Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) (Ekofinrådet)

Europeiska unionens råd

Ekofinrådet har ansvar för EU-politiken på tre huvudområden: ekonomisk politik, skattefrågor och reglering av finansiella tjänster.

Hur arbetar Ekofinrådet?

Ekofinrådet består av alla EU-ländernas ekonomi- och finansministrar. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Det hålls också särskilda Ekofinmöten med de nationella budgetministrarna och EU-kommissionären med ansvar för ekonomisk planering och budget, för att utarbeta EU:s årliga budget.

Ekofinrådet sammanträder som regel en gång i månaden.

Om den ekonomiska och finansiella politiken

Eurogruppen

Eurogruppen – ett informellt organ där euroområdets ministrar samlas för att diskutera frågor som rör euron

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor), vanligen kallat Ekofinrådet, ansvarar för ekonomisk politik, skattefrågor, finansmarknader, kapitalrörelser och ekonomiska förbindelser med länder utanför EU.

Det utarbetar även EU:s årliga budget och hanterar de juridiska och praktiska aspekterna av den gemensamma valutan, euron.

Ekofinrådet samordnar EU-ländernas ekonomiska politik, främjar konvergens av deras ekonomiska resultat och övervakar deras budgetpolitik.

Det samordnar även EU:s ståndpunkter inför möten på internationell nivå, såsom G20, Internationella valutafonden och Världsbanken. Det ansvarar också för de finansiella aspekterna av internationella förhandlingar om åtgärder för att hantera klimatförändringar.

Det estniska ordförandeskapets prioriteringar

Fokus för det estniska ordförandeskapet är en modernisering av mervärdesskattesystemet. Esterna kommer att arbeta för att en politisk överenskommelse om utkastet till lagstiftning om e-publikationer och allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet ska kunna nås. Man kommer också att försöka uppnå en överenskommelse om huvuddelarna av förslaget till mervärdesskatt på e-handel. Ordförandeskapet kommer också att inleda diskussioner om förslagen till ett definitivt system för mervärdesskatt och reducerade skattesatser.

Det estniska ordförandeskapet avser att göra en analys av halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som lagts fram av kommissionen, och utarbeta rådslutsatser om detta.

Samtidigt som det estniska ordförandeskapet fortsötter arbetet med paketet om riskbegränsande åtgärder lägger de också grunden för inrättande av ett insättningsgarantisystem. Syftet är att nå en politisk överenskommelse med Europaparlamentet om mer brådskande frågor i paketet om riskbegränsande åtgärder. När det gäller de återstående delarna av paketet är målet att uppnå en allmän riktlinje i rådet. Under sitt ordförandeskap kommer Estland att fortsätta arbetet med utkastet till europeiskt insättningsgarantisystem.

Det estniska ordförandeskapet kommer också att ägna uppmärksamhet åt de förslag som följer av översynen av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Det kommer att gå vidare med förslaget om utlämnande av skatteflyktsupplägg till finansiella intermediärer, och har för avsikt att åstadkomma en gemensam EU-förteckning över icke samarbetsvilliga tredjeländer.

När det gäller EU-budgeten 2018 avser det estniska ordförandeskapet att nå en övergripande och snabb överenskommelse som tar hänsyn till EU:s behov och säkerställer att politiken genomförs.

I samarbete med nästa ordförandeskap – Bulgarien – kommer det estniska ordförandeskapet att fastställa en tidsplan för den nya cykeln för den europeiska planeringsterminen.