Rådet (konkurrenskraft) (konkurrenskraftsrådet)

Europeiska unionens råd

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. Det behandlar frågor inom fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Hur arbetar konkurrenskraftsrådet?

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, de ministrar från alla medlemsstater som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Möten hålls minst fyra gånger per år.

Europas konkurrenskraftspolitik

Som beslutsfattare strävar rådet efter att främja EU:s konkurrenskraft och tillväxten inom EU. Detta arbete sker inom så vitt skilda politikområden som den inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdpolitik.

Vad gäller den inre marknaden arbetar rådet som lagstiftare med att undanröja hinder för att varor, arbetskraft, kapital och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna.

Inom industrin kombinerar rådet en övergripande strategi, med målet att införliva industripolitiska frågor i övrig relaterad EU-politik, med en sektorsspecifik strategi, där hänsyn tas till de särskilda behov som finns inom varje sektor.

Rådet arbetar för att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag genom att medlagstifta om särskilda åtgärder som riktar sig mot små och medelstora företag och rör sådant som bättre tillgång till finansiering, minskning av byråkrati och främjande av innovation.

Vad gäller forskning, innovation och rymdpolitik är rådets målsättning att stärka den europeiska industrins vetenskapliga och tekniska grund och på så sätt stärka dess internationella konkurrenskraft och skapa tillväxt och jobb. Rådet samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen för att utveckla den europeiska rymdpolitiken.

Konkurrenskraftsrådets prioriteringar under det maltesiska ordförandeskapet

Det maltesiska ordförandeskapet har för avsikt att gå vidare med de lagstiftningsärenden som ingår inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden som lades fram i maj 2015 och strategin för den inre marknaden för varor och tjänster som lades fram den 28 oktober 2015.

Ordförandeskapet kommer att prioritera e-handelspaketet och gå vidare med de diskussioner som rör förslaget till förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden. Det kommer även att fortsätta diskussionerna om reformen av upphovsrätten.

Det maltesiska ordförandeskapet avser dessutom att bygga vidare på det arbete som utförts av det slovakiska ordförandeskapet vad gäller förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentskyddssamarbete i syfte att nå en allmän riktlinje.

Det maltesiska ordförandeskapet har även för avsikt att nå en överenskommelse beträffande ett antal rådsslutsatser som rör rymdstrategin för Europa.