Izredno zasedanje Evropskega sveta 23. aprila 2015 – izjava

Evropski svet
  • 23. 4. 2015
  • 22:15
  • Izjava in opombe
  • 204/15
  • Notranje zadeve
  • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
23. 4. 2015

1. To, kar se dogaja v Sredozemlju, je tragedija. Evropska unija bo v sodelovanju z državami izvora in tranzita storila vse, kar je v njeni moči, da bi preprečila nadaljnje umiranje na morju in se spoprijela s temeljnimi vzroki za izredne humanitarne razmere, ki smo jim priča. Naša prva prednostna naloga je preprečiti, da bi še več ljudi umrlo na morju.

2. Odločili smo se torej, da bomo okrepili našo navzočnost na morju, da se bomo borili proti trgovcem z ljudmi, da bomo preprečevali nezakonite migracijske tokove in utrdili notranjo solidarnost in odgovornost. Nestabilnost v Libiji ustvarja okolje, ki je idealno za kriminalne dejavnosti trgovcev z ljudmi, zato dejavno podpiramo vsakršno prizadevanje pod vodstvom ZN, da bi se v tej državi ponovno vzpostavila vladna oblast. Obenem bomo okrepili prizadevanja pri obravnavanju konfliktov in nestabilnosti kot ključnih dejavnikov, ki spodbujajo migracijo, tudi v Siriji.

3. Danes se zavezujemo, da bomo:

okrepili našo navzočnost na morju

(a) pospešeno bomo okrepili operaciji EU Triton in Poseidon, in sicer bomo v ta namen v letih 2015 in 2016 vsaj potrojili finančna sredstva ter okrepili vire, s tem pa omogočali povečanje možnosti za iskanje in reševanje v okviru mandata Frontexa. Pozdravljamo zaveze, ki so jih države članice že sprejele in bodo omogočile uresničitev tega cilja v prihodnjih tednih;

se bomo v skladu z mednarodnim pravom borili proti trgovcem z ljudmi

(b) s hitrim ukrepanjem organov držav članic v sodelovanju z Europolom, Frontexom, Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO) in Eurojustom ter z okrepitvijo sodelovanja z obveščevalnimi organi in policijo iz tretjih držav bomo razbili kriminalne mreže, storilce privedli pred sodišča in zasegli njihovo premoženje;

(c) sistematično si bomo prizadevali, da bi identificirali, zajeli in uničili plovila, preden bi jih lahko uporabili trgovci z ljudmi;

(d) obenem naj se visoka predstavnica v ta namen nemudoma loti priprav za vzpostavitev morebitne operacije v okviru SVOP;

(e) v skladu z nacionalnimi ustavami bomo prek Europola razkrivali vsebine na internetu, ki trgovcem z ljudmi služijo kot vaba za migrante in begunce, ter zahtevali odstranitev takšnih vsebin;

preprečevali nezakonite migracijske tokove

(f) povečali bomo podporo, med drugim Tuniziji, Egiptu, Sudanu, Maliju in Nigru, pri spremljanju in nadzoru kopenskih meja in poti, pri čemer bomo gradili na sedanjih operacijah SVOP v regiji ter okvirih regionalnega sodelovanja (procesa iz Rabata in Kartuma); na vseh ravneh bomo okrepili dialog z Afriško unijo glede vseh teh vprašanj;

(g) na vseh ravneh bomo okrepili politično sodelovanje z afriškimi partnerji, da bi odpravili vzrok nezakonitih migracij in se borili proti tihotapljenju ljudi in trgovini z njimi. EU bo ta vprašanja obravnavala z Afriško unijo in ključnimi zadevnimi državami, s katerimi bo predlagala organizacijo vrha na Malti v prihodnjih mesecih;

(h) ob upoštevanju razmer v Siriji in Iraku bomo pospešili sodelovanje s Turčijo;

(i) napotili bomo evropske migracijske uradnike za zveze v ključne države za zbiranje informacij o migracijskih tokovih, usklajevanje z nacionalnimi uradniki za zveze in neposredno sodelovanje z lokalnimi oblastmi;

(j) sodelovali bomo z regionalnimi partnerji pri krepitvi zmogljivosti za upravljanje morske meje ter operacije iskanja in reševanja;

(k) vzpostavili bomo regionalne programe za razvoj in zaščito za Severno Afriko in Afriški rog;

(l) pozvali bomo Komisijo in visoko predstavnico, naj mobilizirata vsa orodja, tudi v okviru razvojnega sodelovanja in izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu, sklenjenih s tretjimi državami, na ravni EU in nacionalni ravni, za spodbujanje ponovnega sprejema gospodarskih migrantov, ki so brez dovoljenja, v državah izvora in tranzita, pri čemer naj tesno sodelujeta z Mednarodno organizacijo za migracije;

(m) ob spoštovanju pravice do prošnje za azil bomo vzpostavili nov program za hitro vrnitev nezakonitih migrantov iz najbolj obremenjenih držav članic, ki ga bo usklajeval FRONTEX;

krepili notranjo solidarnost in odgovornost

(n) vse sodelujoče države članice bodo hitro in v celoti prenesle ter učinkovito izvajale skupni evropski azilni sistem, pri čemer bodo zagotavljale skupne evropske standarde v skladu z obstoječo zakonodajo;

(o) povečali bomo nujno pomoč najbolj obremenjenim državam članicam in preučili možnosti za organiziranje nujnih premestitev med vsemi državami članicami na prostovoljni podlagi;

(p) napotili bomo ekipe EASO v najbolj obremenjene države članice zaradi skupne obravnave prošenj za azil, vključno z evidentiranjem in odvzemom prstnih odtisov;

(q) vzpostavili bomo prvi prostovoljni pilotni projekt za namestitev beguncev po vsej EU, ki bo zagotavljal mesta osebam, ki so upravičene do zaščite;

4. Institucije EU in države članice bodo takoj začele z delom za dosledno izvajanje teh smernic. Predsedstvo in Komisija bosta prihodnji teden predstavila časovni načrt dela do junija.

5. Evropski svet pričakuje sporočilo Komisije o evropski agendi za migracije, da se oblikuje bolj sistematičen in geografsko celovitejši pristop k migracijam. Evropski svet bo še naprej zavzeto opazoval razmere in natančno spremljal izvajanje teh smernic. Svet in Komisija bosta junija poročala Evropskemu svetu.