Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU

Verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader

In de MFK-verordening zijn de maximumbedragen - de plafonds - vastgelegd die de Unie jaarlijks, ten minste vijf jaar lang, mag besteden op de verschillende beleidsterreinen; dit zijn de rubrieken. Ook is een algemeen plafond voor de totale uitgaven bepaald.

De begrotingscyclus van het huidige MFK loopt van 2007 tot en met 2013. Het voorgestelde nieuwe MFK omspant de periode 2014-2020.

 

1. Wat is het doel van de MFK-verordening?

De MFK-verordening heeft ten doel:

  1. de politieke prioriteiten te vertalen in bedragen voor de begrotingscyclus 2014-2020;
  2. begrotingsdiscipline bij de Unie te bewerkstelligen;
  3. de vaststelling van de jaarbegroting van de Unie te vergemakkelijken door middel van een meerjarenkader. 


In de MFK-verordening worden in grote trekken de uitgaven van de meer gedetailleerde jaarbegroting van de Unie omschreven. De begroting van de Unie wordt jaarlijks, volgens de begrotingsprocedure, door de Raad en het Europees Parlement op basis van een voorstel van de Europese Commissie vastgesteld, met inachtneming van de uitgavenplafonds van het MFK. Aangezien de MFK-plafonds geen bestedingsdoelen zijn, liggen de uitgaven op de jaarbegroting van de Unie gewoonlijk beneden de plafonds uit de MFK-verordening. De enige uitzondering is het cohesiebeleid, waar het MFK-plafond feitelijk als bestedingsdoel geldt.

Enkele begrotingsinstrumenten worden momenteel buiten het MFK gehouden

Er is een verschil tussen het MFK en de jaarbegroting van de Unie.
De jaarbegroting van de Unie moet steeds beneden de uitgavenplafonds uit de MFK-verordening liggen.

 

2. Wat zijn uitgavenplafonds en rubrieken in de MFK-verordening?

In de MFK-verordening zijn plafonds voor twee soorten jaarlijkse uitgaven vastgesteld:

  • vastleggingen - juridische verbintenissen tot het besteden van geld, dat niet per se in het zelfde jaar moet worden betaald, maar waarvan de betaling over meerdere begrotingsjaren kan worden gespreid;
  • betalingen - bedragen die bestemd zijn om in een bepaald jaar feitelijk te worden betaald.


Er zijn twee soorten uitgavenplafonds.

  • een plafond voor elke rubriek van de vastleggingen;
  • een algemeen plafond voor de totale uitgaven onder de vastleggingen en de betalingen. Het algemene plafond stemt overeen met de som van de plafonds voor de individuele rubrieken.

De onder een rubriek beschikbare marges kunnen niet voor uitgaven in een andere rubriek worden gebruikt, tenzij het MFK wordt herzien.

ceilings

Daarnaast omvat het huidige MFK ook subrubrieken en subplafonds.

 

3. Wat zijn de consequenties van het Verdrag van Lissabon voor de MFK-verordening?

Sedert het Verdrag van Lissabon moet het meerjarig financieel kader bij verordening worden vastgesteld. De vorige vier meerjarige financiële kaders (sinds 1988) waren in een interinstitutionele overeenkomst tussen de Raad, het Parlement en de Commissie vervat.

Een verordening is rechtstreeks toepasselijk en verbindend in alle lidstaten, terwijl een interinstitutionele overeenkomst alleen de partijen bindt.

 

Lees verder:
De uitgavenplafonds in het MFK die de Commissie voor 2014-2020 voorstelt