Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Utrikesrådet

Europeiska unionens råd

Utrikesrådet, som också kallas rådet (utrikes frågor), har ansvar för EU:s yttre åtgärder, vilka omfattar utrikespolitik, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Hur arbetar utrikesrådet?

Utrikesrådet består av alla EU-ländernas utrikesministrar. Beroende på hur dagordningen ser ut samlas också 

  • försvarsministrarna (den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken)
  • utvecklingsministrarna (utvecklingssamarbete)
  • handelsministrarna (den gemensamma handelspolitiken)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, för närvarande Federica Mogherini, är ordförande när utrikesrådet sammanträder. Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten.

När utrikesrådet diskuterar frågor som rör den gemensamma handelspolitiken är det däremot företrädaren för det EU-land som utövar det halvårsvis roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd som är ordförande.

Utrikesrådet sammanträder en gång i månaden.

Utrikespolitiken

Rådets huvuduppgift är att, tillsammans med Europeiska kommissionen och med stöd från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, garantera enhetlighet, konsekvens och effektivitet i EU:s yttre åtgärder.

Rådet fastställer och genomför också EU:s utrikes- och säkerhetspolitik med utgångspunkt i de riktlinjer som dragits upp av Europeiska rådet. Mer konkret kan rådet vidta såväl civila som militära krishanteringsåtgärder för att uppnå EU:s mål om fred och säkerhet. Det kan även besluta om åtgärder som är nödvändiga för att genomföra EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, t.ex. sanktioner.

Eftersom det är en exklusiv befogenhet för EU kan rådet tillsammans med Europaparlamentet besluta om åtgärder för genomförandet av EU:s gemensamma handelspolitik. Detta omfattar handels- och investeringsförbindelser, immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar. Inom handelspolitiken är det kommissionen som är ansvarig för att förhandla om och förvalta handelsavtal, vilket omfattar tulltaxeändringar, tull- och handelsbestämmelser samt skyddsåtgärder. Rådet har emellertid en central roll eftersom det ger kommissionen i uppdrag att inleda förhandlingar och ger kommissionen förhandlingsdirektiv.