Eurotoppmötet

eurotoppmöte

Vid eurotoppmötet samlas stats- och regeringscheferna från euroområdets länder, eurotoppmötets ordförande och EU-kommissionens ordförande. Vid eurotoppmötet ges strategiska riktlinjer för den ekonomiska politiken i euroområdet.

Vad är euroområdet?

Euroområdet består av de EU-länder som har infört euron som valuta. Det rör sig för närvarande om 19 medlemsstater.

Eurotoppmötets uppgift

Eurotoppmötet ger politiska riktlinjer för att säkerställa en väl fungerande ekonomisk och monetär union. Detta bidrar till att samordna alla relevanta politikområden mellan euroområdets medlemsstater.

Genom återkommande högnivådiskussioner om det särskilda ansvar som medlemskap i euroområdet innebär, är det också möjligt för euroområdets länder att i högre grad ta hänsyn till euroområdets dimension i sin nationella politik.

Eftersom frågor som rör euroområdet har politisk och ekonomisk betydelse för alla EU-länder, diskuteras de också regelbundet vid Europeiska rådets möten.

Eurotoppmöten

Enligt fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen ska eurotoppmöten äga rum minst två gånger om året. De ska om möjligt hållas i Bryssel efter Europeiska rådets möten.

Eurotoppmötena anordnas enligt en särskild arbetsordning, som antogs den 14 mars 2013.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Medlemmar

Vid eurotoppmötet samlas stats- och regeringscheferna från euroområdets länder, eurotoppmötets ordförande och EU-kommissionens ordförande. Dessutom

  • är Europeiska centralbankens ordförande inbjuden att delta
  • kan Eurogruppens ordförande bjudas in att delta, eftersom Eurogruppen är ansvarig för förberedelserna och uppföljningen av eurotoppmötena
  • kan även Europaparlamentets talman bjudas in för att tala

Vid eurotoppmötena deltar i lämpliga fall och åtminstone en gång om året även ledarna från de medlemsstater utanför euroområdet som har ratificerat fördraget om stabilitet, samordning och styrning.

Eurotoppmötets ordförande

Euroområdets ledare väljer eurotoppmötets ordförande med enkel majoritet, samtidigt som Europeiska rådet väljer sin ordförande. Mandatperioden är 2,5 år för eurotoppmötets ordförande.

Ordföranden ansvarar för möteskallelser, ordförandeskap och styrning i samband med eurotoppmötena. Han diskuterar även euroområdesfrågor med kommissionens ordförande och Eurogruppens ordförande.

Eurotoppmötets ordförande rapporterar till Europaparlamentet efter varje eurotoppmöte. Han informerar även alla medlemsstater som inte tillhör euroområdet om förberedelserna inför eurotoppmötet och om dess resultat.

Eurotoppmötets historia

Euroområdets ledare samlades till eurotoppmöte första gången den 12 oktober 2008 i Paris, där de enades om samordnade åtgärder mot den ekonomiska krisen. Ytterligare toppmöten i detta format hölls i maj 2010, mars 2011, juli 2011 och oktober 2011 i Bryssel. Under 2012 behandlades frågor som rör euroområdet främst i Europeiska rådet.

I anslutning till Europeiska rådets möte den 1–2 mars 2012 undertecknade 25 EU-ledare fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen. Genom fördraget, som trädde i kraft den 1 januari 2013, formaliserades bland annat eurotoppmötet.

Eurotoppmötets organisation och den roll som dess ordförande har fastställs i artikel 12.

Det första eurotoppmötet efter detta fördrags ikraftträdande ägde rum den 14 mars 2013.

Dokument som antogs av euroområdets stats- och regeringschefer 2010–2013

Dokument som antogs av euroområdets ledare under perioden 2010–2013 finns tillgängliga via följande länk: