Publikationer

Karta över EU-kvarteren i Bryssel

Karta över EU-kvarteren i Bryssel

Denna praktiska karta i fickformat hjälper dig att hitta i EU-kvarteren i Bryssel. Den visar var EU:s institutioner (bland annat rådet, kommissionen och parlamentet) och EU-ländernas ständiga representationer ligger. Kartan finns på engelska och franska.

2017, 2 Sidor, Folder/flygblad

Kort om EU:s integrerade arrangemang för politisk krishantering (IPCR)

EU:s integrerade arrangemang för politisk krishantering (IPCR)

EU:s integrerade arrangemang för politisk krishantering (IPCR) är en flexibel krismekanism som gör det möjligt för rådets ordförandeskap att hantera naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor eller terrorism. I broschyren beskrivs IPCR-verktyg som ökar EU:s förmåga att dela information, fatta gemensamma beslut och samordna åtgärder på högsta politiska nivå. Exempel på verktyg är en webbplattform samt kontaktpunkter som är öppna dygnet runt och rapportering.

2016, 6 Sidor, Folder/flygblad

EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015

EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015

Rapporten innehåller en redogörelse för EU:s åtgärder och politik under 2015 för att uppnå sitt mål att främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Här beskrivs utvecklingen av EU:s politik när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati tematiskt under 2015. Det rör bland annat EU:s strategi i konflikter och kriser, dess handel och utvecklingssamarbete men också EU:s sätt att hantera utmaningar som rör mänskliga rättigheter och demokrati, t.ex. hur man bekämpar diskriminering, dödsstraff, tortyr och annan misshandel, och hur man främjar demokrati och fria val, religions- och trosfrihet samt stöder människorättsförsvarare.
Den landsspecifika delen som ingick i tidigare utgåvor av denna årsrapport återfinns i rådets offentliga register.
Rapporten finns på engelska, franska och spanska.

2016, 64 Sidor, Häftade böcker

Euratomfördraget – konsoliderad version

Euratomfördraget – konsoliderad version

Denna skrift innehåller en konsoliderad – uppdaterad – version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, med bilagor och protokoll. Den innehåller de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.

2016, 112 Sidor, Häftade böcker

Konsoliderade fördrag, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 2016

Konsoliderade fördrag, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 2016
Denna publikation innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i den lydelse de har efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget. Den innehåller också ändringar som har gjorts efter det att fördragen trädde i kraft, såsom bestämmelser om Europeiska stabilitetsmekanismen och domstolen, samt ändringar som gjordes i samband med Kroatiens anslutning. Publikationen innehåller också Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
2016, 412 Sidor, Häftade böcker

Rådets arbetsordning – kommentarer

Rådets arbetsordning – kommentarer

Hur förbereds rådets arbete? Hur röstar man? Vilka regler gäller för offentliga debatter? I den här praktiska guiden hittar du svaret på dessa och många andra frågor om rådets struktur, förfaranden och beslutsfattande. Den innehåller information om regelverket och fungerar som en hjälp vid förberedandet av ordförandskap. Därmed riktar den sig framför allt till delegater och roterande rådsordförandeskap.
Förutom kommentarer innehåller broschyren också Europeiska rådets och rådets arbetsordningar. Den finns på 23 EU-språk.

2016, 119 Sidor, Häftade böcker

Civilrätt – europeiskt rättsligt samarbete

E-bok om civilrätt
Den här uppdaterade e-boken innehåller både rättsinstrument och kommentarer från välrenommerade akademiker, domare och tjänstemän från flera medlemsländer. Utöver vissa grundläggande akter som Bryssel I och Luganokonventionen behandlas områden som handelsrätt, avtalsrätt, familjerätt och bevisupptagning. I den här uppdaterade utgåvan finns dessutom ett helt nytt kapitel om förfarandet för kvarstad på bankmedel och kapitlet om insolvensförfaranden har omarbetats helt.
E-boken riktar sig till rättstillämpare, nationella myndigheter, juridikstudenter och andra personer som är intresserade av europeisk civilrätt.
2016, E-böcker

Målarbok om Europas flaggor

Jag målar Europa

Hur förklarar du Europa för små barn? Den här pedagogiska målarboken kan vara en bra början. Färglägg EU-ländernas flaggor (med modeller), skriv ländernas namn och placera dem på Europakartan. Både för hemmet och skolan.

2016, 40 Sidor, Häftade böcker

Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Denna handbok förklarar allt man behöver veta om det reviderade ordinarie lagstiftningsförfarandet och vilka roller ordförandeskapet respektive rådets generalsekretariat har. Den beskriver de olika skedena i förfarandet: de tre behandlingarna, förlikningsförfarandet och trepartsmötena. Den innehåller även en förteckning över relevanta rättsliga grunder, presentation av de olika skedena i grafisk form samt tidsfrister.

2016, 48 Sidor, Häftade böcker

Europeiska rådet: december 2014 till april 2016

Europeiska rådet från december 2014 till april 2016

Europeiska rådet stod inför stora politiska utmaningar mellan den 1 december 2014 och den 30 april 2016. De omfattade en aldrig tidigare skådad tillströmning av asylsökande och irreguljära migranter samt behov av att hitta en ny lösning för Grekland när det gäller dess framtid som euromedlem och för Storbritannien inför folkomröstningen om fortsatt EU-medlemskap. De europeiska ledarna var också tvungna att ta itu med allvarliga interna och externa säkerhetshot. Donald Tusk ger en överblick över Europeiska rådets arbete under den granskade perioden och i rapporten tar man upp de viktigaste politiska besluten och uttalandena.

