Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska unionens råd

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) arbetar för att få till stånd en ökad sysselsättningsgrad, bättre  levnads- och arbetsvillkor och ett starkt hälso- och konsumentskydd i EU.

Hur arbetar rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)?

I denna rådskonstellation samlas alla EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder vanligen 4 gånger per år. 2 av mötena ägnas vanligen enbart åt frågor som rör sysselsättnings- och socialpolitik. 

Om politiken på området sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Det övergripande målet för EU:s insatser är att höja levnadsstandarden och livskvaliteten för medborgarna, särskilt genom högkvalitativa jobb och ett starkt socialt skydd, hälsoskydd och skydd av konsumenternas intressen.

När det gäller sysselsättning och socialpolitik ansvarar rådet för att utarbeta årliga riktlinjer för sysselsättningen som medlemsstaterna ska beakta i sin nationella politik. Rådet antar dessutom tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning som ska förbättra arbetsvillkoren och öka den sociala delaktigheten och jämställdheten.

Även om medlemsstaterna har fullt ansvar för att utforma sin hälsopolitik och för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård, antar rådet tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning om kvalitet och säkerhet gällande mänskliga organ och blod, patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt kvalitet och säkerhet för läkemedel och medicintekniska produkter.

När det gäller konsumentskydd antar rådet tillsammans med Europaparlamentet EU-omfattande regler för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt deras ekonomiska intressen.