Enhällighet

Europeiska unionens råd

Rådet måste vara enhälligt om ett antal ärenden som medlemsstaterna betraktar som känsliga. Till exempel:

  • gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (med undantag av vissa tydligt definierade fall som kräver kvalificerad majoritet, t.ex. utnämning av en särskild representant)
  • medborgarskap (beviljande av nya rättigheter åt EU-medborgarna)
  • EU-medlemskap
  • harmonisering av nationell lagstiftning om indirekt beskattning
  • EU:s finanser (egna medel, den fleråriga budgetramen)
  • vissa bestämmelser på området för rättsliga och inrikes frågor (den europeiska åklagaren, familjerätt, operativt polissamarbete osv.)
  • harmonisering av nationell lagstiftning på området social trygghet och socialt skydd.

Dessutom krävs enhällighet i rådet för att man ska kunna avvika från ett kommissionsförslag när kommissionen inte kan godkänna de ändringar som gjorts i dess förslag. Denna regel gäller inte akter som måste antas av rådet till följd av en rekommendation från kommissionen, till exempel akter på området för ekonomisk samordning.

Vid omröstningar där enhällighet krävs kan rådet fatta beslut även om någon lägger ned sin röst.