Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska unionens råd

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) arbetar för högre sysselsättningsnivåer, bättre levnads- och arbetsvillkor och ett starkt hälso- och konsumentskydd i EU.

Hur arbetar rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)?

I denna rådskonstellation samlas alla EU-medlemsstaternas ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder vanligen fyra gånger per år. Två av mötena ägnas vanligen enbart åt frågor om sysselsättnings- och socialpolitik.

Om politiken på området sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Det övergripande målet för EU:s insatser är att höja levnadsstandarden och livskvaliteten för medborgarna, särskilt genom högkvalitativa jobb och ett starkt socialt skydd, hälsoskydd och skydd av konsumenternas intressen.

När det gäller sysselsättning och socialpolitik ansvarar rådet för att utarbeta årliga riktlinjer för sysselsättningen som medlemsstaterna ska beakta i sin nationella politik. Rådet antar dessutom tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning som ska förbättra arbetsvillkoren och öka den sociala delaktigheten och jämställdheten.

Även om medlemsstaterna har fullt ansvar för att utforma sin hälsopolitik och för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård, antar rådet tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning om kvalitet och säkerhet gällande mänskliga organ och blod, patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt kvalitet och säkerhet för läkemedel och medicintekniska produkter.

När det gäller konsumentskydd antar rådet tillsammans med Europaparlamentet EU-omfattande regler för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt deras ekonomiska intressen.

Prioriteringar för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) under det maltesiska ordförandeskapet

Det maltesiska ordförandeskapet kommer att utarbeta utkast till slutsatser för att främja initiativ som syftar till att stimulera arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kommer också att fästa stor vikt vid paketet om arbetstagarnas rörlighet, och kommer att sträva efter att underlätta förhandlingarna om en riktad översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare. Dessutom kommer det maltesiska ordförandeskapet att fortsätta arbetet i samband med skydd av arbetstagare mot arbetsrelaterad cancer genom förhandlingarna om översynen av direktivet om cancerframkallande ämnen.

När det gäller sjukvård har det maltesiska ordförandeskapet fastställt att kampen barnfetma är en av de mest angelägna prioriteringarna.