Rättsligt meddelande

Informationen på denna webbplats omfattas av bestämmelserna om skydd av personuppgifter och upphovsrätt samt av en ansvarsfriskrivning från rådet.

Att besöka eller använda denna webbplats innebär ett fullständigt godkännande av nedanstående allmänna villkor.

Skydd av personuppgifter

Rådet månar om respekten för den personliga integriteten. Skyddet för enskilda när det gäller rådets behandling av personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 som fastställer de principer och skyldigheter som de europeiska institutionerna måste respektera när de behandlar personuppgifter samt på rådets beslut 2004/644/EG av den 13 september 2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för uppgiftsskydd med avseende på rådet.

"Personuppgifter" är all slags information rörande en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med en identifierbar person avses en person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, särskilt genom ett identifikationsnummer eller med hjälp av ett eller flera särskilda kännetecken på hans eller hennes identitet.

I princip behöver användare inte lämna några personuppgifter för att få tillgång till den information som finns tillgänglig på eller via rådets webbplats. För att använda vissa onlinetjänster, till exempel ansöka om att få besöka rådet, eller sända in en fråga till enheten för information till allmänheten, kan du emellertid behöva ange uppgifter om dig själv, såsom kontaktuppgifter (för- och efternamn, yrke, postadress, e-postadress, telefonnummer eller nationalitet) när du fyller i ett formulär. Rådet samlar in sådana personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla just det ändamål som anges för varje onlinetjänst.

För varje enskild onlinetjänst anges den registeransvariges (den person som ansvarar för behandlingen av de uppgifter som insamlats om dig) uppgifter i en förklaring om behandling av personuppgifter som offentliggörs för varje sådan tjänst och/eller i det offentliga register över uppgiftsbehandlingar som institutionens uppgiftsskyddsombud har ansvar för att föra.

Prado-delen av webbplatsen visas bara (delar av) exempeldokument som officiellt har tillhandahållits av det deltagande landet (dokumentinnehavaren) för att offentliggöras på internet. Autentiska personuppgifter används inte såvida det inte är nödvändigt. När autentiska dokument används (i motsats till exempeldokument) ser man, för att skydda privata uppgifter och personuppgifter, så långt det är möjligt till att inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera en person är läsbara, såvida inte enskilda uppgifter utgör föremålet för bidraget i fråga.

För att utöva dina rättigheter eller erhålla ytterligare information kan du vända dig direkt till den registeransvarige. Du kan också vända dig till rådets uppgiftsskyddsombud för ett utlåtande om behandling som rör dig eller som du själv utför. Om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du överklaga hos Europeiska datatillsynsmannen som fungerar som oberoende tillsynsmyndighet.

På denna webbplats anges ibland länkar till andra webbplatser. Eftersom rådet inte har någon kontroll över dessa webbplatser bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetspolicy.

Kakor

Denna webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc., för att analysera användningen av webbplatsen och Site Improve för att upptäcka och korrigera fel som rör tillgängligheten. Mer information om detta finns under rubriken Vår policy för kakor.

Ansvarsfriskrivning

Rådet har skapat denna webbplats för att förbättra allmänhetens tillgång till information om rådets verksamhet och om dess politik i allmänhet. Vårt mål är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt. Rådet frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen. Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser, över vilka rådet saknar kontroll och för vilka rådet frånsäger sig allt ansvar.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskild rådgivning bör du alltid vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som är tillgängligt online exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i den elektroniska upplagan av Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska problem. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommer till vår kännedom. Rådet frånsäger sig dock allt ansvar för direkta eller indirekta skador som användningen av denna webbplats kan orsaka.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka rådets ansvar på ett sätt som strider mot kraven i tillämplig nationell eller europeisk lagstiftning och avsäger inte heller rådet från ansvar i de fall där ansvarsfriskrivning inte får ske enligt artikel 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).