Europeiska rådets roll vid utnämningar och tillsättningar

Europeiska rådet

Europeiska rådet spelar en betydelsefull roll vid tillsättningen av vissa tunga EU-poster. Det ansvarar först och främst för att

  • välja Europeiska rådets ordförande
  • föreslå ordförande för EU-kommissionen
  • utnämna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  • officiellt utse hela kommissionen
  • utse Europeiska centralbankens (ECB) direktion, inklusive ECB:s ordförande

Europeiska rådets ordförande

Ordförande i Europeiska rådet är för närvarande Donald Tusk. Han tillträdde ämbetet den 1 december 2014 som efterträdare till Herman Van Rompuy. 

Val av Europeiska rådets ordförande

Europeiska rådet väljer sin ordförande. Detta kräver kvalificerad majoritet. Ordföranden sitter på sin post i 2,5 år och kan omväljas en gång. 

Förslag till ordförande för EU-kommissionen

Efter val till Europaparlamentet ska Europeiska rådet föreslå en kandidat till posten som ordförande för EU-kommissionen. Europeiska rådet tar hänsyn till resultatet av Europaparlamentsvalet när det beslutar om en kandidat.

En majoritet av ledamöterna av Europaparlamentet måste godkänna den föreslagna kandidaten (minst 376 ledamöter). Om Europeiska rådets kandidat inte blir godkänd av en majoritet vid omröstningen i parlamentet måste Europeiska rådet föreslå en ny kandidat inom en månad efter den första omröstningen.

Då upprepas omröstningen i Europaparlamentet och den nya föreslagna kandidaten måste godkännas av en majoritet av ledamöterna.

Detta förfarande fastställs i artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

Utnämning av den höga representanten

Europeiska rådet ansvarar för utnämningen av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Beslutet om den föreslagna kandidaten kräver kvalificerad majoritet.

Europeiska rådet kan också besluta att avbryta den höga representantens 5-åriga mandatperiod, återigen med kvalificerad majoritet.  

Detta förfarande fastställs i artikel 18 i EU-fördraget.

Utnämning av EU-kommissionen

Europeiska rådet utnämner officiellt hela kommissionen. Parlamentet röstar om hela kommissionen – kommissionens ordförande, den höga representanten och de övriga kommissionärerna – och godkännandet måste ske med en majoritet av de avgivna rösterna.

När parlamentet har gett sitt godkännande utnämner Europeiska rådet officiellt EU-kommissionen. Europeiska rådet måste fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Detta förfarande fastställs i artikel 17 i EU-fördraget.

Utnämningar – Europeiska centralbanken

Europeiska rådet utser samtliga 6 ledamöter i direktionen för Europeiska centralbanken (ECB), dvs. både ECB:s ordförande och vice ordförande och de 4 övriga ledamöterna.

Europeiska rådet fattar sitt beslut med utgångspunkt i en rekommendation från rådet. Europeiska rådet samråder också med parlamentet och ECB-rådet (som består av de 6 direktionsledamöterna samt centralbankscheferna i de 19 länderna i euroområdet). Europeiska rådet fattar sedan sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Detta förfarande fastställs i artikel 283 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).