Srečanje voditeljev držav ali vlad EU in Turčije, 29. 11. 2015 - Izjava EU in Turčije

Mednarodno vrhunsko srečanje
 • 29. 11. 2015
 • 20:30
 • Bruselj
 • Izjava in opombe
 • 870/15
 • Notranje zadeve
 • Zunanje zadeve in mednarodni odnosi
 • Širitev
29. 11. 2015
Stiki z mediji

Jüri Laas
Predstavnik za stike z mediji
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Predstavnica za stike z mediji
+32 22815361
+32 473630723

 1. Danes so se voditelji Evropske unije v Bruslju srečali s turškim vodstvom. Turčija je od leta 1999 kandidatka za članstvo, pristopna pogajanja pa potekajo od leta 2005.

 2. Turčija in EU sta razpravljali o pomenu premagovanja skupnih izzivov v prihodnosti. V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 15. oktobra sta se strinjali, da je treba pristopnemu procesu zagotoviti nov zagon. Zavezani sta nadaljnjemu razvoju obstoječih vezi in solidarnosti ter sprejemanju v rezultate usmerjenih ukrepov, da bi tlakovali pot skupni prihodnosti. Odločeni sta, da se bosta usklajeno soočili z obstoječimi tveganji in grožnjami ter jih premagali, da bi okrepili evropski projekt. Turčija in EU ob opozarjanju na končno izjavo z zadnjega vrha skupine G20 v Antaliji in Resolucijo VSZN 2249 znova potrjujeta, da je boj proti terorizmu še naprej prednostna naloga.

 3. V ta namen je bilo dogovorjeno, da je strukturiran in pogostejši dialog na visoki ravni bistvenega pomena, da bi izkoristili ogromen potencial odnosov med Turčijo in EU, ki še ni v celoti uresničen. V tem okviru sta se obe strani strinjali, da dvakrat letno in v ustreznem formatu organizirata redna vrhunska srečanja. Redna vrhunska srečanja bodo zagotovila platformo za oceno razvoja odnosov med Turčijo in EU ter razpravo o mednarodnih vprašanjih. Okrepiti bi bilo treba redne razprave in sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike, vključno z bojem proti terorizmu, ob upoštevanju resnih varnostnih izzivov, zlasti vse resnejše grožnje terorizma v vseh njegovih oblikah in pojavih. V zvezi s tem sta se strani dogovorili, da bosta organizirali celovita redna srečanja v okviru političnega dialoga na ravni ministrov/visoke predstavnice/komisarjev, ki bodo dopolnjevala redna srečanja pridružitvenega sveta. Dialogi na visoki ravni bi morali potekati tudi v zvezi s ključnimi tematskimi vprašanji.

 4. Obe strani sta pozdravili dejstvo, da je za 14. december 2015 napovedana medvladna konferenca za odprtje poglavja 17. Poleg tega sta se seznanili z zavezo Evropske komisije, da se v prvi četrtini leta 2016 dokonča pripravljalno delo za odprtje več poglavij brez poseganja v stališča držav članic. Po tem bi se lahko začelo tudi pripravljalno delo v zvezi z nadaljnjimi poglavji.

 5. EU je pozdravila zavezanost Turčije hitrejšemu uresničevanju referenčnih meril iz načrta za liberalizacijo vizumskega režima v odnosu do vseh sodelujočih držav članic. Evropska komisija bo do začetka marca 2016 predložila drugo poročilo o napredku Turčije pri izvajanju načrta za liberalizacijo vizumskega režima. Obe strani se strinjata, da se bo sporazum med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu začel v celoti uporabljati od junija 2016, da bi Komisija jeseni 2016 lahko predložila tretje poročilo o napredku z namenom dokončanja procesa liberalizacije vizumskega režima, tj. odprave vizumske obveznosti za turške državljane na schengenskem območju do oktobra 2016, ko bodo izpolnjene zahteve iz načrta.

