Ministerrådets ordförandeskap

Europeiska unionens råd

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsstater var 6:e månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.

De medlemsstater som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsstater, en så kallad trio. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med de ämnen och viktiga frågor som rådet kommer att ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram.

Den nuvarande trion består av det nederländska, det slovakiska och det maltesiska ordförandeskapet.

Maltas ordförandeskap i EU:s ministerråd: 1 januari–30 juni 2017

Det maltesiska ordförandeskapets prioriteringar drivs av målet att återställa förtroendet för EU, behovet av dialog och en diskussion om EU:s framtid samt aktuella frågor rörande migration, säkerhet och ekonomi.

Under kommande sex månader kommer ordförandeskapet att fokusera på sex särskilt viktiga områden: migration, den inre marknaden, säkerhet, social delaktighet, Europas grannskap och sjöfartssektorn.

Följ ordförandeskapet på:

Rådets ordförandeskap fram till 2020

Malta: januari–juni 2017
Estland: juli–december 2017
Bulgarien: januari–juni 2018
Österrike: juli–december 2018
Rumänien: januari–juni 2019
Finland: juli–december 2019
Kroatien: januari–juni 2020
Tyskland: juli–december 2020

Ordförandeskapets uppgifter

Ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsstaterna samarbetar. För att kunna göra det måste ordförandeskapet agera som en uppriktig och neutral medlare.

Ordförandeskapet har två huvuduppgifter:

1. Att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ

Ordförandeskapet leder mötena i rådets olika konstellationer (utom utrikesrådet) och rådets förberedande organ, bland andra ständiga kommittéer såsom Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och arbetsgrupper och kommittéer som behandlar ytterst specifika frågor.

Ordförandeskapet ser till att diskussionerna förs på lämpligt sätt och att rådets arbetsordning och arbetsmetoder tillämpas korrekt.

Ordförandeskapet anordnar också olika formella och informella möten i Bryssel och i ordförandeskapslandet.

2. Att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner

Ordförandeskapet företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, särskilt med kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandeskapets uppgift är att försöka skapa enighet om lagstiftningsärenden genom trepartsmöten, informella förhandlingsmöten och förlikningskommittémöten.

Ordförandeskapet samordnar sitt arbete med

  • Europeiska rådets ordförande och
  • unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Ordförandeskapet stöder dem i deras arbete och kan ibland ombes att utföra vissa arbetsuppgifter för den höga representantens räkning, t.ex. att företräda utrikesrådet inför Europaparlamentet eller leda utrikesrådet när gemensamma handelspolitiska frågor diskuteras.