Allmänna rådet

Europeiska unionens råd

Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden.

Hur arbetar allmänna rådet?

Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrarna med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsländer. EU-kommissionen företräds vanligen av den kommissionär som har ansvar för interinstitutionella förbindelser, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Allmänna rådet sammanträder en gång i månaden.

Europeiska rådet

Europeiska rådet är den institution som ansvarar för att fastställa EU:s politiska inriktning och prioriteringar

Om allmänna rådet

Det är allmänna rådets uppgift att se till att alla de olika rådskonstellationernas arbete är samstämmigt. Allmänna rådet svarar för förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets möten (när stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer samlas).

Det ansvarar för flera tvärpolitiska områden, bl.a. EU:s utvidgning och anslutningsförhandlingar, antagandet av den fleråriga budgetramen (EU:s sjuåriga budgetplan), sammanhållningspolitiken, frågor som rör EU:s institutionella struktur samt alla andra frågor som Europeiska rådet anförtror det.

Allmänna rådets prioriteringar under det maltesiska ordförandeskapet

Rådet kommer att sträva efter att slutföra förhandlingarna inom rådet och att få parlamentets godkännande om översynen av den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Dessutom kommer ministrarna att försöka göra framsteg i förhandlingarna inom rådet och med parlamentet om den så kallade omnibusförordningen som ska förenkla budgetförfarandena.

Rådet kommer att fortsätta att arbeta med genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Det kommer också att fortsätta att arbeta med genomförandet av program som man kommit överens om inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2014–2020.

När det gäller utvidgningspolitiken har ordförandeskapet för avsikt att betona rättsstatsprincipens betydelse för att främja ekonomisk utveckling i kandidatländer och potentiella kandidatländer.