Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Förhandlingar om EU:s fleråriga budgetram (budgetramen)

Förordningen om den fleråriga budgetramen

I förordningen om den fleråriga budgetramen fastställs årliga maximibelopp - tak - för vad EU får spendera per politikområde - budgetrubrik - under en period på minst fem år. Däri fastställs också ett allmänt årligt tak för de sammanlagda utgifterna.

Budgetcykeln för den nuvarande fleråriga budgetramen löper under perioden 2007-2013. Den föreslagna nya fleråriga budgetramen skulle löpa under perioden 2014-2020.

 

1. Vad är syftet med förordningen om den fleråriga budgetramen?

Syftena med den fleråriga budgetramen är följande:

  1. Omvandla de politiska prioriteringarna till siffror för budgetcykeln 2014-2020;
  2. Säkerställa budgetdisciplinen inom EU;
  3. Underlätta antagandet av EU:s årliga budget genom en flerårig budgetram.


I förordningen om den fleråriga budgetramen fastställs den övergripande utgiftssidan av den mer detaljerade årliga EU-budgeten. Inom ramen för det årliga budgetförfarandet kommer rådet och Europaparlamentet överens om utgiftstaken i den fleråriga budgetramen på grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen. Eftersom budgetramstaken inte utgör utgiftsmål är den årliga EU-budgeten normalt sett mindre än utgiftstaken i förordningen om den fleråriga budgetramen. Det enda undantaget är sammanhållningspolitiken där budgetsramstaket betraktas som ett utgiftsmål.

En rad budgetinstrument faller för närvarande utanför budgetramen

 

Den fleråriga budgetramen är inte detsamma som EU:s årliga budget.
EU:s årliga budget måste alltid förbli mindre än de utgiftstak som fastställs i förordningen om budgetramen.

 

2.Vilka är utgiftstaken och utgiftsposterna i förordningen om den fleråriga budgetramen?

I förordningen om den fleråriga budgetramen fastställs taken för 2 slags årliga utgifter

  • åtaganden - rättsliga löften om anslag som inte nödvändigtvis måste betalas ut innevarande år men som kan betalas ut över flera räkenskapsår;
  • betalningar - faktiska belopp som ska betalas ut ett visst år.


Det finns 2 slags utgiftstak:

  • Ett tak för varje rubrik under åtaganden;
  • Ett övergripande tak för de sammanlagda utgifterna under åtaganden och under betalningar. Det övergripande taket under åtaganden motsvarar summan av taken under de enskilda rubrikerna.

Eventuell marginal som är tillgänglig under en rubrik får inte användas för att täcka utgifter under en annan rubrik annat än om förordningen om den fleråriga budgetramen revideras.

ceilings 03bis-sv


Därutöver innehåller den nuvarande fleråriga budgetramen underrubriker och särskilda utgiftstak.

 

3.Vilken inverkan har Lissabonfördraget på förordningen om den fleråriga budgetramen?

Genom Lissabonfördraget infördes ett krav på att den fleråriga budgetramen skulle regleras i en förordning. De fyra tidigare fleråriga budgetramarna (sedan 1988) ingick i interinstitutionella avtal mellan rådet, parlamentet och kommissionen.

En förordning är en rättsakt som är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Interinstitutionella avtal är däremot endast bindande för avtalsparterna.

 

Läs mer:
De utgiftstak som kommissionen föreslagit för den fleråriga budgetramen 2014-2020