Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Vad gör Europeiska rådet?

Europeiska rådet fastställer EU:s allmänna politiska inriktning och prioriteringar. Det hör inte till EU:s lagstiftande institutioner, vilket innebär att det varken förhandlar om eller antar EU-lagar. Det fastställer däremot EU:s politiska agenda, traditionellt genom att anta "slutsatser" under Europeiska rådets möten, där man tar upp problem och föreslår åtgärder som bör vidtas. 

Europeiska rådet antog nyligen en "strategisk agenda" med prioriterade områden för EU:s åtgärder och fokus på längre sikt.

Hur arbetar Europeiska rådet?

Medlemmar

Europeiska rådets medlemmar är de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i Europeiska rådets möten när utrikes frågor diskuteras.

Beslutsfattande

Europeiska rådet fattar oftast beslut genom konsensus. I vissa specifika fall som anges i EU-fördragen beslutar det dock med enhällighet eller med kvalificerad majoritet.

Vid en omröstning deltar varken Europeiska rådets ordförande eller kommissionens ordförande.

Europeiska rådets möten 

Europeiska rådet sammanträder minst två gånger per halvår. Mötena, som ofta kallas "EU-toppmöten", hålls i Bryssel i Justus Lipsius-byggnaden.

Mötena leds av Europeiska rådets ordförande. Vid behov kan ordföranden också kalla till extra möten i Europeiska rådet.

Europaparlamentets ordförande deltar inledningsvis i mötena för att ge Europaparlamentets syn på olika frågor. Andra personer, såsom Europeiska centralbankens ordförande, kan bjudas in till mötena beroende på vilka frågor som diskuteras.

Europeiska rådets historia

Europeiska rådet inrättades 1974 som ett informellt forum för diskussioner mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer.  Det fick snabbt en roll som ansvarigt organ för att fastställa EU:s mål och prioriteringar.

I Maastrichtfördraget 1992 gavs Europeiska rådet en formell ställning och roll som går ut på att ge EU impulser och fastställa allmänna politiska riktlinjer.

År 2009, efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget, blev Europeiska rådet en av EU:s 7 institutioner.