Europeiska rådets slutsatser

Europeiska rådets slutsatser antas vid varje möte i Europeiska rådet. Slutsatserna används för att identifiera särskilda frågor av betydelse för EU och för att ange särskilda åtgärder som ska vidtas eller mål som ska uppnås. Europeiska rådets slutsatser kan också innehålla tidsfrister inom vilka en överenskommelse ska nås i en viss fråga eller ett lagförslag ska läggas fram. På så sätt kan Europeiska rådet påverka och styra EU:s politiska dagordning.

Inför mötena i Europeiska rådet utarbetar Europeiska rådets ordförande riktlinjer för slutsatserna. De diskuteras sedan i allmänna rådet och antas därefter vid mötet i Europeiska rådet. Slutsatserna antas i samförstånd mellan alla medlemsländer.

Europeiska rådets slutsatser från 2004 och framåt finns i det offentliga registret över rådets handlingar.

Slutsatser från tiden före 2004 är tillgängliga via följande länkar:

Notera att Europeiska rådets slutsatser bara finns på de dåvarande EU-medlemsstaternas språk.