Vad gör Europeiska unionens råd?

1. Förhandlar om och antar EU-lagar

Rådet är en av EU:s viktigaste beslutsfattare.

Det förhandlar om och antar lagstiftningsakter, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, även kallat medbeslutandeförfarandet. Medbeslutandeförfarandet används för politikområden där EU har exklusiv behörighet eller delad behörighet med medlemsstaterna. I dessa fall lagstiftar rådet på grundval av förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen.

2. Samordnar medlemsstaternas politik

Rådet ansvarar för att samordna medlemsstaternas politik inom olika områden, till exempel inom

  • ekonomisk politik och finanspolitik, där rådet samordnar medlemsstaternas ekonomiska politik och finanspolitik för att stärka den ekonomiska styrningen inom EU; det övervakar medlemsstaternas budgetpolitik, stärker EU:s finanspolitiska ramverk och hanterar även rättsliga och praktiska frågor som rör euron, finansmarknaderna och kapitalrörelser
  • utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, där rådet antar ramar och arbetsplaner för EU-politiken inom dessa områden, där prioriteringarna för samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen fastställs
  • sysselsättningspolitik,  där rådet utarbetar årliga riktlinjer och rekommendationer till medlemsstaterna utifrån Europeiska rådets slutsatser om sysselsättningssituationen i EU

3. Utformar EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Rådet fastställer och genomför  EU:s utrikes- och säkerhetspolitik på grundval av Europeiska rådets riktlinjer. Detta inbegriper även EU:s utvecklingsbistånd och humanitära bistånd, försvarspolitik och handel. Tillsammans med unionens höga representant  för utrikes frågor och säkerhetspolitik säkerställer rådet enhetlighet, konsekvens och effektivitet i EU:s yttre åtgärder. 

4. Ingår internationella avtal

Rådet utfärdar mandat för kommissionen att förhandla på EU:s vägnar om avtal mellan EU och länder utanför EU och internationella organisationer. När förhandlingarna har avslutats  fattar rådet beslut om undertecknande och ingående av avtalet på grundval av ett förslag från kommissionen. Rådet  antar också det slutliga beslutet om att ingå avtalet, efter det att Europaparlamentet har gett sitt godkännande (krävs på områden som omfattas av medbeslutandeförfarandet) och avtalet har ratificerats av alla EU:s medlemsstater.

Dessa avtal kan täcka breda områden, såsom handel, samarbete och utveckling, eller röra specifika frågor såsom textilvaror, fiske, tullar, transport, vetenskap och teknik, osv. 

5. Antar EU:s budget

Rådet antar EU:s budget tillsammans med Europaparlamentet.

Budgetperioden motsvarar ett kalenderår. Budgeten antas vanligtvis i december och börjar gälla den 1 januari följande år.