Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Ministerrådets ordförandeskap

Europeiska unionens råd

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsstater var 6:e månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.

De medlemsstater som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om 3 medlemsstater, en så kallad trio. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med de ämnen och viktiga frågor som rådet kommer att ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de 3 länderna sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram.

Den nuvarande trion består av det nederländska, slovakiska och maltesiska ordförandeskapet. 

Ministerrådets nederländska ordförandeskap: 1 januari–30 juni 2016

Det nederländska ordförandeskapets arbetsprogram är inriktat på fyra centrala områden: migration och internationell säkerhet, sunda finanser och ett stabilt euroområde, Europa som innovatör och sysselsättningsskapare samt en framåtblickande klimat- och energipolitik.

Ordförandeskapet vill ha ett EU som fokuserar på frågor som är viktiga för Europas medborgare och företag, ett EU som skapar tillväxt och sysselsättning genom innovation och för en dialog med det civila samhället. Ordförandeskapet kommer att verka för åtgärder på EU-nivå endast om det är effektivare än åtgärder på nationell nivå.

Följ ordförandeskapet på:

Rådets ordförandeskap fram till 2020

Nederländerna: januari–juni 2016
Slovakien: juli–december 2016
Malta: januari–juni 2017
Storbritannien: juli–december 2017
Estland: januari–juni 2018
Bulgarien: juli–december 2018
Österrike: januari–juni 2019
Rumänien: juli–december 2019
Finland: januari–juni 2020

Ordförandeskapets uppgifter

Ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsstaterna samarbetar. För att kunna göra det måste ordförandeskapet agera som en uppriktig och neutral medlare.

Ordförandeskapet har två huvuduppgifter:

1. Att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ

Ordförandeskapet leder mötena i rådets olika konstellationer (utom utrikesrådet) och rådets förberedande organ, bland andra ständiga kommittéer såsom Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och arbetsgrupper och kommittéer som behandlar ytterst specifika frågor.

Ordförandeskapet ser till att rådets arbetsordning och arbetsmetoder tillämpas korrekt och att diskussioner genomförs korrekt.

Ordförandeskapet anordnar också olika formella och informella möten i Bryssel och i ordförandeskapslandet.

2. Att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner

Ordförandeskapet företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, särskilt med kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandeskapets uppgift är att försöka skapa enighet om lagstiftningsärenden genom trepartsmöten, informella förhandlingsmöten och förlikningskommittémöten.

Ordförandeskapet samordnar sitt arbete med

  • Europeiska rådets ordförande och
  • unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Ordförandeskapet stöder dem i deras arbete och kan ibland ombes att utföra vissa arbetsuppgifter för den höga representantens räkning, t.ex. att företräda utrikesrådet inför Europaparlamentet eller leda utrikesrådet när gemensamma handelspolitiska frågor diskuteras.