Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

Europeiska unionens råd

De områden som rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) behandlar faller under medlemsstaternas ansvar. EU:s roll på dessa områden är därför att skapa en ram för samarbete mellan EU-länderna och för utbyte av information och erfarenheter inom områden av gemensamt intresse.

Hur arbetar rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)?

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) består av ministrarna med ansvar för utbildnings-, kultur-, ungdoms-, medie-, kommunikations- och idrottsfrågor från samtliga EU-länder. Rådets exakta sammansättning beror på vilka frågor som diskuteras vid ett visst möte.

Vid rådsmötena deltar också en företrädare för kommissionen – vanligtvis kommissionären för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rådet sammanträder tre eller fyra gånger om året, varav två gånger med samtliga fackministrar närvarande.

Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottspolitiken

Rådet antar för det mesta stimulansåtgärder och rekommendationer. Initiativ som beslutats av rådet, t.ex. programmen Erasmus+ eller Kreativa Europa, kan emellertid på ett mycket konkret sätt påverka EU-medborgarna. I vissa fall, där det är tillåtet enligt fördragen, kan rådet också anta lagar. Detta gäller t.ex. audiovisuella frågor och ömsesidigt erkännande av examensbevis.

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) är också djupt involverat i att övervaka framstegen med Europa 2020-strategins utbildnings- och ungdomsaspekter, att utveckla kultursektorns bidrag till ett mer innovativt Europa och att se till att Europas potential som ett globalt centrum för framställning av kreativt digitalt innehåll fullt ut bidrar till den digitala agenda som fastställs i Europa 2020-strategin.

EU:s åtgärder på området utbildning, ungdom, kultur och idrott syftar till att bevara det europeiska kulturarvet, stödja Europas kulturella och kreativa näringar, uppmuntra rörlighet för studenter och lärare och främja fysisk aktivitet och social delaktighet genom idrott.

Rådets prioriteringar på utbildning-, ungdoms-, kultur- och idrottsområdet under det slovakiska ordförandeskapet

Ministrarna kommer att fokusera på den roll som utbildning och ungdomsverksamhet har för förebyggande av radikalisering och extremism. De kommer också att arbeta med en rådsrekommendation om inrättande av en kompetensgaranti och för en översyn av rekommendationen om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

Rådet kommer också att fortsätta förhandlingarna om direktivet om audiovisuella medietjänster, som är ett led i planen att skapa en digital inre marknad i Europa. Kulturministrarna kommer att fokusera på halvtidsöversynen av arbetsplanen för kultur 2015–2018. Idrottsministrarna kommer att diskutera idrottsdiplomati med syftet att lyfta fram den roll som denna kan spela i samhället.