Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Naložbeni načrt za Evropo

Pregled

Naložbeni načrt za Evropo je pobuda EU za povečanje naložb po vsej EU in spodbujanje dolgoročne gospodarske rasti

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe in Evropski portal naložbenih projektov

Svetovalno vozlišče in portal projektov sta namenjena podpori pri uresničevanju ciljev Evropskega sklada za strateške naložbe

Evropski sklad za strateške naložbe

Na kratko o namenu, vlogi in delovanju sklada

Glavni cilji:

 • mobilizirati 315 milijard EUR dodatnih naložb do leta 2018
 • zagotoviti, da bodo naložbe v skladu s potrebami realnega gospodarstva
 • izboljšati naložbeno okolje

Cilj naložbenega načrta za Evropo je mobilizirati najmanj 315 milijard EUR zasebnih in javnih naložb do leta 2018. Njegovi cilji so:

 • spodbujanje naložb
 • povečanje konkurenčnosti
 • krepitev dolgoročne gospodarske rasti v EU

Načrt je novembra 2014 predlagala Evropska komisija, potem ko je Evropski svet junija 2014 pozval k obravnavi problema nizke ravni naložb v EU, da bi se spodbudila rast in ustvarjanje delovnih mest.

Naložbeni načrt za Evropo: trije stebri

Naložbeni načrt za Evropo vsebuje tri glavne elemente:

 • Evropski sklad za strateške naložbe
 • zagotovitev, da financiranje naložb doseže realno gospodarstvo
 • izboljšanje naložbenega okolja
V okviru Evropske investicijske banke je bil ustanovljen Evropski sklad za strateške naložbe, ki je v lasti vseh držav članic EU. EIB pri izvajanju politike EU sodeluje z drugimi institucijami EU.
V okviru Evropske investicijske banke je bil ustanovljen Evropski sklad za strateške naložbe, ki je v lasti vseh držav članic EU. EIB pri izvajanju politike EU sodeluje z drugimi institucijami EU.
© © European Investment Bank 2015

1. Evropski sklad za strateške naložbe

Sklad je bil vzpostavljen leta 2015 kot upravljani račun v okviru Evropske investicijske banke (EIB). Uporablja javna sredstva za zagotovitev dodatnih zasebnih naložb in nudi kreditno zavarovanje za financiranje, ki ga zagotavljata EIB in Evropski investicijski sklad.

Ena od funkcij sklada je prevzeti del tveganja, ki ga nosi EIB, ta pa bo zato lahko vlagala v bolj tvegane projekte. Pričakuje se, da bo sodelovanje EIB pritegnilo zasebne naložbe v te projekte.

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je usmerjen v naložbe v zelo različne sektorje, vključno z infrastrukturo, energetiko, raziskavami in inovacijami, širokopasovnimi povezavami in izobraževanjem. Sklad je namenjen tudi podporimalim in srednjim podjetjem (v glavnem prek Evropskega investicijskega sklada).

Sklad je sestavljen iz jamstva v višini 16 milijard EUR iz proračuna EU in 5 milijard EUR iz Evropske investicijske banke.

Sklad v višini 21 milijard EUR naj bi dosegel splošni multiplikacijski učinek 1:15 in tako zagotovil skupni obseg naložb v višini do 315 milijard EUR. To pomeni, da bi po pričakovanjih iz 1 EUR javnih sredstev, ki ga uporabi sklad, od zasebnih vlagateljev pridobili vložek v višini 12 EUR, iz EIB pa 3 EUR. Natančen multiplikacijski učinek je za vsak projekt drugačen.

Novi predlog o skladu EFSI

Svet se je decembra 2016 dogovoril o pogajalskem stališču o novem predlogu uredbe, ki predvideva podaljšanje sklada do 31. decembra 2020 ter uvaja številne tehnične izboljšave sklada in Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe.

Poleg podaljšanja sklada ključne spremembe EFSI, o katerih se je dogovoril Svet, vključujejo:

 • povečanje naložbenega cilja na 500 milijard EUR
 • povečanje proračunskega jamstva EU na 26 milijard EUR (od tega bo 16 milijard EUR na voljo za unovčitve jamstva do sredine leta 2018)
 • povečanje prispevka Evropske investicijske banke na 7,5 milijarde EUR (s trenutnih 5 milijard EUR)

Poleg tega je cilj izboljšav zagotoviti, da je v podporo skladu vključenih čim več držav EU ter da financira širši nabor sektorjev kot prej, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in drugi deli biogospodarstva, pa tudi ukrepi v zvezi s podnebjem.

Sklad bi zajemal tudi sektorje, upravičene do podpore EIB, v manj razvitih regijah v prehodu. Izboljšave vključujejo tudi določbe o preglednosti.

Svet bo začel pogovore z Evropskim parlamentom o končni različici osnutka uredbe, ko bo Parlament sprejel dogovor o pogajalskem stališču.

