Trgovinska politika EU

Trgovina z blagom in storitvami pomembno prispeva k povečanju trajnostne rasti in ustvarjanju delovnih mest. Od izvoza iz EU je odvisnih več kot 30 milijonov delovnih mest v EU. V prihodnje naj bi bilo 90 % svetovne rasti ustvarjene zunaj meja Evrope. Trgovina je za EU torej gonilo rasti in ključna prednostna naloga.

Svet se zavzema za trden, na pravilih temelječ večstranski trgovinski sistem. Odgovorno trgovinsko politiko EU spremljata visoka stopnja preglednosti in učinkovito obveščanje državljanov o prednostih in izzivih trgovine na odprtih trgih.

Trgovinska politika je v izključni pristojnosti EU. To pomeni, da sta sprejemanje zakonodaje o trgovinskih vprašanjih in sklepanje mednarodnih trgovinskih sporazumov v pristojnosti EU in ne držav članic. Če sporazum zajema vprašanja mešane pristojnosti, ga lahko Svet sklene šele potem, ko ga ratificirajo vse države članice.

EU na svetovnem trgu ne deluje na podlagi različnih ločenih trgovinskih strategij, temveč združeno in enotno, zaradi česar ima v svetovni trgovini večji vpliv.

EU ureja trgovinske odnose s tretjimi državami v okviru trgovinskih sporazumov, ki so namenjeni ustvarjanju boljših trgovinskih priložnosti in premagovanju trgovinskih ovir.

EU želi zagotoviti, da se uvoženi izdelki v EU ne glede na to, od kod prihajajo, prodajajo po pošteni in pravični ceni. Trgovinski predpisi v obliki instrumentov trgovinske zaščite so način za varovanje proizvajalcev iz EU pred škodo in odpravljanje nelojalne konkurence tujih podjetij, na primer dampinga in subvencioniranja.