I rådets arkiv samlas och behandlas dokument som Europeiska unionens råd har framställt eller mottagit i samband med utövandet av sina uppgifter. Arkiv över ärenden som avslutades för över 30 år sedan är tillgängliga för allmänheten.

Uppgifter om samlingarna

Handlingarna är i allmänhet tillgängliga på de språk som var officiella EU-språk vid den tidpunkt då handlingarna upprättades.

Rådets arkivsamling är uppdelad efter de olika etapperna i utvecklingen av EU:s rättsliga grund:

 • Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), fastställd genom Parisfördraget (1952) (samling CM1)
 • Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)  och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), fastställda genom Romfördragen (1957) (samling CM2)
 • Europeiska unionen, från Maastrichtfördraget till Lissabonfördraget (samling CM4)
 • Europeiska unionen, fastställd genom Lissabonfördraget  (samling CM8)

Samlingen omfattar också akter som rör mellanstatliga förhandlingar, exempelvis

 • fördragsförhandlingar, som Romfördragen (samling CM3)
 • EU:s utvidgningsförhandlingar (samling CM5)
 • förhandlingar inom ramen för Yaoundékonventionen, Lomékonventionen och Cotonouavtalet (samling CM6)
 • förhandlingar om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och associeringsråd mellan EU och länder utanför EU (samling CM7)

Rådets arkivsamling består till stor del av rådets mötesprotokoll och möteshandlingar avsedda för Europeiska rådet, Coreper och andra kommittéer. Den innehåller också akter som rör budgeten samt utarbetandet av direktiv, förordningar och beslut inom ett brett spektrum av politikområden.

Allmänhetens tillgång till handlingar

Akter och handlingar som är äldre än 30 år är tillgängliga för allmänheten. Originalhandlingarna översänds till EU:s historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Mikrofilm och/eller elektroniska kopior av handlingarna kan konsulteras vid rådets arkiv i Bryssel.

Vissa undantag gäller, exempelvis för sekretessbelagda handlingar eller för skydd av

 • enskilda personers privatliv och integritet
 • affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter

Akter och handlingar som är mindre än 30 år gamla finns i det offentliga registret eller kan erhållas genom en ansökan om tillgång till ett visst dokument. 

Så kontaktar du arkiven

I "den blå handboken" finner du kontaktuppgifter, information om åtkomst, lokalisering och tillgång samt information om hur arkiven vid medlemsstaternas utrikesministerier och EU:s institutioner är strukturerade. 

För att boka tid för besök eller få hjälp med forskning eller frågor om tillgängliga samlingar, kontakta rådets arkiv:

 • Europeiska unionens råd - centralarkivet
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tfn: +32 22819400
 • Skicka e-post

Öppettider

En läsesal är öppen för besökare kl. 9.00–16.30, måndag till fredag. Observera att inga nya akter lämnas ut mellan kl. 12.00 och 14.00.

Kontakta rådets arkiv för att boka tid före ditt besök.

Läsesalen finns i rådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel och kan nås via Belliardingången.