Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

Europeiska unionens råd

Rådet (rättsliga och inrikes frågor), också kallat RIF-rådet, utvecklar samarbete och gemensamma strategier för olika gränsöverskridande frågor i syfte att bygga upp ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Hur arbetar RIF-rådet?

RIF-rådet består av justitie- och inrikesministrarna från alla EU-medlemsstaterna. I allmänhet har justitieministrarna hand om både civil- och straffrättsligt samarbete och grundläggande rättigheter medan inrikesministrarna har ansvar för bl.a. migrationsfrågor, gränsförvaltning och polissamarbete. Ansvarsfördelningen ministrarna emellan är dock inte densamma i alla EU-länder. RIF-rådet har också ansvar för civilskydd.

RIF-rådet sammanträder vanligen var tredje månad.

Man har i EU-fördragen kommit överens om att Danmark, Irland och Storbritannien inte ska delta fullt ut i genomförandet av vissa åtgärder på området för rättsliga och inrikes frågor, eller att de ska delta endast på vissa villkor.

Inom de områden som har att göra med Schengenregelverket hålls diskussionerna i den gemensamma kommittén. Den består av EU-länderna och de fyra länder utanför EU som omfattas av Schengenavtalet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). Lagar antas i RIF-rådet efter diskussion i gemensamma kommittén, med det undantaget att Irland och Storbritannien inte röstar.

Politikområdet rättsliga och inrikes frågor

Rådet antar – för det mesta tillsammans med Europaparlamentet – lagstiftning som syftar till att slå vakt om grundläggande rättigheter och se till att människor kan röra sig fritt i hela EU och att medborgarna är väl skyddade. Rådet ansvarar för asyl- och invandringspolitiken, det civil- och straffrättsliga samarbetet, civilskydd och kampen mot grov och organiserad brottslighet och terrorism. Det har också hand om frågor som rör Europas gränsfria Schengenområde.

Rådet ansvarar också för att underlätta och stärka samordningen av medlemsstaternas åtgärder på området för inre säkerhet, bland annat genom att besluta om skyddet av de yttre gränserna och genom att eftersträva ett förstärkt polis- och tullsamarbete.

RIF-rådets prioriteringar under det maltesiska ordförandeskapet

 Rättsliga frågor

Kampen mot terrorism och organiserad brottslighet är en viktig prioritering på området för rättsliga frågor för det maltesiska ordförandeskapet. Ordförandeskapet kommer att behandla förslaget till direktiv om harmonisering av lagstiftningen om penningtvätt inom EU och förslaget till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut omfrysning av tillgångar som härrör från brott och beslut om förverkande.

Ordförandeskapet kommer att fortsätta förhandlingarna om översyn av det befintliga Eurojustbeslutet och förslaget om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO-förordningen).

Inrikes frågor

När det gäller inrikes frågor kommer det maltesiska ordförandeskapet att främja gemensamma europeiska insatser för att hantera de utmaningar som migrationsströmmar och terroristhot medför.

Det maltesiska ordförandeskapet kommer att fortsätta genomförandet av den europeiska migrationsagendan. En av prioriteringarna är harmoniseringen av EU:s asylpolitik på grundval av de förslag som rör översynen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Särskild tonvikt kommer att läggas på åtgärder som säkerställer en effektiv tillämpning av principerna om solidaritet och ansvar och av Dublinförordningen.

Det maltesiska ordförandeskapet kommer också att följa upp den nya partnerskapsramen med tredjeländer i syfte att rädda liv i Medelhavet, öka antalet återvändande och ge migranter möjlighet att stanna nära sina hem. Ordförandeskapet kommer samtidigt att fortsätta insatserna på området för laglig migration genom att arbeta vidare med förhandlingarna om översynen av blåkortsdirektivet.

Förstärkningen av förvaltningen av de yttre gränserna är en annan viktig fråga för det maltesiska ordförandeskapet. Ordförandeskapet avser i synnerhet att slutföra förhandlingarna om de förslag som rör in- och utresesystemet. Avsikten är också att göra framsteg i förhandlingarna om att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias).

Det maltesiska ordförandeskapet kommer att fortsätta diskussionerna om kampen mot terrorism och grov och organiserad brottslighet. Fokus kommer att ligga på diskussioner som rör det föreslagna lagstiftningsinstrumentet för att bekämpa bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.