Miljörådet

Europeiska unionens råd

Miljörådet ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsamt utnyttjande av resurser och skydd av människors hälsa. Det arbetar också med internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Hur arbetar miljörådet?

Miljörådet består av ministrar som ansvarar för frågor som särskilt rör miljön. Europeiska kommissionen företräds vid mötena av både miljökommissionären och kommissionären med ansvar för klimatfrågor.

Miljörådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Om miljöpolitiken

I sin roll som politisk beslutsfattare ansvarar rådet tillsammans med Europaparlamentet för att en ambitiös miljölagstiftning antas som skyddar livsmiljöer, håller luften och vattnet rent, säkerställer att avfall hanteras på rätt sätt, ökar kunskapen om giftiga kemikalier och hjälper företag att gå mot en hållbar ekonomi.

Rådet ser också till att miljöaspekterna är väl integrerade i EU:s övriga politik för t.ex. industri, jordbruk, transporter, energi och tjänster.

Internationellt strävar EU och EU-länderna efter att EU:s miljönormer ska återspeglas i internationella överenskommelser om miljö och klimatförändringar. Rådet ansvarar för att ta fram EU:s ståndpunkter inför internationella konferenser och förhandlingar om klimatförändringar.

Det estniska ordförandeskapets prioriteringar

Under det estniska ordförandeskapet kommer miljörådet att fokusera på initiativ inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Fokus kommer huvudsakligen att ligga på förhandlingarna om lagstiftningsförslag som ska genomföra målen i Parisavtalet om klimatförändringar: direktivet om handel med utsläppsrätter, förordningen om ansvarsfördelning, förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och förslaget om att EU:s utsläppshandelssystem ska gälla även för luftfarten.

Ordförandeskapet strävar också efter att föra förhandlingarna framåt om förslagen i paketet för en cirkulär ekonomi.