Rådet (jordbruk och fiske)

Europeiska unionens råd

Rådet (jordbruk och fiske) antar lagstiftning på ett antal områden som rör livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Så arbetar rådet (jordbruk och fiske)

I rådet (jordbruk och fiske) samlas ministrar från alla EU-medlemsstater. De flesta medlemsstater representeras av en minister för båda sektorerna, men vissa skickar två ministrar – en för jordbruk och en för fiske.

EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling eller EU-kommissionären för havsfrågor och fiske deltar också i mötena.

Mötena äger vanligen rum en gång i månaden.

Jordbruks- och fiskeripolitik

Rådet antar lagstiftning, oftast tillsammans med Europaparlamentet, på ett antal områden som har att göra med livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Jordbrukspolitiken omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), regler för den inre marknaden för jordbruk, skogsbruk, ekologisk produktion och produktionskvalitet samt för livsmedels- och fodersäkerhet. De åtgärder som vidtas inom ramen för GJP syftar till att höja produktiviteten inom jordbruket, tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera marknaderna, trygga försörjningen och ge konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.

Rådet antar även lagstiftning om fiskeripolitiken, om de årliga totala tillåtna fångstmängderna (s.k. TAC:er) och kvoterna för varje art och om tilldelningen av fiskemöjligheter. En viktig utmaning är att göra fisket mer miljömässigt hållbart och ekonomiskt lönsamt, och samtidigt ta itu med problem som överfiske och överkapacitet i fiskeflottan.

Prioriteringar för rådet (jordbruk och fiske) under det estniska ordförandeskapet

Jordbruk

På jordbruksområdet kommer det estniska ordförandeskapet främst att fokusera på framtidens gemensamma jordbrukspolitik. Ordförandeskapet kommer att lägga tonvikten på förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, främst i samband med omnibusförordningen.

Dessutom vill ordförandeskapet

  • göra EU:s jordbruk hållbart och konkurrenskraftigt
  • stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan
  • hjälpa till att motverka antimikrobiell resistens
  • prioritera beredskapsplanering på växtskyddsområdet

Dessutom kommer man att ägna särskild uppmärksamhet åt hållbar användning av jordbruksmark. En högnivåkonferens om mark för hållbar livsmedelsproduktion och ekosystemtjänster kommer att anordnas i Tallinn i oktober.

Det estniska ordförandeskapet verkar för en öppen handelspolitik och handelsavtal och kommer att utforma EU:s ståndpunkter i internationella organisationer och arbeta för att få dem godkända.

Ordförandeskapet kommer också att uppmuntra till diskussioner om hur kontrollåtgärderna kan effektiviseras genom digitala lösningar. En konferens om det integrerade informationshanteringssystemet för offentlig kontroll kommer att anordnas i samarbete med kommissionen.

Fiske

På fiskeområdet prioriterar det estniska ordförandeskapet förordningarna om kvoter, eftersom de måste antas senast 2018.

Ordförandeskapet siktar på att anta

  • fiskemöjligheterna för Östersjön
  • fiskemöjligheterna för Svarta havet
  • fiskemöjligheterna i och bortom EU:s vatten

Målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att uppnå maximal hållbar avkastning senast år 2020.

Ordförandeskapet vill även göra framsteg på andra områden, som förvaltningsplanerna, och försöker nå en allmän riktlinje där så är möjligt. Ordförandeskapet vill återinleda diskussionerna om den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjölaxen.

Under innevarande ordförandeskap planerar man att ta arbetet vidare med förvaltningsplanen för Nordsjön och ramförordningen om tekniska åtgärder och eventuellt även förslaget om hållbar förvaltning av den externa fiskeflottan.

Det estniska ordförandeskapet planerar även att inleda diskussioner om Europeiska havs- och fiskerifondens framtid genom att anordna en konferens med kommissionen.