Evropski svet, 18. in 19. februar 2016 – sklepi o migracijah

Evropski svet
  • 19. 2. 2016
  • 5:30
  • Bruselj
  • Sporočilo za javnost
  • 72/16
  • Pravosodje
  • Notranje zadeve
19. 2. 2016
Stiki z mediji

Jüri Laas
Predstavnik za stike z mediji
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Uradni govorec predsednika Evropskega sveta
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Predstavnica za stike z mediji
+32 22815361
+32 473630723

II. MIGRACIJE

4. Cilj odzivanja na migracijsko krizo, ki tare EU, morajo biti hitra zajezitev tokov, zaščita naših zunanjih meja, zmanjšanje nedovoljenih migracij in ohranitev integritete schengenskega območja. Evropski svet je v sklopu tega celovitega pristopa na podlagi podrobnih poročil predsedstva in Komisije ocenil stanje pri izvajanju decembra dogovorjenih usmeritev.

5. Evropski svet pozdravlja odločitev Nata, da pomaga pri izvajanju izvidništva, spremljanja in nadzora nezakonitega prehajanja Egejskega morja, ter vse članice Nata poziva, naj dejavno podprejo ta ukrep. EU, zlasti agencija FRONTEX, bi morala tesno sodelovati z Natom.

6. Dosledno in hitro izvajanje akcijskega načrta EU-Turčija je še vedno prednostna naloga, da bi zajezili migracijske tokove ter zaustavili trgovce z ljudmi in tihotapske mreže. Turčija je sprejela ukrepe za izvajanje akcijskega načrta, zlasti kar zadeva dostop sirskih beguncev do trga dela v Turčiji in izmenjavo podatkov z EU. Kljub temu pa iz Turčije v Grčijo še vedno prihaja mnogo preveč migrantov. Potrebno je znatno in trajno zmanjšanje števila nezakonitih prihodov iz Turčije v EU. To tudi na turški strani zahteva nadaljnja odločna prizadevanja, da bi zagotovili učinkovito izvajanje akcijskega načrta. Evropski svet pozdravlja dogovor o instrumentu za begunce v Turčiji, Komisijo in države članice pa poziva k hitremu izvajanju prednostnih projektov. Obenem pozdravlja napredek, ki ga je s Turčijo dosegel pri pripravi verodostojnega prostovoljnega programa humanitarnega sprejema.

7. Poleg tega

a) kar zadeva odnose z zadevnimi tretjimi državami, morajo EU in države članice v celoti podpreti celovite in ustrezno prilagojene svežnje pobud za zagotavljanje učinkovitega vračanja in ponovnega sprejema, ki se pripravljajo za posamezne države. Evropski svet prav tako poziva Komisijo, visoko predstavnico in države članice, naj spremljajo in se odzovejo na vse dejavnike, ki bi lahko sprožali migracijske tokove;

b) bi bilo treba nadaljevati in okrepiti izvajanje in operativno ukrepanje na podlagi vrha v Valletti, zlasti v zvezi z dogovorjenim seznamom 16 prednostnih ukrepov;

c) sirskim beguncem in državam, ki mejijo na Sirijo, bi bilo treba še naprej zagotavljati humanitarno pomoč. To je nujna naloga za ves svet. Evropski svet v zvezi s tem pozdravlja izid konference o podpori Siriji in regiji, ki je bila 4. februarja v Londonu, ter Komisijo in vse države članice poziva k čim hitrejši izpolnitvi zavez;
 
d) stalni in neprekinjeni tokovi migrantov z neurejenim statusom, ki potujejo po zahodnobalkanski poti, so še vedno zelo zaskrbljujoči, zato je treba še naprej usklajeno ukrepati ter napraviti konec politiki prepuščanja in neusklajenim ukrepom vzdolž te poti ob upoštevanju humanitarnih posledic za prizadete države članice. Prav tako je treba še naprej budno spremljati morebitne spremenjene razmere na drugih poteh, da bi lahko takoj in usklajeno ukrepali;

e) je Svet 12. februarja 2016 sprejel priporočilo. Pomembno je, da skupaj znova vzpostavimo normalno delujoče schengensko območje, ob polni pomoči državam članicam, ki se soočajo s težavnimi razmerami. Znova moramo vzpostaviti stanje, ko vse članice schengenskega območja dosledno izvajajo Zakonik o schengenskih mejah in na zunanjih mejah zavračajo vstop državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev zanj ali niso zaprosili za azil, čeprav so imeli priložnost, da to storijo, ob upoštevanju posebnosti pomorskih meja, tudi z izvajanjem agende EU in Turčije;

f) se vzpostavljanje in delovanje žariščnih točk, kar zadeva identificiranje, registriranje, odvzemanje prstnih odtisov in varnostne preglede oseb in potovalnih dokumentov, s pomočjo EU postopoma izboljšuje, vendar bo treba za popolno delovanje žariščnih točk, za zagotovitev resnično 100-odstotnega identificiranja in registriranja vseh vstopov (vključno s sistematičnimi varnostnimi preverjanji v evropskih podatkovnih zbirkah, zlasti v schengenskem informacijskem sistemu, kot to zahteva pravo EU), za dosledno implementacijo procesa premestitve, za zajezitev sekundarnih tokov migrantov z neurejenim statusom in prosilcev za azil ter za zagotovitev precejšnjih sprejemnih zmogljivosti, potrebnih za namestitev migrantov v človeka vrednih pogojih do razjasnitve njihovega položaja, postoriti še marsikaj. Prosilci za azil nimajo pravice do izbire države članice, v kateri bodo zaprosili za azil;
 
g) takoj je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje humanitarnega položaja migrantov vzdolž zahodnobalkanske poti ter v ta namen uporabiti vsa razpoložljiva sredstva EU in nacionalna sredstva. Evropski svet meni, da je v ta namen zdaj treba EU opremiti tako, da bo lahko notranje zagotavljala humanitarno pomoč, in sicer v sodelovanju z organizacijami, kot je UNHCR, da bi podprli države, ki se soočajo z velikim številom beguncev in migrantov, in pri tem izhajati iz izkušenj sektorja EU za humanitarno pomoč in civilno zaščito. Evropski svet pozdravlja namero Komisije, da v najkrajšem možnem času pripravi konkretne predloge;

h) vse elemente, dogovorjene decembra lani, bi bilo treba začeti izvajati čim prej, tudi odločitve o premestitvah in ukrepe za zagotovitev vračanja in ponovnega sprejemanja. Pospešiti bi bilo treba obravnavo predloga o "evropski mejni in obalni straži“ in med nizozemskim predsedovanjem doseči politični dogovor; novi sistem bi moral biti spodoben delovanja v najkrajšem možnem času;

i) Evropski svet poziva Evropsko investicijsko banko, naj v sodelovanju s Komisijo čim hitreje opredeli, kako bi lahko prispevala k odzivu EU.

8. Celovita strategija, ki je bila dogovorjena decembra, bo delovala le, če se bodo vsi njeni deli izvajali povezano ter če bodo institucije in države članice delovale skupaj in popolnoma usklajeno. Obenem morajo prizadevanja za preoblikovanje obstoječega okvira EU obroditi sadove, ki bodo zagotovili humano in učinkovito azilno politiko. V ta namen se bodo po današnji poglobljeni razpravi pospešeno nadaljevale priprave, da bo na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta, na katerem bo treba na podlagi podrobnejše ocene začrtati nadaljnje smernice in sprejeti nove odločitve, mogoča obsežna razprava.