Eurogruppens arbetsprogram

Eurogruppen

Eurogruppen antar sitt arbetsprogram var 6:e månad. Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av de huvudområden som Eurogruppen planerar att inrikta sina insatser på under det kommande halvåret.

Det innehåller också preliminära dagordningar för kommande möten i Eurogruppen. Dessa dagordningar är vägledande och kan ändras beroende på omständigheterna.

Prioriteringar för andra halvåret 2017

Samordning av den ekonomiska politiken

Under andra halvåret 2017 kommer Eurogruppen att fokusera på en politik som syftar till att stärka tillväxten och sysselsättningsmöjligheterna på lång sikt.
Utöver det vanliga arbetet med samordning av den ekonomiska politiken kommer Eurogruppen att fortsätta sitt utbyte av nationell bästa praxis i genomförandet av strukturreformer för att förbättra ekonomins motståndskraft.

Eurogruppen kommer också att nära övervaka euroländernas insatser för att garantera en sund finanspolitik samt följa budgetsituationen i euroområdet som helhet. I december kommer den att bedöma euroländernas utkast till budgetplaner för 2018.

Programländer och länder där program har genomförts

Eurogruppen kommer att fortsätta att följa de framsteg som har gjorts i genomförandet av det ekonomiska anpassningsprogrammet i Grekland, vilket planeras pågå fram till mitten av 2018.

Gruppen kommer också att delta i övervakningsprocessen efter programperiodens slut i de länder som har fått ekonomiskt bistånd tidigare: Cypern, Irland, Portugal och Spanien.

Syftet med övervakningen efter programperiodens slut är att bedöma om det finns risk för att landet inte kommer att kunna betala tillbaka de lån som man fått genom programmet. Övervakningen avslutas när landet har betalat tillbaka minst 75 % av lånen.

Finansiell stabilitet

Eurogruppen kommer att fortsätta att noggrant följa den finansiella stabiliteten i euroområdet och det pågående arbetet med att ytterligare stärka bankunionen.

Övriga uppgifter

Eurogruppen kommer att noga följa den globala ekonomiska utvecklingen och kommer vid behov att förbereda internationella möten och eurotoppmöten.

Dess arbetsprogram kommer också att ta hänsyn till den pågående debatten om unionens framtid och fördjupningen av Ekonomiska och monetära unionen.