Kvalificerad majoritet

Europeiska unionens råd

En ny regel från och med den 1 november 2014

Den "vanliga" omröstningsmetoden i rådet

Kvalificerad majoritet är den vanligast förekommande omröstningsmetoden i rådet. 

Den används när rådet fattar beslut genom ordinarie lagstiftningsförfarande, även kallat medbeslutandeförfarande. Ungefär 80 % av all EU-lagstiftning antas genom detta förfarande.

Från och med den 1 november 2014 kommer ett nytt förfarande för omröstning med kvalificerad majoritet att börja gälla vid rådet. När rådet röstar om förslag från kommissionen eller från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppnås enligt det nya förfarandet kvalificerad majoritet om 2 villkor uppfylls:

 • 55 % av medlemsstaterna röstar för - dvs. 16 av 28 länder
 • förslaget stöds av medlemsstater vars befolkning utgör minst 65 % av EU:s totala befolkning

Detta nya förfarande kallas också regeln om "dubbel majoritet".

Blockerande minoritet

Den blockerande minoriteten måste utgöras av minst 4 rådsmedlemmar som företräder mer än 35 % av EU:s befolkning.

Specialfall

Om inte alla rådsmedlemmar deltar i en omröstning, t.ex. på grund av en undantagsklausul inom vissa politikområden, antas ett beslut om 55 % av de deltagande rådsmedlemmarna som företräder minst 65 % av de deltagande medlemsstaternas befolkning röstar för.

När rådet röstar om ett förslag som inte kommer från kommissionen eller den höga representanten antas ett beslut om:

 • minst 72 % av rådsmedlemmarna röstar för
 • de företräder minst 65 % av EU:s befolkning

Nedlagda röster

En nedlagd röst vid en omröstning med kvalificerad majoritet räknas som en röst emot. Att lägga ned sin röst är inte detsamma som att inte delta i omröstningen. En medlemsstat kan alltid välja att lägga ned sin röst.

Den tidigare regeln för kvalificerad majoritet

Medlemsstater kan fram till och med den 31 mars 2017 fortfarande begära att den tidigare regeln för omröstning med kvalificerad majoritet används. Enligt denna regel ska varje företrädare för en medlemsstat ha ett visst antal röster, enligt vad som anges i EU:s fördrag. Röstviktningen är en ungefärlig spegling av befolkningsstorleken i var och en av medlemsstaterna.

De 352 rösterna är fördelade på följande sätt:

 • Frankrike, Tyskland, Italien Storbritannien: 29 röster vardera
 • Spanien, Polen: 27 röster vardera
 • Rumänien: 14 röster 
 • Nederländerna: 13 röster 
 • Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Portugal: 12 röster vardera
 • Österrike, Bulgarien, Sverige: 10 röster vardera
 • Kroatien, Danmark, Irland, Litauen, Slovakien, Finland: 7 röster vardera
 • Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slovenien: 4 röster vardera
 • Malta: 3 röster

Enligt den tidigare regeln nås en kvalificerad majoritet i rådet om följande villkor uppfylls:

 • en majoritet av medlemsstaterna - 15 medlemsstater - röstar för
 • minst 260 röster av de totalt 352 rösterna är för

En medlemsstat kan begära att det kontrolleras rösterna för ett förslag motsvarar minst 62 % av EU:s totala befolkning. Om det skulle visa sig att detta inte är fallet kommer beslutet inte att antas.