Rådet (jordbruk och fiske)

Europeiska unionens råd

Rådet (jordbruk och fiske) antar lagstiftning på ett antal områden som rör livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Hur arbetar rådet (jordbruk och fiske)?

I rådet (jordbruk och fiske) samlas ministrar från alla EU-medlemsstater. De flesta medlemsstater representeras av en minister för båda sektorerna, men vissa skickar två ministrar – en för jordbruk och en för fiske.

EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling eller EU-kommissionären för havsfrågor och fiske deltar också i mötena.

Mötena äger vanligen rum en gång i månaden.

Jordbruks- och fiskeripolitik

Rådet antar lagstiftning, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet, på ett antal områden som avser livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling och fiskeriförvaltning.

Till jordbrukspolitiken hör den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), regler för den inre marknaden för jordbruk, skogsbruk, ekologisk produktion och produktionskvalitet samt för livsmedels- och fodersäkerhet. De åtgärder som vidtas inom ramen för GJP syftar till att höja produktiviteten inom jordbruket, tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera marknaderna, trygga försörjningen och tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.

Rådet antar även lagstiftning om fiskeripolitiken, fastställandet av årliga totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för varje art och tilldelningen av fiskemöjligheter. En viktig utmaning är att göra fisket mer miljömässigt hållbart och mer ekonomiskt lönsamt, och samtidigt ta itu med problem som överfiske och överkapacitet i fiskeflottan.

Rådets (jordbruk och fiske) prioriteringar under det slovakiska ordförandeskapet

Rådet kommer att diskutera hur man kan stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Det kommer också att besluta om åtgärder för att stabilisera jordbruksmarknaderna, särskilt inom sektorerna för mejeriprodukter och griskött. Ministrarna kommer att fortsätta diskussionen om förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och förhandlingarna om ekologiskt jordbruk och märkning av ekologiska produkter.

Rådet (jordbruk och fiske) kommer också att arbeta med genomförandet av EU:s skogsstrategi och främja hållbar global skogsförvaltning.

Inom fiskeripolitiken kommer rådet att inrikta sig på att fastställa fångstbegränsningar för Östersjön och Svarta havet samt för djuphavsarter och andra bestånd.