Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (jordbruk och fiske)

Europeiska unionens råd

Rådet (jordbruk och fiske) antar lagstiftning på ett antal områden som rör livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Hur arbetar rådet (jordbruk och fiske)?

I rådet (jordbruk och fiske) samlas ministrar från alla EU-länderna. De flesta länderna representeras av en minister för båda sektorerna, men vissa skickar två ministrar - en för jordbruk och en för fiske.

EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling eller EU-kommissionären för havsfrågor och fiske deltar också i mötena.

Mötena äger vanligen rum en gång i månaden.

Jordbruks- och fiskeripolitik

Rådet antar lagstiftning, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet, på ett antal områden som avser livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Till jordbrukspolitiken hör den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), regler för den inre marknaden för jordbruk, skogsbruk, ekologisk produktion och produktionskvalitet samt för livsmedels- och fodersäkerhet. De åtgärder som vidtas inom ramen för GJP syftar till att höja produktiviteten inom jordbruket, tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera marknaderna, trygga försörjningen och se till att konsumenterna har tillgång till varor till skäliga priser.

Rådet antar även lagstiftning om fiskeripolitiken, fastställande av årliga totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för varje art samt om tilldelning av fiskemöjligheter. En viktig utmaning är att göra fisket miljömässigt mer hållbart och ekonomiskt mer lönsamt, och samtidigt ta itu med problem såsom överfiske och överkapacitet i fiskeflottan.