Ordförandens roll

Europeiska rådet

Europeiska rådets nuvarande ordförande är Donald Tusk. Han ersatte Herman Van Rompuy den 1 december 2014.

Ordförandens roll beskrivs i artikel 15 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Europeiska rådets ordförande ska

 • leda Europeiska rådets möten och driva arbetet framåt
 • säkerställa förberedelserna av Europeiska rådets möten och kontinuiteten i dess arbete, i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet i konstellationen allmänna frågor,
 • verka för att underlätta sammanhållning och konsensus inom Europeiska rådet
 • lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter varje möte i Europeiska rådet

Europeiska rådets ordförande ska också representera EU utåt på stats- och regeringschefsnivå

 • i frågor med anknytning till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), tillsammans med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som hjälper till att förverkliga politiken och säkerställa att den är enhetlig, konsekvent och effektiv
 • vid internationella toppmöten, vanligtvis tillsammans med EU-kommissionens ordförande

Europeiska rådets ordförande i ett historiskt perspektiv

Rollen som ordförande i Europeiska rådet blev en permanent heltidsfunktion när Lissabonfördraget trädde i kraft 2009.

Tidigare hade Europeiska rådet varit ett informellt organ, och ledarskapet för Europeiska rådet var en inofficiell funktion. Ordförande var stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som just då innehade det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Utnämning

Europeiska rådets ordförande väljs av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

Han eller hon väljs för en period på 2,5 år och kan väljas om en gång. I enlighet med etablerad praxis ansvarar det roterande ordförandeskapet för samordningen av valprocessen. Under Europeiska rådets möte där val av ordförande diskuteras är det regeringschefen i det land som företräder ordförandeskapet som leder den delen av mötet.

Ordföranden får inte samtidigt inneha ett nationellt mandat.

Anställda

Europeiska rådet och dess ordförande biträds av rådets generalsekretariat.

Ordföranden har också ett eget kontor, ordförandens kansli. Ordförandens personal och kansli finns i rådets byggnad Europa i Bryssel, Belgien.

Internationella toppmöten

Europeiska rådets ordförande företräder EU vid tre viktiga typer av internationella toppmöten:

 1. Bilaterala toppmöten
  Bilaterala toppmöten hålls mellan EU och dess strategiska partner. Bilaterala toppmöten hålls regelbundet, vanligtvis en gång per år, med länder som Japan, USA, Ryssland, Sydafrika, Brasilien och Kina. Toppmötena hålls antingen i Bryssel eller i det aktuella landet.
 2. Multilaterala toppmöten på internationell nivå
  EU är antingen medlem, eller inbjuds att delta som en viktig internationell aktör, i församlingar såsom G7, G8, G20 och Förenta nationernas generalförsamling.
 3. Multilaterala toppmöten på EU-nivå
  Multilaterala toppmöten äger bland annat rum mellan EU och det östliga partnerskapet, EU och Afrika, EU och Asien (Asem) och mellan EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater. När det är EU:s tur att hålla i ett toppmöte brukar den medlemsstat som innehar det roterande ordförandeskapet för rådet vara värd för mötet. Från och med 2014 står också Europeiska unionens råd i Bryssel som värd. Vid sådana toppmöten utgörs deltagarna av stats- och regeringscheferna från alla EU:s medlemsstater, plus Europeiska rådets ordförande, EU-kommissionens ordförande och de deltagande ländernas relevanta stats- och regeringschefer.