Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska unionens råd

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) arbetar för högre sysselsättningsnivåer, bättre levnads- och arbetsvillkor och ett starkt hälso- och konsumentskydd i EU.

Hur arbetar rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)?

I denna rådskonstellation samlas alla EU-medlemsstaternas ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder vanligen fyra gånger per år. Två av mötena ägnas vanligen enbart åt frågor om sysselsättnings- och socialpolitik.

Om politiken på området sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Det övergripande målet för EU:s insatser är att höja levnadsstandarden och livskvaliteten för medborgarna, särskilt genom högkvalitativa jobb och ett starkt socialt skydd, hälsoskydd och skydd av konsumenternas intressen.

När det gäller sysselsättning och socialpolitik ansvarar rådet för att utarbeta årliga riktlinjer för sysselsättningen som medlemsstaterna ska beakta i sin nationella politik. Rådet antar dessutom tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning som ska förbättra arbetsvillkoren och öka den sociala delaktigheten och jämställdheten.

Även om medlemsstaterna har fullt ansvar för att utforma sin hälsopolitik och för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård, antar rådet tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning om kvalitet och säkerhet gällande mänskliga organ och blod, patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt kvalitet och säkerhet för läkemedel och medicintekniska produkter.

När det gäller konsumentskydd antar rådet tillsammans med Europaparlamentet EU-omfattande regler för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt deras ekonomiska intressen.

Prioriteringar för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) under det slovakiska ordförandeskapet

På området för sysselsättning och sociala frågor kommer rådet att fortsätta förhandlingarna om regler för fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och utstationering av arbetstagare. Det kommer också att rikta in sig på att revidera lagstiftning i syfte att förbättra skyddet för arbetstagare mot risker i samband med cancerogena ämnen och mutagener. Ett annat mål är att utvärdera effektiviteten i och resultaten av ungdomsgarantin och att stödja genomförandet av åtgärder för integrering av romer.

På hälso- och sjukvårdsområdet kommer ministrarna att diskutera omarbetningen av den nuvarande ramen för medicintekniska produkter och fortsätta arbetet med förfaranden för godkännande av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. De kommer även att fortsätta diskussionen om antimikrobiell resistens, som har ett samband med den höga konsumtionen av antibiotika i humanmedicin och i animalieproduktion. Slutligen kommer rådet att inrikta sig på att främja hälsosamma sätt att leva inom ramen för förebyggande av kroniska icke-överförbara sjukdomar.