Eurogruppens arbetsprogram

Eurogruppen

Eurogruppen antar sitt arbetsprogram var 6:e månad. Varje program innehåller en översiktlig beskrivning av de huvudområden som Eurogruppen planerar att inrikta sina insatser på. Där fastställs också preliminära dagordningar för kommande möten i Eurogruppen. Dessa dagordningar är vägledande och kan ändras beroende på omständigheterna.

Prioriteringar för första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 kommer Eurogruppen främst att koncentrera sig på samordning av den ekonomiska politiken för att förstärka tillväxtutsikterna på kort och lång sikt och garantera sunda offentliga finanser. Man kommer framför allt att uppmuntra strukturreformer.

Samordning av den ekonomiska politiken

Eurogruppen planerar att ha regelbundna utbyten av bästa politiska praxis och om de strukturreformer som rekommenderas för euroområdet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Syftet är att garantera att både medlemsländerna och hela euroområdet gynnas av fastställd bästa praxis och att uppnå enighet om riktmärken för dessa insatser när så är möjligt.

Eurogruppen kommer också att övervaka euroländernas insatser för att garantera en sund finanspolitik samt följa upp euroområdets samlade finanspolitiska inriktning och dess sammansättning.

En ingående uppföljning av diskussionen om utkasten till budgetplaner för 2017 står också högt upp på dagordningen.

Eurogruppen kommer noggrant att övervaka utvecklingen av den finansiella och makroekonomiska stabiliteten i euroområdet.

Man kommer också att ta upp hur de euroländer som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott tillämpar relevanta rekommendationer.

Genomgångar i programländerna och de länder där program har genomförts

Eurogruppen kommer att fortsätta att gå igenom det pågående ekonomiska anpassningsprogrammet i Grekland.

Gruppen kommer också att delta i övervakningen efter programperiodens slut i de länder som har fått ekonomiskt bistånd tidigare, framför allt Cypern, Irland, Portugal och Spanien.

Bankunionen

Eurogruppen kommer att fortsätta att noggrant följa de frågor som rör euroområdet i det pågående arbetet med att ytterligare stärka bankunionen.

Övriga uppgifter

Eurogruppen kommer att fortsätta att lämna synpunkter till EU-ledarnas diskussioner om en alltmer fördjupad ekonomisk och monetär union och till förberedelserna av internationella möten.