Handelspolitiska kommittén

Europeiska unionens råd

Handelspolitiska kommitténs uppdrag och medlemmar beskrivs i artikel 207.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Uppdrag

Kommissionen får råd och stöd av kommittén när den förhandlar om och ingår handelsavtal med regeringar eller internationella organisationer.

Kommittén behandlar handelspolitiska frågor på tre olika huvudområden:

  • frågor som rör Världshandelsorganisationen (WTO)
  • bilaterala handelsförbindelser
  • ny handelspolitisk EU-lagstiftning som behöver granskas av rådet

Medlemmar och konstellationer

Handelspolitiska kommitténs ordinarie ledamötersammanträder en gång i månaden. Var sjätte månad anordnas ett informellt möte i det land som då är ordförandeland i rådet.

Kommitténs suppleanter sammanträder en gång i veckan.

När kommissionen förhandlar på EU:s vägnar i WTO och med länder utanför EU får den råd och stöd av en annan kommittékonstellation: handelspolitiska kommittén (tjänster och investeringar). Dess viktigaste ansvarsområden är

  • avtal om handel med tjänster
  • investeringar och investeringsskydd
  • tjänste- och investeringsrelaterade frågor i frihandelsavtal
  • separata investeringsskyddsavtal mellan EU och länder utanför EU

Handelspolitiska kommittén har en vald ordförande, och kommissionen står för dess sekretariat.