Hur går röstningen i rådet till?

Beroende på vilken fråga som diskuteras fattar rådet beslut

  • med enkel majoritet (15 medlemsstater måste rösta ja)
  • med kvalificerad majoritet (55 % av medlemsstaterna måste rösta ja)
  • enhälligt (alla röster måste vara jaröster)

Rådet kan bara rösta om en majoritet av medlemmarna är närvarande. En rådsmedlem får bara företräda en annan medlem.

Rådet kan rösta om en lagstiftningsakt 8 veckor efter det att utkastet har skickats till de nationella parlamenten för behandling. De nationella parlamenten ska besluta om utkastet till lagstiftning är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Att rösta tidigare är bara möjligt i särskilda, brådskande fall.

Omröstning sker på initiativ av rådets ordförande. En rådsmedlem eller kommissionen kan också ta initiativ till ett omröstningsförfarande men en majoritet av rådets medlemmar måste i så fall godkänna detta initiativ.

Resultatet av rådets omröstningar offentliggörs automatiskt när rådet fattar beslut i egenskap av lagstiftare.

Om en medlem vill lägga till en röstmotivering offentliggörs också den, om det är en lagstiftningsakt som antas. I övriga fall, när röstmotiveringar inte offentliggörs automatiskt, kan en röstmotivering offentliggöras på begäran av den som lämnat motiveringen.

Omröstningsresultatet och röstmotiveringarna kan offentliggöras även när rådet inte handlar som lagstiftare, om rådet enhälligt beslutar detta. Rådets medlemmar och kommissionens ledamöter kan göra uttalanden och begära att dessa tas till rådets protokoll. Dessa uttalanden har inte någon rättslig verkan och betraktas som politiska instrument avsedda att underlätta beslutsfattandet.