2. Zagotovitev, da financiranje naložb doseže realno gospodarstvo

Evropski portal naložbenih projektov in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe sta bila vzpostavljena, da bi naložbe lahko dosegle realno gospodarstvo.

Vozlišče zagotavlja tehnično pomoč in podporo. Povezuje obstoječe programe tehnične pomoči EIB in zagotavlja dodatne svetovalne storitve za primere, ki niso zajeti v obstoječih programih.

Portal projektov bo potencialnim vlagateljem v pomoč pri iskanju informacij o posameznih projektih in priložnostih za naložbe.

Svet se je decembra 2016 dogovoril o pogajalskem stališču glede predloga za uvedbo tehničnih izboljšav Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe.

Cilj predloga je Evropskemu svetovalnemu vozlišču za naložbe omogočiti lažje zagotavljanje bolj usmerjenih storitev tehnične pomoči na lokalni ravni v vsej EU. Njegov cilj je tudi lažje združevanje financiranja iz sklada EFSI in podpore, zagotovljene iz drugih virov financiranja EU, vključno z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

3. Izboljšanje naložbenega okolja

Namen je spodbujati naložbe z izboljšanjem poslovnega okolja in zagotoviti lažji dostop do financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja.

Splošni cilj je, da se odstranijo ovire za naložbe in vzpostavi enostavnejša, boljša in bolj predvidljiva ureditev v EU, predvsem v infrastrukturnih sektorjih, kjer naložbe zajemajo več let ali desetletij.

Načrt kot pomoč za izboljšanje pogojev financiranja v EU predvideva oblikovanje unije kapitalskih trgov za zmanjšanje razdrobljenosti na finančnih trgih in povečanje ponudbe kapitala podjetjem in naložbenim projektom.

Svet je decembra 2016 sprejel sklepe o vrsti vprašanj, povezanih z naložbami v EU, ki jih je izpostavil Odbor za ekonomsko politiko. Sklepi bi morali biti upoštevani pri priporočilih za države članice v okviru evropskega semestra, tj. procesa EU za spremljanje politik.

V Svetu

6. december 2016: Svet je sprejel pogajalsko stališče glede novega predloga o EFSI, s katerim bi sklad podaljšali do leta 2020 in bi se naložbeni cilj sklada povečal na 500 milijard EUR, proračunsko jamstvo EU na 26 milijard EUR, prispevek EIB pa na 7,5 milijarde EUR. Dogovor omogoča, da predsedstvo Sveta začne pogajanja o končnem zakonu z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje pogajalsko stališče.

20. in 21. oktober 2016: Evropski svet je pozval Svet, naj na seji decembra 2016 doseže dogovor o pogajalskem stališču glede novega predloga o EFSI in pri tem upošteva neodvisno zunanjo oceno, ki bo objavljena novembra.

September 2016: Svet je začel obravnavati predlog Komisije za uredbo o podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbi tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe.

12. julij 2016: Svet je pregledal opravljeno delo v zvezi z odpravljanjem ovir za naložbe – tretji steber naložbenega načrta za Evropo. Ekonomsko-finančni odbor je opredelil tri področja, na katerih bi države članice lahko ukrepale: okviri na področju insolventnosti, dostop do financiranja in čezmejne sinergije, predvsem na področju mrežnih dejavnosti. Svet je pozval Ekonomsko-finančni odbor, naj nadaljuje delo na tem področju, in bo o tem ponovno razpravljal na prihodnji seji.

25. junij 2015: Svet je sprejel uredbo o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI), potem ko jo je 24. junija odobril Evropski parlament. Uredba o Evropskem skladu za strateške naložbe je začela veljati v začetku julija 2015.

28. maj 2015: Svet in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o osnutku uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe.

23. april 2015: Svet in Evropski parlament sta začela s pogajanji o končni različici uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe.

10. marec 2015: Svet je sprejel pogajalsko stališče (splošni pristop) o osnutku uredbe.

19. januar 2015: Svet je začel obravnavati predlog Komisije o uredbi o EFSI, potem ko je Evropska komisija isti mesec izdala predlog.

18. december 2014: Evropski svet je podprl naložbeni načrt za Evropo.

Zakaj je potrebnih več naložb?

Že vrsto let so ravni naložb v EU bistveno nižje od ravni pred krizo, zabeleženih v letu 2007.

Nizka raven naložb naj bi bila eden od razlogov za počasno gospodarsko okrevanje v EU, zlasti v evrskem območju. Poleg tega lahko nenehno nizka raven naložb negativno vpliva na dolgoročno rast in konkurenčnost.

Ozadje

Spodbujanje naložb je eno od evropskih strateških prednostnih področij v obdobju 2014–2019, kot je določeno v strateškem programu za EU. Hkrati je to tudi ena od prednostnih nalog ekonomske politike EU, skupaj s strukturnimi reformami in fiskalno odgovornostjo.