Rådet (miljö) – miljörådet

Europeiska unionens råd

Miljörådet ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsamt utnyttjande av resurser och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Hur arbetar miljörådet?

Miljörådet består av ministrar som ansvarar för frågor som särskilt rör miljön. Europeiska kommissionen företräds vid mötena av både miljökommissionären och kommissionären med ansvar för klimatfrågor.

Miljörådet sammanträder cirka 4 gånger per år.

Om miljöpolitiken

I sin roll som politisk beslutsfattare ansvarar rådet tillsammans med Europaparlamentet för att en ambitiös miljölagstiftning antas som skyddar livsmiljöer, håller luften och vattnet rent, säkerställer att avfall hanteras på rätt sätt, ökar kunskapen om giftiga kemikalier och hjälper företag att gå mot en hållbar ekonomi.

Rådet ser också till att miljöaspekter är väl integrerade i EU:s övriga politikområden, såsom industri, jordbruk, transporter, energi och tjänster.

På internationell nivå strävar EU och dess medlemsstater efter att EU:s miljönormer ska återspeglas i internationella överenskommelser om miljö och klimatförändringar. Rådet ansvarar för att ta fram EU:s ståndpunkter inför internationella konferenser och förhandlingar om klimatförändringar.

Miljörådets prioriteringar under det maltesiska ordförandeskapet

Under det maltesiska ordförandeskapet kommer miljörådet att fokusera på initiativ inom ramen för 2030-agendan för hållbar utveckling. Det handlar bl.a. om att föra arbetet framåt med förslaget om en översyn av utsläppshandelssystemet och också om sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, t.ex. förordningen om ansvarsfördelning och förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Dessa verktyg kommer att bidra till resultat när det gäller EU:s åtaganden enligt klimatavtalet från Paris.

Ordförandeskapet strävar också efter att föra förhandlingarna framåt om förslagen i paketet för en cirkulär ekonomi.