine. K izmenjavi mnenj so lahko povabljene tudi posamezne države članice.

Marec

Komisija objavi poročila za posamezne države za vse države članice, ki sodelujejo v evropskem semestru. Ta poročila vsebujejo poglobljene preglede makroekonomskih neravnotežij za tiste države članice, kjer se zdi, da obstaja velika nevarnost takšnih neravnotežij.

Komisija lahko na podlagi teh pregledov državam članicam predloži priporočila za odpravo ugotovljenih neravnotežij. Ta priporočila lahko izda hkrati z objavo poglobljenega pregleda ali pozneje, skupaj z drugimi priporočili za posamezne države članice.

Evropski svet določi politične smernice, ki temeljijo na letnem pregledu rasti ter analizi in sklepih Sveta EU.

Države članice so pozvane, naj te smernice in ugotovitve iz poročil za posamezne države upoštevajo pri pripravi svojih nacionalnih programov za stabilnost ali konvergenco ter nacionalnih programov reform. V teh programih so orisane njihove proračunske politike ter politike za spodbujanje rasti in konkurenčnosti.

Druga faza: cilji, politike in načrti za posamezne države

April

Države članice predložijo svoje načrte politik:

  • programe za stabilnost ali konvergenco, v katerih je opisana srednjeročna proračunska strategija držav članic, ter
  • nacionalne programe reform, v katerih so opisani načrti strukturnih reform držav članic, usmerjeni v spodbujanje rasti in zaposlovanja

Države članice morajo te programe predložiti po možnosti do 15. aprila, najpozneje pa do konca aprila.

Maj

Evropska komisija oceni nacionalne načrte politik in predstavi osnutek priporočil za posamezne države.

Junij

Svet EU razpravlja o predlaganih priporočilih za posamezne države in sprejme dogovor o njihovi končni različici.

Evropski svet nato potrdi končna priporočila.

Julij

Svet EU sprejme priporočila za posamezne države in države članice pozove k njihovemu izvajanju.

Tretja faza: izvajanje

Julij – do konca leta

V drugi polovici leta – to obdobje se imenuje tudi „nacionalni semester“ – države članice pri pripravi nacionalnih proračunov za prihodnje leto upoštevajo zadevna priporočila.

Države članice evrskega območja morajo osnutke svojih proračunskih načrtov do sredine oktobra predložiti Komisiji in Evroskupini.

Države članice svoje nacionalne proračune sprejmejo ob koncu leta.

Začetek naslednjega cikla

Cikel se spet začne proti koncu leta, ko Komisija v svojem letnem pregledu rasti za naslednje leto predstavi pregled gospodarskih razmer.

Komisija začne preučevati napredek, ki so ga posamezne države dosegle pri izvajanju priporočil.