Utrikesrådet

Europeiska unionens råd

Utrikesrådet, dvs. rådet (utrikes frågor), har ansvar för EU:s yttre åtgärder, vilka omfattar utrikespolitik, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Hur arbetar utrikesrådet?

Utrikesrådet består av alla EU-ländernas utrikesministrar. Beroende på hur dagordningen ser ut samlas också

  • försvarsministrarna (den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken)
  • utvecklingsministrarna (utvecklingssamarbete)
  • handelsministrarna (den gemensamma handelspolitiken)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, för närvarande Federica Mogherini, är ordförande när utrikesrådet sammanträder. Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten.

När utrikesrådet diskuterar frågor som rör den gemensamma handelspolitiken är det däremot företrädaren för det EU-land som utövar det halvårsvis roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd som är ordförande.

Utrikesrådet sammanträder en gång i månaden.

Utrikespolitiken

Rådets huvuduppgift är att, tillsammans med Europeiska kommissionen och med stöd från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, garantera enhetlighet, konsekvens och effektivitet i EU:s yttre åtgärder.

Rådet fastställer och genomför också EU:s utrikes- och säkerhetspolitik med utgångspunkt i de riktlinjer som dragits upp av Europeiska rådet. Mer konkret kan rådet vidta såväl civila som militära krishanteringsåtgärder för att uppnå EU:s mål om fred och säkerhet. Det kan även besluta om åtgärder som är nödvändiga för att genomföra EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, t.ex. sanktioner.

Eftersom det är en exklusiv befogenhet för EU kan rådet tillsammans med Europaparlamentet besluta om åtgärder för genomförandet av EU:s gemensamma handelspolitik. Detta omfattar handels- och investeringsförbindelser, immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar. Inom handelspolitiken är det kommissionen som är ansvarig för att förhandla om och förvalta handelsavtal, vilket omfattar tulltaxeändringar, tull- och handelsbestämmelser samt skyddsåtgärder. Rådet har emellertid en central roll eftersom det ger kommissionen i uppdrag att inleda förhandlingar och ger kommissionen förhandlingsdirektiv.

Utrikesrådets prioriteringar under det maltesiska ordförandeskapet

Rådet kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att vidareutveckla och befästa den europeiska grannskapspolitiken, EU:s förbindelser med Turkiet och det strategiska partnerskapet med Afrika samt åt politik som rör utveckling och humanitärt bistånd. Medelhavsområdet kommer att stå i centrum för åtagandena under hela ordförandeskapsperioden.

I februari 2017 kommer ordförandeskapet att stå värd för ett möte på Malta för att utvärdera genomförandet av den gemensamma handlingsplanen från Valletta som lanserades vid toppmötet i Valletta 2015 om migration och planera ytterligare insatser.

Rådet kommer att sträva efter att genomföra den nya partnerskapsramen med tredjeländer och arbeta för att säkerställa fortsatt genomförande av uttalandet från EU och Turkiet.

De betydande säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern i stort förblir en prioriterad fråga. Bland huvuduppgifterna ingår att säkerställa fred i Libyen och Syrien, stödja insatser för att bryta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern och uppmuntra till fördjupade förbindelser med Arabförbundet.

Prioriteringarna vad gäller utveckling och humanitärt bistånd är att genomföra agenda 2030 för hållbar utveckling inom EU:s politikområden och eftersträva ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling.

Internationell handel kommer att utgöra ett viktigt politikområde under det maltesiska ordförandeskapet, som kommer att arbeta vidare med att fastställa EU:s ståndpunkt inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens i december 2017 och bevara rådets engagemang för avtalet om handel med tjänster samt avtalet om miljöanpassade varor. Det maltesiska ordförandeskapet kommer också att sträva efter att göra framsteg i de pågående förhandlingarna med Japan och övervaka utvecklingen av förhandlingarna med Tunisien, Mercosur, Mexiko och Aseanländerna. Ett annat mål är att göra betydande framsteg med investeringsavtalet mellan EU och Kina.

Det maltesiska ordförandeskapet kommer att fokusera särskilt på reformen av handelspolitiska skyddsinstrument, inbegripet moderniseringen av dessa instrument, och en ny metod för antidumpningsåtgärder för att återspegla utvecklingen i WTO-sammanhang.