Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Europeiska unionens råd

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) arbetar för högre sysselsättningsnivåer, bättre levnads- och arbetsvillkor och ett starkt folkhälso- och konsumentskydd i EU.

Hur arbetar rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)?

I denna rådskonstellation samlas alla EU-medlemsstaternas ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder vanligen fyra gånger per år. Två av mötena ägnas vanligen enbart åt frågor om sysselsättnings- och socialpolitik.

Om politiken på området sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Det övergripande målet för EU:s insatser är att höja levnadsstandarden och livskvaliteten för medborgarna, särskilt genom högkvalitativa jobb och ett starkt socialt skydd, hälsoskydd och skydd av konsumenternas intressen.

När det gäller sysselsättning och socialpolitik ansvarar rådet för att utarbeta årliga riktlinjer för sysselsättningen som medlemsstaterna ska beakta i sin nationella politik. Rådet antar dessutom tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning som ska förbättra arbetsvillkoren och öka den sociala delaktigheten och jämställdheten.

Även om medlemsstaterna har fullt ansvar för att utforma sin hälsopolitik och för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård, antar rådet tillsammans med Europaparlamentet lagstiftning om kvalitet och säkerhet gällande mänskliga organ och blod, patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt kvalitet och säkerhet för läkemedel och medicintekniska produkter.

När det gäller konsumentskydd antar rådet tillsammans med Europaparlamentet EU-omfattande regler för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt deras ekonomiska intressen.

Det estniska ordförandeskapets prioriteringar

Det estniska ordförandeskapet välkomnar kommissionens förslag om den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det har för avsikt att arbeta vidare på politisk nivå med diskussionerna i rådet om godkännandet av pelaren.

Det estniska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med att uppdatera och förenkla förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen. För att göra det möjligt för folk att få sina bidrag snabbare när de flyttar mellan medlemsstater planerar ordförandeskapet att arbeta vidare med det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter mellan medlemsstaterna.

Ordförandeskapet planerar också att hålla konstruktiva förhandlingar om direktivet om utstationerade arbetstagare.

Ordförandeskapet anser att det är viktigt att fastställa gränsvärden inom EU för ytterligare farliga ämnen, för att man ska kunna minska exponeringen för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Därför är det en av ordförandeskapets prioriteringar att ändra direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

När det gäller hälsa siktar det estniska ordförandeskapet på att vidareutveckla diskussionerna mellan medlemsstaterna om hur man kan minska alkoholens skadeverkningar. För att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en breddad användning och gränsöverskridande förflyttningar av hälsouppgifter i behandlingssyfte, och för forskning och innovation, anser ordförandeskapet att det är viktigt att tillämpa principerna om en inre marknad inom hälsosektorn.