Rådet (konkurrenskraft) (konkurrenskraftsrådet)

Europeiska unionens råd

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. Det behandlar frågor inom fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Hur arbetar konkurrenskraftsrådet?

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, de ministrar från alla medlemsstater som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Möten hålls minst fyra gånger per år.

Europas konkurrenskraftspolitik

Som beslutsfattare strävar rådet efter att främja EU:s konkurrenskraft och tillväxten inom EU. Detta arbete sker inom så vitt skilda politikområden som den inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdpolitik.

Vad gäller den inre marknaden arbetar rådet som lagstiftare med att undanröja hinder för att varor, arbetskraft, kapital och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna.

Inom industrin kombinerar rådet en övergripande strategi, med målet att införliva industripolitiska frågor i övrig relaterad EU-politik, med en sektorsspecifik strategi, där hänsyn tas till de särskilda behov som finns inom varje sektor.

Rådet arbetar för att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag genom att medlagstifta om särskilda åtgärder som riktar sig mot små och medelstora företag och rör sådant som bättre tillgång till finansiering, minskning av byråkrati och främjande av innovation.

Vad gäller forskning, innovation och rymdpolitik är rådets målsättning att stärka den europeiska industrins vetenskapliga och tekniska grund och på så sätt stärka dess internationella konkurrenskraft och skapa tillväxt och jobb. Rådet samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen för att utveckla den europeiska rymdpolitiken.

Det estniska ordförandeskapets prioriteringar

Det estniska ordförandeskapet planerar att slutföra godkännandet av förordningen om omotiverad geoblockering på den inre marknaden. Esterna avser också att påbörja inledande diskussioner om reformpaketet om bolagsrätt.

På området teknisk harmonisering kommer det estniska ordförandeskapet att arbeta med förslaget om typgodkännande och marknadstillsyn av motorfordon.

Det estniska ordförandeskapet kommer att koncentrera sig på det andra upphovsrättsliga reformpaketet. Ordförandeskapet kommer också att främja en integrering av industripolitiken i EU:s strategiska initiativ och föra diskussioner om vägen framåt för att stärka EU:s industri och öka konkurrenskraften.

När det gäller forskning är den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation – som prioriteras främst av det estniska ordförandeskapet. Det kommer att bidra till diskussionerna om framtiden för EU:s rymdprogram Copernicus.