Rådskonstellationen transport, telekommunikation och energi

Europeiska unionens råd

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppnå EU:s mål på områdena transport, telekommunikation och energi, dvs. att upprätta moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer och skapa transeuropeiska transport-, kommunikations- och energinät.

Hur arbetar rådet (transport, telekommunikation och energi)?

Vilka ministrar som deltar och antalet möten varierar beroende på vilka frågor som står på dagordningen.

  • Transportministrarna sammanträder normalt fyra gånger per år.
  • Energiministrarna sammanträder tre eller fyra gånger per år.
  • Ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor sammanträder två gånger per år.

De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Politiken på områdena transport, telekommunikation och energi

På transportområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, till exempel gemensamma regler för internationella transporter, villkor för transportföretag och åtgärder för att stärka passagerarnas rättigheter och transportsäkerheten. Ett av huvudmålen är att inrätta hållbara transportsystem med låg energiförbrukning men som ändå ökar användarnas rörlighet tack vare bättre transporttider och transportvägar.

På energiområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning om energimarknadernas funktion för att säkra energiförsörjningen, främja energieffektivitet, ny och förnybar energi och underlätta sammankopplingen av energinät.

På telekommunikationsområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning och riktlinjer om telekomnät och deras kompatibilitet. EU:s politik har också som mål att öka konkurrensen och höja it-säkerheten och innovationsnivån inom telekomsektorn.

Prioriteringar för rådet (transport, telekommunikation och energi) under det maltesiska ordförandeskapet

Det maltesiska ordförandeskapet kommer att fortsätta det nederländska och det slovakiska ordförandeskapets arbete. Framför allt kommer ordförandeskapet att arbeta med de förslag som rör fullbordandet av energiunionen, bl.a. förslagen om energieffektivitet och paketet för ren energi. Ordförandeskapet ska också försöka nå en överenskommelse med Europaparlamentet om förordningen för en tryggad gasförsörjning.

Den maritima sektorn är en av det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar, som bl.a. inbegriper dess initiativ om internationell förvaltning av världshaven. Ordförandeskapet kommer att fokusera på flera sjöfartsärenden, som direktivet om mottagningsanordningar i hamnar och kommissionens rapporter om digitala system för sjöfarten. Dessutom kommer man att arbeta för att en politisk förklaring antas om att se över EU:s strategi för sjöfarten fram till 2018.

luftfartsområdet kommer rådet att eftersträva en överenskommelse med Europaparlamentet om att se över förordningen om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. När det gäller landtransporter fortsätter ordförandeskapet trafiksäkerhetsarbetet inom EU, med bl.a. direktivet om certifiering av lastbils- och bussförares yrkeskompetens.

Det maltesiska ordförandeskapets huvudmål på telekommunikationsområdet är att slutföra arbetet med ärendet om roamingavgifter i grossistledet, så att roamingavgifterna kan avskaffas i juni. Ordförandeskapet kommer också att inrikta sig på att komma framåt med översynen av regelverket för telekommunikationer.