Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (transport, telekommunikation och energi)

Europeiska unionens råd

Rådet (transport, telekommunikation och energi) arbetar för att uppnå EU:s mål på områdena transport, telekommunikation och energi, dvs. att upprätta moderna, konkurrenskraftiga och effektiva marknader och infrastrukturer och skapa transeuropeiska transport-, kommunikations- och energinät.

Hur arbetar rådet (transport, telekommunikation och energi)?

Vilka ministrar som deltar och antalet möten varierar beroende på vilka frågor som står på dagordningen.

  • transportministrarna sammanträder normalt fyra gånger per år
  • energiministrarna sammanträder tre eller fyra gånger per år
  • ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor sammanträder två gånger per år

De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Politiken på områdena transport, telekommunikation och energi

På transportområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, till exempel gemensamma regler för internationella transporter, villkor för transportföretag och åtgärder för att stärka passagerarnas rättigheter och transportsäkerheten. Ett av huvudmålen är att inrätta hållbara transportsystem med låg energiförbrukning som ger bättre transporttider och transportvägar och därmed ökar användarnas rörlighet.

På energiområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning om energimarknadernas funktion för att säkra energiförsörjningen, främja energieffektivitet, ny och förnybar energi och underlätta sammankopplingen av energinät.

På telekommunikationsområdet ansvarar rådet för att tillsammans med Europaparlamentet anta lagstiftning och riktlinjer om telekomnät och deras kompatibilitet. EU:s politik har också som mål att öka konkurrensen och höja it-säkerheten och innovationsnivån inom telekomsektorn.