Rådets byggnader

Generalsekretariatet

Rådets generalsekretariat och förvaltning var tidigare spridd över flera byggnader i Bryssel. För att rationalisera sin interna funktion och sina kostnader utarbetade Europeiska unionens råd ett program för sina fastigheter, vars syfte var att samla institutionens hela förvaltning och alla möten i ett mindre antal närliggande byggnader.

Detta fastighetsprogram tillgodosåg också de föränderliga funktionella behoven:

  • Europeiska rådets beslut att hålla samtliga möten i Bryssel ersatte den tidigare rotationen bland medlemsstaterna.
  • EU:s utvidgning, med 13 länder som gick med i EU under 10 år.
  • Antagandet av Lissabonfördraget, varigenom befattningen som ständig ordförande för Europeiska rådet skapades.

Den befintliga Justus Lipsius-byggnaden byggdes delvis om och en ny byggnad (Lex-byggnaden) förvärvades för att hysa det stigande antalet översättningsenheter. En ny byggnad (Europabyggnaden) som ska ställas till förfogande för rådets och Europeiska rådets möten håller på att uppföras.

Justus Lipsius-byggnaden

Justus Lipsius-byggnaden är sedan 1995 sätet för Europeiska unionens råd och rådets generalsekretariat. När Nicefördraget trädde i kraft började man provisoriskt anordna Europeiska rådets möten i denna byggnad. Möten i Europeiska unionens råd och Europeiska rådet kommer att börja hållas i Europabyggnaden när den blir klar.

Lex-byggnaden

I Lex-byggnaden arbetar sedan 2007 översättningstjänsten vid rådets generalsekretariat. Tidigare hade dessa enheter sin verksamhet förlagd till en rad byggnader i Bryssel. I Lex-byggnaden samlas alla språkenheter under ett tak och också de nya enheter som tillkommit i och med EU:s utvidgning.

Europabyggnaden

I Europabyggnaden kommer det att hållas möten i Europeiska rådet, ministerrådet och andra organ på hög nivå. Byggnaden kommer att tas i bruk i början av 2017.

Andra byggnader

Info Point Europa

Detta centrum för information till allmänheten förvaltas gemensamt av rådet och kommissionen.

Europeiska kongresscentrumet Luxemburg

Enligt bestämmelserna i fördragen ska Europeiska unionens råd hålla sina sammanträden i Luxemburg i april, juni och oktober. Under dessa månader hyr rådet Europeiska kongresscentrumet Luxemburg från den luxemburgska regeringen.

Overijse

Här, söder om Bryssel, finns generalsekretariatets centrala lagerbyggnad. Den består av tre hallar och har en total yta på cirka 5 000 m2.