 6. EU bo Turčiji zagotovila takojšnjo in stalno humanitarno pomoč. Prav tako bo znatno povečala obseg splošne finančne podpore. Komisija je vzpostavila instrument za pomoč beguncem v Turčiji, katerega namen je usklajevati in racionalizirati financirane ukrepe za zagotovitev učinkovite in dopolnilne podpore sirskim državljanom, ki uživajo začasno zaščito, ter gostiteljskim skupnostim v Turčiji. EU se zavezuje, da bo zagotovila začetne tri milijarde EUR dodatnih sredstev. Vprašanji, ali je tako financiranje potrebno in kako naj se izvaja, bosta znova preučeni glede na razvoj dogodkov. Ker je Turčija sprejela več kot 2,2 milijona sirskih državljanov in temu namenila 8 milijard USD, je EU izpostavila pomen delitve bremena v okviru sodelovanja med Turčijo in EU. V zvezi s tem sta strani izpostavili prispevek obstoječih shem in programov držav članic in EU za preselitev.

 7. Turčija in EU sta sklenili, da aktivirata skupni akcijski načrt, o katerem je bil dogovor ad referenda pred tem sprejet 15. oktobra 2015, za okrepitev sodelovanja v podporo sirskim državljanom v okviru ukrepov začasne zaščite in obvladovanja migracij za reševanje krize, ki so jo povzročile razmere v Siriji. Rezultate je treba doseči zlasti na področju zajezitve pritoka migrantov z neurejenim statusom. EU in Turčija sta se dogovorili, da bosta izvajali skupni akcijski načrt, ki bo uredil razmere v zvezi z migracijskimi tokovi in prispeval k zajezitvi nedovoljenih migracij.  Zato bosta obe strani, kot je bilo dogovorjeno in s takojšnjim učinkom, okrepili dejavno sodelovanje v zvezi z migranti, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, da bi preprečili potovanja v Turčijo in EU, zagotovili izvajanje uveljavljenih dvostranskih določb o ponovnem sprejemu ter migrante, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, hitro vrnili v države izvora. Prav tako sta pozdravili namero Turčije, da sprejme takojšnje ukrepe za nadaljnje izboljšanje socialno-ekonomskega položaja sirskih državljanov, ki jim nudi začasno zaščito. Obe strani sta poudarili skupno zavezanost odločnemu in hitremu ukrepanju za okrepitev boja proti kriminalnim tihotapskim mrežam.

 8. Kot je bilo navedeno v sklepih Evropskega sveta o širitvi iz decembra 2014, si Turčija in EU prizadevata za vzpostavitev mehanizma za gospodarski dialog na visoki ravni, ki bo prispeval k nadaljnji krepitvi gospodarskih odnosov in ustvaril poslovno platformo za povezovanje poslovnih krogov. Strinjali sta se, da bosta ta mehanizem uvedli v prvi četrtini leta 2016.

 9. Pozdravili sta vzpostavitev dialoga na visoki ravni o energiji in strateškega sodelovanja na področju energije, ki sta se začela izvajati 16. marca 2015 v Ankari. Redna izmenjava informacij o energetskem sodelovanju na svetovni in regionalni ravni koristi obema stranema. Dogovorili sta se, da bosta v prvi četrtini leta 2016 organizirali drugo tovrstno srečanje.

 10. Seznanili sta se z uvedbo pripravljalnih ukrepov za nadgradnjo carinske unije. Ko bosta obe strani zaključili to pripravljalno delo, bi se proti koncu leta 2016 lahko začela uradna pogajanja.

 11. Vse te dejavnike bo treba še naprej vzporedno obravnavati in natančno spremljati. Turčija in EU sta odločeni, da družno dosežeta napredek v zvezi s širokim spektrom vprašanj, ki jih obravnavata, da bi s tem novim zagonom zagotovili doseganje konkretnih rezultatov.