Allmänna rådet

Europeiska unionens råd

Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden.

Hur arbetar allmänna rådet?

Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrarna med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsländer. EU-kommissionen företräds vanligen av den kommissionär som har ansvar för interinstitutionella förbindelser, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Allmänna rådet sammanträder en gång i månaden.

Europeiska rådet

Europeiska rådet är den institution som ansvarar för att fastställa EU:s politiska inriktning och prioriteringar

Om allmänna rådet

Det är allmänna rådets uppgift att se till att arbetet i de olika rådskonstellationerna är samstämmigt. Allmänna rådet förbereder och följer upp Europeiska rådets möten (när stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer samlas).

Det ansvarar för flera tvärpolitiska områden, till exempel EU:s utvidgning och anslutningsförhandlingar, antagandet av den fleråriga budgetramen (EU:s sjuåriga budgetplan), sammanhållningspolitiken, frågor som rör EU:s institutionella struktur och alla andra frågor som Europeiska rådet ger det i uppgift att behandla.

Allmänna rådets prioriteringar under det estniska ordförandeskapet

Allmänna rådet

Det estniska ordförandeskapet kommer att fortsätta diskussionerna om EU:s framtid och de sätt som finns för att skydda EU-medborgarnas behov och intressen.

Ordförandeskapet tänker fortsätta genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning för att förbättra lagstiftningsprocessen och göra den enklare och mer effektiv.

Målet under ordförandeskapet är att Europaparlamentet, kommissionen och rådet ska enas om ett gemensamt uttalande om lagstiftningsprioriteringarna för 2018.

Ordförandeskapet kommer också att arbeta för ett interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister.

Dessutom kommer det estniska ordförandeskapet att sträva efter att fortsätta diskussionerna om principerna om och skyddet av rättsstatligheten, inklusive genom en dialog om rättsstatsprincipen i allmänna rådet.

Ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med EU:s utvidgning inom den bredare ramen för säkerhet, stabilitet, demokrati och rättsstatlighet i Europa.

Inom ramen för sammanhållningsfrågor kommer ordförandeskapet att diskutera resultaten, genomförandet och framtiden i fråga om sammanhållningspolitiken, med utgångspunkt i kommissionens sjunde lägesrapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, diskussionsunderlag, publicerade forskningsresultat och tidigare diskussioner i andra rådskonstellationer.

Allmänna rådet (artikel 50)

I allmänna rådet (artikel 50) kommer ministrarna i konstellationen EU-27 att diskutera alla frågor som rör brexit.

Mellan mötena i Europeiska rådet (artikel 50) säkerställer allmänna rådet (artikel 50) att förhandlingarna genomförs i linje med Europeiska rådets riktlinjer och rådets förhandlingsdirektiv.

Det estniska ordförandeskapets mål under dessa förhandlingar är att upprätthålla enigheten mellan de 27 medlemsländerna och underlätta en överenskommelse med Storbritannien.