Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

Europeiska unionens råd

De frågor som rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) behandlar faller under medlemsstaternas ansvar. EU:s roll på dessa områden är därför att skapa en ram för samarbete mellan EU-länderna och för utbyte av information och erfarenheter inom områden av gemensamt intresse.

Hur arbetar rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)?

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) består av ministrarna med ansvar för utbildnings-, kultur-, ungdoms-, medie-, kommunikations- och idrottsfrågor från samtliga EU-länder. Rådets exakta sammansättning beror på vilka frågor som diskuteras vid ett visst möte.

Vid rådsmötena deltar också en företrädare för kommissionen – vanligtvis kommissionären med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rådet sammanträder tre eller fyra gånger om året, varav två gånger med samtliga fackministrar närvarande.

Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottspolitiken

Rådet antar för det mesta stimulansåtgärder och rekommendationer. Initiativ som beslutats av rådet, t.ex. programmen Erasmus+ och Kreativa Europa, kan emellertid på ett mycket konkret sätt påverka EU-medborgarna. I vissa fall, där det är tillåtet enligt fördragen, kan rådet också anta lagar. Detta gäller t.ex. audiovisuella frågor och ömsesidigt erkännande av examensbevis.

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) är också djupt involverat när det gäller att följa framstegen med Europa 2020-strategins utbildnings- och ungdomsaspekter, utveckla kultursektorns bidrag till ett mer innovativt Europa och se till att Europas potential som globalt centrum för framställning av kreativt digitalt innehåll förverkligas för att fullt ut bidra till den digitala agenda som fastställs i Europa 2020-strategin.

EU:s åtgärder på området utbildning, ungdom, kultur och idrott syftar till att bevara det europeiska kulturarvet, stödja Europas kulturella och kreativa näringar, uppmuntra rörlighet för studenter och lärare och främja fysisk aktivitet och social delaktighet genom idrott.

Rådets prioriteringar på utbildning-, ungdoms-, kultur- och idrottsområdet under det maltesiska ordförandeskapet

Högkvalitativ utbildning för alla är ett av det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar. Rådet kommer att utarbeta slutsatser på temat mångfaldspräglad inkludering. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt inkludering som en grundläggande del av verkningsfulla utbildningsmekanismer.

Det maltesiska ordförandeskapet kommer också att bemöda sig om att göra framsteg med den nya kompetensagendan för Europa, förslaget till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och förslaget till ett beslut om Europass.

När det gäller ungdomsfrågor kommer ordförandeskapet att utarbeta rådsslutsatser om hur ungdomsarbete kan bidra till ungdomars utveckling av grundläggande livskunskaper och övergång till vuxenlivet. Rådet kommer också att anta slutsatser med anledning av kommissionens halvtidsöversyn av EU:s ungdomsstrategi samt kommissionens ungdomsinitiativ.

kulturområdet kommer ordförandeskapet att utarbeta slutsatser på grundval av det gemensamma meddelandet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser. Ordförandeskapet strävar även efter att fortsätta arbetet med förslaget till ett reviderat direktiv om audiovisuella medietjänster.

Genom rådets slutsatser avser det maltesiska ordförandeskapet att fokusera på sport som en plattform för social delaktighet genom frivilligarbete och särskilt inrikta sig på de mest utsatta.