Coreper II

Europeiska unionens råd

Coreper II består av EU-ländernas ständiga representanter. Den ständiga representanten från det land som har ordförandeskapet i allmänna rådet är mötesordförande.

Uppdrag

Coreper II förbereder arbetet i 4 rådskonstellationer:

  • ekonomiska och finansiella frågor
  • utrikes frågor
  • allmänna frågor
  • rättsliga och inrikes frågor

Arbetet i Coreper II förbereds av Anticigruppen. Denna informella grupp hjälper till att skapa en preliminär bild av de ståndpunkter som EU-ländernas delegationer kommer att inta vid mötet i Coreper.

Vad är Coreper?

Coreper är ett annat namn för Ständiga representanternas kommitté. I Coreper samlas de ständiga representanterna för EU-ländernas regeringar. Dess uppdrag och olika sammansättningar anges i artikel 240.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Coreper är rådets viktigaste förberedande organ. Alla frågor som ska tas upp på rådets dagordning (utom vissa jordbruksfrågor) måste först behandlas av Coreper, om inte rådet beslutar något annat.

Coreper är inte ett beslutsfattande EU-organ och dess överenskommelser kan omprövas av rådet, som ensamt har behörighet att fatta beslut.

Huvuduppgifter

  • samordnar och förbereder rådskonstellationernas arbete
  • ser till att EU:s politik är konsekvent
  • utarbetar överenskommelser och kompromisser som sedan läggs fram för beslut i rådet

Sammansättning

Coreper består av varje EU-lands s.k. ständiga representant, som är landets EU-ambassadör och ska företräda sin regerings uppfattning.

Coreper I och Coreper II sammanträder varje vecka.