Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Rokovania o viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ

Nariadenie o viacročnom finančnom rámci

V nariadení o VFR sa stanovujú maximálne ročné sumy – stropy – ktoré môže EÚ použiť v rôznych oblastiach politík – okruhoch – počas obdobia najmenej piatich rokov. Ďalej sa v ňom stanovuje celkový strop pre celkové výdavky.

V súčasnom VFR je rozpočtový cyklus stanovený na roky 2007 – 2013. Navrhovaný nový VFR by sa mal vzťahovať na roky 2014 – 2020.

 

1. Aký je účel nariadenia o VFR?

Účelom nariadenia o VFR je:

  1. transformovať politické priority do údajov pre rozpočtový cyklus na roky 2014 – 2020;
  2. zabezpečiť rozpočtovú disciplínu v EÚ;
  3. uľahčovať prijatie ročného rozpočtu EÚ prostredníctvom viacročného rámca.


V nariadení o VFR sa vo všeobecnej rovine vymedzuje strana výdavkov podrobnejšieho ročného rozpočtu EÚ. V rámci ročného rozpočtového postupu rozpočet EÚ schvaľuje Rada a Európsky parlament na základe návrhu Európskej komisie a v rámci obmedzení výdavkov stanovených v nariadení o VFR. Keďže stropy VFR nepredstavujú ciele v oblasti výdavkov, ročný rozpočet EÚ je obvykle nižší ako výdavkové stropy v nariadení o VFR. Jedinou výnimkou je politika súdržnosti, v rámci ktorej sa strop VFR považuje za skutočný cieľ v oblasti výdavkov.

Viaceré rozpočtové nástroje sa v súčasnosti nachádzajú mimo VFR

VFR a ročný rozpočet EÚ nie je jedno a to isté.
Ročný rozpočet EÚ musí byť vždy nižší ako stropy pre výdavky stanovené v nariadení o VFR..

 

2.Čo sú výdavkové stropy a okruhy v nariadení o VFR?

V nariadení o VFR sa stanovujú stropy pre dva typy ročných výdavkov:

  • záväzky – právne prísľuby použiť peniaze, ktoré sa nemusia nutne vyplatiť v tom istom roku, ale môžu sa vyplácať počas niekoľkých rozpočtových rokov,
  • platby – reálne sumy, ktoré sa majú v danom roku vyplatiť.


Rozlišujú sa dva typy výdavkových stropov:

  • strop pre každý okruh pre záväzky,
  • celkový strop pre celkové výdavky v záväzkoch a v platbách. Celkový strop pre záväzky zodpovedá súčtu stropov pre jednotlivé okruhy.

Disponibilná rezerva v rámci jedného okruhu sa nesmie použiť na výdavky v rámci iného okruhu, s výnimkou prípadu, keď dôjde k revízii VFR.

Ceilings 03bis -sk

Súčasný VFR ďalej obsahuje podokruhypodstropy.

 

3.Aký je dosah Lisabonskej zmluvy na nariadenie o VFR?

V Lisabonskej zmluve sa zaviedla požiadavka, aby sa viacročný finančný rámec stanovoval prostredníctvom nariadenia. Predchádzajúce štyri viacročne finančné rámce (od roku 1988) boli súčasťou medziinštitucionálnej dohody medzi Radou, Parlamentom a Komisiou.

Nariadenie je právny predpis, ktorý je záväzný a priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch, zatiaľ čo medziinštitucionálne dohody sú záväzné len pre príslušné zmluvné strany.

 

Ďalšie informácie:
Stropy VFR pre výdavky navrhnuté Komisiou na roky 2014 – 2020