2016, 82 Sidor, Häftade böcker

Praktik vid Europeiska unionens råd

Praktik vid Europeiska unionens råd

Är du intresserad av praktik vid rådets generalsekretariat? I den här broschyren finns allt du behöver veta om praktiktjänstgöring, bl.a. urvalsförfarandet, praktikens längd och kontaktuppgifter för att ställa fler frågor.

2016, 2 Sidor, Folder/flygblad

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015

Den här rapporten handlar om generalsekretariatets miljöledningssystem och dess miljöprestanda mellan 2010 och 2014.

2016, 56 Sidor, Häftade böcker

Europeiska rådet och ministerrådet – två institutioner växer fram

Europeiska rådet och ministerrådet – två institutioner växer fram

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två viktiga aktörer i EU:s beslutsprocess. De har båda en egen, bestämd roll i EU:s institutionella struktur, även om det politiskt och administrativt sett finns ett nära, organiskt förhållande mellan de båda institutionerna. Båda består av företrädare för medlemsstaterna. I denna broschyr beskrivs de båda institutionernas tillkomst och utveckling genom fördragen. De har båda spelat en avgörande roll för den europeiska integrationen, och deras historia speglar hela EU:s historia: dess politik, ambitioner, kriser och framsteg.

2016, 66 Sidor, Häftade böcker

Europeiska unionen – En rättslig union (affisch)

Europeiska unionen – En rättslig union (affisch)

Från Parisfördraget till Lissabonfördraget – mycket har hänt sedan de sex ursprungliga medlemmarna lade grunden till det EU vi känner i dag, en ekonomisk och politisk gemenskap med närmare 509 miljoner invånare och 28 medlemsländer. Denna affisch visar de viktigaste händelserna i den europeiska integrationen och de viktigaste fördragen och anslutningsfördragen i kronologisk ordning. Fördragen utgör själva grunden för EU, och speglar hur medlemsstaterna reagerat på nya utmaningar, inifrån och utifrån. De visar utvecklingen av en union av folk och stater som vägleds av rättsstatsprincipen.

2016, 1 Sidor, Affischer

Europa och du – målarbok med EU-huvudstäderna

Europa och du – målarbok med EU-huvudstäderna
Med hjälp av den här målarboken kan barn lära sig namnen på huvudstäderna i EU, färglägga flaggorna och få fram intressant information om alla medlemsstater. Tilltalande läromaterial som kan användas både hemma och i skolan.
2016, 36 Sidor, Häftade böcker

EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Genom den andra handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati, som omfattar åren 2015–2019, ska EU stärka genomförandet av sin människorättspolitik i all verksamhet. Den är inriktad på att ge lokala institutioner och civilsamhällets organisationer egenmakt.  Vägledande principer blir tidig upptäckt, förebyggande och konfliktmedling. Broschyren innehåller även ett förord av den höga representanten Federica Mogherini och rådets slutsatser om handlingsplanen samt EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati. Handlingsplanen finns på engelska och franska.

2015, 52 Sidor, Häftade böcker

Offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online (Prado)

Prado 2015

Behöver du kontrollera identitetshandlingar? I denna broschyr finns information om Prado, som ger enkel onlinetillgång till bilder och tekniska beskrivningar av de vanligaste rese- och identitetshandlingarna. Registret uppdateras regelbundet och informationen är tillgänglig på samtliga 24 officiella EU-språk.

2015, 5 Sidor, Folder/flygblad

Att bygga vår gemensamma framtid – strategiskt partnerskap mellan EU och Celac

Att bygga vår gemensamma framtid – strategiskt partnerskap mellan EU och Celac

Vid toppmötet mellan EU och Celac i juni 2015 samlades 61 ledare från EU, Latinamerika och Västindien, däribland över 40 stats- och regeringschefer. I den här skriften finns väsentlig information om mötet och en presentation av de viktigaste dokumenten som antogs där. Förorden är skrivna av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Celacs tillförordnade ordförande Rafael Correa Delgado.

2015, 87 Sidor, Häftade böcker

Schengen – din inkörsport till fri rörlighet i Europa

Schengen. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa

Schengenområdets yttre gräns är över 50 000 km lång och inbegriper hundratals flygplatser, kusthamnar och gränsövergångsställen till lands. Denna publikation ger grundläggande information om Schengenområdets historia och utvidgning. Den innehåller användbara data om polis- och tullsamarbete, de inre och yttre gränserna samt Schengens informationssystem (SIS). I broschyren förklaras även frågor som rör rättsligt samarbete, viseringar och asyl.

2015, 12 Sidor, Häftade böcker

Schengenområdet

Folder om Schengenområdet

Denna folder i Schengenserien guidar dig genom länderna i Schengenområdet och förklarar andra europeiska länders status. Foldern innehåller en karta och praktisk information om vilka regler som gäller för resande.

2015, 6 Sidor, Folder/flygblad