Rådet (konkurrenskraft) (konkurrenskraftsrådet)

Europeiska unionens råd

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. Det behandlar frågor inom fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Hur arbetar konkurrenskraftsrådet?

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, de ministrar från alla medlemsstater som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Möten hålls minst fyra gånger per år.

Europas konkurrenskraftspolitik

Som beslutsfattare strävar rådet efter att främja EU:s konkurrenskraft och tillväxten inom EU. Detta arbete sker inom så vitt skilda politikområden som den inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdpolitik.

Vad gäller den inre marknaden arbetar rådet som lagstiftare med att undanröja hinder för att varor, arbetskraft, kapital och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna.

Inom industrin kombinerar rådet en övergripande strategi, med målet att införliva industripolitiska frågor i övrig relaterad EU-politik, med en sektorsspecifik strategi, där hänsyn tas till de särskilda behov som finns inom varje sektor.

Rådet arbetar för att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag genom att medlagstifta om särskilda åtgärder som riktar sig mot små och medelstora företag och rör sådant som bättre tillgång till finansiering, minskning av byråkrati och främjande av innovation.

Vad gäller forskning, innovation och rymdpolitik är rådets målsättning att stärka den europeiska industrins vetenskapliga och tekniska grund och på så sätt stärka dess internationella konkurrenskraft och skapa tillväxt och jobb. Rådet samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen för att utveckla den europeiska rymdpolitiken.

Konkurrenskraftsrådets prioriteringar under det slovakiska ordförandeskapet

Under det andra halvåret 2016 kommer konkurrenskraftsrådet att inrikta sig på utvecklingen av den inre marknaden för att underlätta fri rörlighet för varor och tjänster och minska regional diskriminering. En annan avsikt är att ta itu med upphovsrättsreformen. Närmare bestämt kommer rådet att förhandla med Europaparlamentet om utkastet till en rättsakt om gränsöverskridande portabilitet för digitalt innehåll.

Dessutom kommer konkurrenskraftsrådet att stödja arbetet för högkvalitativ lagstiftning och bättre reglering. Rådet kommer också att arbeta med ramvillkor för att främja konkurrenskraften i EU:s industri och undanröja hinder för innovation.

Ett annat mål är att enas om en allmän riktlinje om ett utkast till förordning om konsumentskyddssamarbete som syftar till att främja gränsöverskridande handel genom stärkt marknadskontroll.