Allmänna rådet

Europeiska unionens råd

Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden.

Hur arbetar allmänna rådet?

Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrarna med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsstater. Europeiska kommissionen företräds vanligen av den kommissionär som har ansvar för interinstitutionella förbindelser, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Allmänna rådet sammanträder en gång i månaden.

Europeiska rådet

Europeiska rådet är den institution som ansvarar för att fastställa EU:s politiska inriktning och prioriteringar

Om allmänna rådet

Det är allmänna rådets uppgift att se till att alla de olika rådskonstellationernas arbete är samstämmigt. Allmänna rådet svarar för förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets möten (när stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsstater samlas).

Det ansvarar för flera tvärpolitiska områden, bl.a. EU:s utvidgning och anslutningsförhandlingar, antagandet av den fleråriga budgetramen (EU:s sjuåriga budgetplan), sammanhållningspolitiken, frågor som rör EU:s institutionella struktur samt alla andra frågor som Europeiska rådet anförtror det.

Allmänna rådets prioriteringar under det slovakiska ordförandeskapet

Rådet kommer att övervaka genomförandet av det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Fokus kommer också att ligga på halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Dessutom kommer ministrarna att bedöma erfarenheterna från dialogen om främjande och skydd av rättsstatsprincipen sedan 2014.

Vad gäller utvidgningspolitiken kommer rådet att bedöma de framsteg som varje land har gjort i sin integrationsprocess och uppmana länderna att genomföra nödvändiga interna reformer.