Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Forhandlingerne om EU's flerårige finansielle ramme (FFR)

Forordningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme

FFR-forordningen fastsætter de maksimale årlige beløb - lofter - som EU kan anvende på politikområder - udgiftsområder - over en periode på mindst fem år. Den fastsætter også et årligt samlet loft for de samlede udgifter.

Den nuværende FFR's budgetcyklus er 2007-2013. Den foreslåede nye FFR skal løbe fra 2014 til 2020.

 

1. Hvad er formålet med FFR-forordningen?

Formålet med FFR-forordningen er at:

  1. omsætte de politiske prioriteter til tal for budgetcyklussen 2014-2020;
  2. sikre budgetdisciplin for EU;
  3. lette vedtagelsen af det årlige EU-budget i kraft af en flerårig ramme.


FFR-forordningen definerer bredt det mere detaljerede årlige EU-budgets udgiftsside. EU-budgettet vedtages i en årlig budgetprocedure inden for FFR's udgiftsgrænser af Rådet og Europa-Parlamentet på grundlag af et forslag forelagt af Europa-Kommissionen. Eftersom FFR-lofterne ikke er ud-giftsmål, er det årlige EU-budget som regel lavere end udgiftslofterne i FFR-forordningen. Den ene-ste undtagelse er samhørighedspolitikken, hvor FFR-loftet faktisk betragtes som et udgiftsmål. En række budgetinstrumenter befinder sig i øjeblikket uden for FFR .

En række budgetinstrumenter befinder sig i øjeblikket uden for FFR

FFR er ikke det samme som EU's årlige budget.
Det årlige EU-budget skal altid være lavere end de udgiftslofter, der er fastsat i FFR-forordningen.

 

2. Hvilke udgiftslofter og udgiftsområder fastsættes i FFR-forordningen??

FFR-forordningen fastsætter lofter for 2 typer af årlige udgifter:

  • forpligtelser - juridiske tilsagn om at bruge penge, der ikke nødvendigvis skal udbetales samme år, men som kan udbetales over flere regnskabsår;
  • betalinger – faktiske beløb, der skal betales i et givent år.

 

Der findes 2 typer af udgiftslofter:
  • et loft over forpligtelserne for hvert udgiftsområde;
  • et samlet loft for de samlede udgifter i forpligtelser og betalinger. Det samlede loft for forpligtelserne svarer til summen af lofterne for de enkelte udgiftsområder.

Den disponible margen under et udgiftsområde kan ikke anvendes til udgifter under et andet udgiftsområde, medmindre FFR revideres.

ceilings


Derudover omfatter den nuværende FFR underudgiftsområder og underlofter.

 

3. Hvad betyder Lissabontraktaten for FFR-forordningen??

Lissabontraktaten indførte et krav om, at den flerårige finansielle ramme skal fastlægges ved en forordning. De fire foregående flerårige finansielle rammer (fra 1988) var led i interinstitutionelle af­taler mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen.

En forordning er en lov, der er bindende og gælder umiddelbart i alle medlemsstater, hvorimod interinstitutionelle aftaler kun er bindende for de kontraherende parter.

 

Læs mere:
FFR-udgiftslofter foreslået af Kommissionen for 2014-2020