Bibliotek och forskning

Generalsekretariatet

Biblioteket ger tillgång till ett brett urval av dokument och elektroniska informationskällor med relevans för rådets arbete, på alla officiella EU-språk. Här finns

  • nyhetsmedier
  • facktidskrifter och andra tidskrifter
  • artiklar
  • avhandlingar
  • böcker
  • databaser

Onlinematerial utgör huvuddelen av bibliotekets resurser. Det fullständiga innehållet i dessa resurser är endast tillgängligt via generalsekretariatets trådlösa nätverk i rådsbyggnaden.

Besök

Rådsanställda, praktikanter på rådet, EU-ländernas delegater och anställda vid andra EU-institutioner har tillträde till bibliotekets läsesalar utan restriktioner. Sök- och/eller informationstjänster är tillgängliga på förfrågan.

Sökhjälp

Forskare och studenter kan ansöka om tillträde till rådets bibliotek. Om du behöver sökhjälp behöver vi ha ansökan oss tillhanda senast två veckor före det planerade besöket.
I ansökan om denna tjänst måste anges vilket ämne studierna gäller och på vilket språk du vill konsultera materialet. En bibliotekarie tar fram listor över tillgängligt material om ditt ämne i rådets bibliotekssamlingar.

Samlingar

Biblioteket har flera samlingar.

Huvudsamlingen är främst inriktad på den socio-politiska, ekonomiska och institutionella utvecklingen i EU, EU:s medlemsstater och EU:s grann- och partnerländer.

Språksamlingen omfattar språkliga hjälpmedel t.ex. ordböcker, lexikon, grammatikor och böcker om terminologi, översättning, lingvistik samt referensmaterial på alla politiska områden som rådet hanterar.

Den juridiska samlingen innehåller juridisk litteratur och material om rättspraxis som täcker olika aspekter av EU-rätten och internationell rätt samt rättspraxis i medlemsstaterna och länder utanför EU.

Katalog

Med hjälp av onlinekatalogen kan du söka efter en enskild post eller ta fram en referensförteckning.

Bibliografi

Den bibliografiska samlingen omfattar referens- och forskningslitteratur med koppling till Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och generalsekretariatet.

Blogg

Bibliotekets medarbetare har en blogg där de lägger upp rapporter och meddelanden från biblioteket om evenemang med koppling till EU, information om de senaste nyförvärven och lästips samt en månadsöversikt över publikationer från tankesmedjor.

Bloggen ska inte under några omständigheter betraktas som rådets officiella ståndpunkt.