Rådskonstellationen transport, telekommunikation och energi

Europeiska unionens råd

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppnå EU:s mål på områdena transport, telekommunikation och energi, dvs. att upprätta moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer och skapa transeuropeiska transport-, kommunikations- och energinät.

Hur arbetar rådet (transport, telekommunikation och energi)?

Vilka ministrar som deltar och antalet möten varierar beroende på vilka frågor som står på dagordningen.

  • Transportministrarna sammanträder normalt fyra gånger per år.
  • Energiministrarna sammanträder tre eller fyra gånger per år.
  • Ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor sammanträder två gånger per år.

De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Politiken på områdena transport, telekommunikation och energi

På transportområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, som till exempel gemensamma regler för internationella transporter, villkor för transportföretag och åtgärder för att stärka passagerarnas rättigheter och transportsäkerheten. Ett av huvudmålen är att inrätta hållbara transportsystem med låg energiförbrukning men som ändå ökar användarnas rörlighet tack vare bättre transporttider och transportvägar.

På energiområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning om energimarknadernas funktion för att säkra energiförsörjningen, främja energieffektivitet, ny och förnybar energi och underlätta sammankopplingen av energinät.

På telekommunikationsområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning och riktlinjer om telekomnät och deras kompatibilitet. EU:s politik har också som mål att öka konkurrensen och höja it-säkerheten och innovationsnivån inom telekomsektorn.

Prioriteringar för rådet (transport, telekommunikation och energi under det slovakiska ordförandeskapet

Under andra halvåret 2016 kommer rådet att på transportområdet fokusera på förverkligandet av den inre europeisk transportmarknaden, såsom översynen av förordningen om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

I fråga om telekommunikationer är det slovakiska ordförandeskapets huvudmål är att anta rådets slutsatser om handlingsplanen för e-förvaltning för 2016–2020 som utfärdats av Europeiska kommissionen. Dessutom kommer det slovakiska ordförandeskapet att sträva efter att nå en allmän riktlinje om förslaget till översyn av grossistmarknaden för internationell roaming som utgör en förutsättning för att senast 2017 avskaffa roamingavgifterna.

energiområdet kommer ordförandeskapet främst fokusera på fullbordande av energiunionen. Kommissionen ska överväga en översyn av förordningen om en tryggad naturgasförsörjning i syfte att nå samförstånd och att inleda förhandlingar med Europaparlamentet. I detta avseende kommer ordförandeskapet även förhandla fram en överenskommelse med parlamentet om mellanstatliga avtal på energiområdet för att öka dessa avtals transparens.