Följ Europeiska rådets ordförande på

Europeiska rådet fastställer EU:s allmänna politiska inriktning och prioriteringar. Det hör inte till EU:s lagstiftande institutioner, vilket innebär att det varken förhandlar om eller antar EU-lagar. Det fastställer däremot EU:s politiska agenda, traditionellt genom att anta ”slutsatser” under Europeiska rådets möten, där man tar upp problem och föreslår åtgärder som bör vidtas.

Europeiska rådet antog nyligen en ”strategisk agenda” med prioriterade områden för EU:s åtgärder och fokus på längre sikt.

Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet består av de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i Europeiska rådets möten när utrikes frågor diskuteras.

Beslutsprocessen

Europeiska rådet fattar oftast beslut genom konsensus. I vissa specifika fall som anges i EU-fördragen beslutar det dock med enhällighet eller med kvalificerad majoritet.

Vid omröstningar deltar varken Europeiska rådets ordförande eller kommissionens ordförande.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Europeiska rådets möten

Europeiska rådet sammanträder minst två gånger per halvår. Mötena, som ofta kallas EU-toppmöten, hålls i Bryssel i Europabyggnaden.

Mötena leds av Europeiska rådets ordförande. Vid behov kan ordföranden också kalla till extra möten i Europeiska rådet.

Europaparlamentets talman är närvarande i början av varje möte för att ge Europaparlamentets syn på olika frågor. Andra personer, såsom Europeiska centralbankens ordförande, kan bjudas in till mötena beroende på vilka frågor som diskuteras.

Europeiska rådets historia

Europeiska rådet bildades 1974 som ett informellt forum för diskussioner mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer. Det fick snabbt en roll som ansvarigt organ för att fastställa EU:s mål och prioriteringar.

I Maastrichtfördraget från 1992 gavs Europeiska rådet en formell ställning och roll, dvs. att ge EU impulser och allmänna politiska riktlinjer.

År 2009, efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget, blev Europeiska rådet en av EU:s 7 institutioner.