Rådet (miljö) – miljörådet

Europeiska unionens råd

Miljörådet ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsamt utnyttjande av resurser och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Hur arbetar miljörådet?

Miljörådet består av ministrar som ansvarar för frågor som särskilt rör miljön. Europeiska kommissionen företräds vid mötena av både miljökommissionären och kommissionären med ansvar för klimatfrågor.

Miljörådet sammanträder cirka 4 gånger per år.

Om miljöpolitiken

I sin roll som politisk beslutsfattare ansvarar rådet tillsammans med Europaparlamentet för att en ambitiös miljölagstiftning antas som skyddar livsmiljöer, håller luften och vattnet rent, säkerställer att avfall hanteras på rätt sätt, ökar kunskapen om giftiga kemikalier och hjälper företag att gå mot en hållbar ekonomi.

Rådet ser också till att miljöaspekter är väl integrerade i EU:s övriga politikområden, såsom industri, jordbruk, transporter, energi och tjänster.

På internationell nivå strävar EU och dess medlemsstater efter att EU:s miljönormer ska återspeglas i internationella överenskommelser om miljö och klimatförändringar. Rådet ansvarar för att ta fram EU:s ståndpunkter inför internationella konferenser och förhandlingar om klimatförändringar.

Miljörådets prioriteringar under det slovakiska ordförandeskapet

Miljörådets dagordning under det slovakiska ordförandeskapet att fokusera på koldioxidsnål ekonomi efter diskussionerna om förslagen till en översyn av den sektor som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Miljörådet kommer även att arbeta med andra förslag som avser utsläpp: sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och en sänkning av utsläppen av växthusgaser som avser markanvädning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

När det gäller klimatförändringen är uppföljning av ratificeringen av Parisavtalet en av ordförandeskapets prioriteringar. Kommissionen kommer också att förbereda förslag till en övergång till en cirkulär ekonomi.