Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

Europeiska unionens råd

De områden som rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) behandlar faller under medlemsstaternas ansvar. EU:s roll på dessa områden är därför att skapa en ram för samarbetet mellan medlemsstaterna och för utbyte av information och erfarenheter inom områden av gemensamt intresse.

Hur arbetar rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)?

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) består av EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildnings-, kultur-, ungdoms-, medie-, kommunikations- och idrottsfrågor. Rådets exakta sammansättning beror på vilka frågor som diskuteras vid ett visst möte.

Vid rådsmötena deltar också en företrädare för kommissionen - det brukar vara kommissionären för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) sammanträder 3 eller 4 gånger per år, varav 2 gånger med samtliga fackministrar närvarande. 

Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottspolitiken

Rådet antar för det mesta stimulansåtgärder och rekommendationer. Initiativ som beslutats av rådet, t.ex. programmen Erasmus+ eller Kreativa Europa, kan emellertid på ett mycket konkret sätt påverka EU-medborgarna. I vissa fall, där det är tillåtet enligt fördragen, kan rådet också anta lagar. Detta gäller t.ex. audiovisuella frågor och ömsesidigt erkännande av examensbevis

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) är också djupt involverat i att övervaka framstegen med Europa 2020 -strategins utbildnings- och ungdomsaspekter, att utveckla kultursektorns bidrag till ett mer innovativt Europa och att medverka till att Europas potential som ett globalt centrum för framställning av kreativt digitalt innehåll fullt ut bidrar till den digitala agenda som fastställs i Europa 2020-strategin.

Syftet med EU:s åtgärder på området utbildning, ungdom, kultur och idrott är att bevara det europeiska kulturarvet, stödja Europas kulturnäring och kreativa sektor, uppmuntra rörlighet för studenter och lärare och främja fysisk aktivitet och social delaktighet genom idrott.