Rådet (transport, telekommunikation och energi)

Europeiska unionens råd

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppnå EU-målen inom transport, telekom och energi, dvs. att upprätta moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer och skapa transeuropeiska transport-, kommunikations- och energinät.

Hur arbetar rådet (transport, telekommunikation och energi)?

Vilka ministrar som deltar och antalet möten beror på vad som står på dagordningen:

  • transportministrarna sammanträder normalt fyra gånger per år
  • energiministrarna sammanträder tre eller fyra gånger per år
  • ministrarna för telekomfrågor sammanträder två gånger per år

De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Transport-, telekom- och energipolitiken

På transportområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, till exempel gemensamma regler för internationella transporter, villkor för transportföretag och åtgärder för att stärka passagerarnas rättigheter och transportsäkerheten. Ett av huvudmålen är att inrätta hållbara transportsystem med låg energiförbrukning men som ändå ökar användarnas rörlighet tack vare bättre transporttider och transportvägar.

På energiområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning om energimarknadernas funktion för att säkra energiförsörjningen, främja energieffektivitet, ny och förnybar energi och underlätta sammankopplingen av energinät.

På telekomområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning och riktlinjer om telekomnät och deras interoperabilitet. EU:s politik har också som mål att öka konkurrensen och höja it-säkerheten och innovationsnivån inom telekomsektorn.

Det estniska ordförandeskapets prioriteringar

Den estniska ordförandeskapet kommer att fortsätta det arbete som ska leda till en fullbordad energiunion. Ordförandeskapet kommer framför allt att fokusera på paketet om ren energi samt utformningen av elmarknaden.

Förslag till ett offentlig-privat partnerskapsuttalande om digitalisering av energisektorn kommer att läggas fram.

På transportområdet kommer det estniska ordförandeskapet att inom ramen för paketet för utsläppssnål rörlighet prioritera väginitiativ och aktivt genomförande av luftfartsstrategin för Europa. Man kommer också att arbeta för att undanröja hindren mot digitalisering av transportsektorn och arbeta med rådets slutsatser om detta.

telekomområdet prioriterar det estniska ordförandeskapet att rådet enas om en allmän riktlinje om kodexen för elektronisk kommunikation i syfte att förbereda Europa för 5G.