Hur EU:s politiska dagordning fastställs

Europeiska rådet

Europeiska rådet är en av 7 EU-institutioner. Europeiska rådet är däremot inte ett av EU:s lagstiftande organ och förhandlar därför inte fram eller antar EU-lagar. Dess huvuduppgift är i stället att bestämma EU:s generella politiska riktning och prioriteringar, dvs. att fastställa EU:s politiska dagordning.

Traditionsenligt sker detta genom att Europeiska rådet vid varje möte antar slutsatser. I slutsatserna anges särskilda frågor av betydelse för EU och huvuddragen i särskilda åtgärder som ska vidtas eller mål som ska uppnås. Europeiska rådets slutsatser kan också innehålla tidsfrister, inom vilka en överenskommelse ska nås i en viss fråga eller ett lagförslag ska läggas fram. På så sätt kan Europeiska rådet påverka och styra EU:s politiska dagordning.

För inte så länge sedan antog Europeiska rådet en s.k. strategisk agenda med prioriterade områden för insatser och fokus för EU:s långsiktiga arbete.

En strategisk agenda för EU

Vid sitt möte i Bryssel den 27 juni 2014 kom Europeiska rådet överens om 5 prioriterade områden som vägledning för EU:s arbete under de kommande 5 åren. Prioriteringarna anges i ett dokument som kallas "Strategisk agenda för unionen i tider av förändring". Den strategiska agendan kommer att användas vid planeringen av Europeiska rådets arbete och fungerar också som en utgångspunkt för andra EU-institutioners arbete. 

1. Sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft

Europeiska rådet fastställer behovet av att främja tillväxt, öka investeringar, skapa fler och bättre arbetstillfällen och uppmuntra reformer för att öka konkurrenskraften. Bland de specifika insatserna märks

 • en fullbordad digital inre marknad senast 2015
 • bättre tillgång till finansiering och investeringar för små och medelstora företag
 • större investeringar i infrastruktur
 • slutförda förhandlingar om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar före utgången av 2015
 • starkare styrning av euroområdet och starkare samordning av den ekonomiska politiken

2. Makt till och skydd av medborgarna

Europeiska rådet uppmärksammar prioriteringar som skulle skapa möjligheter för EU-medborgare och motverka problem som fattigdom och socialt utanförskap. Bland de specifika insatserna märks

 • fortsatta kraftansträngningar mot ungdomsarbetslöshet
 • insatser mot skatteundandragande och skattebedrägeri

3. Energi- och klimatpolitik

Europeiska rådet framhåller behovet av att minska beroendet av bränsle- och gasimport och bygga upp en tryggad försörjning av hållbar energi till överkomliga priser inom EU. Bland de viktigaste prioriteringarna märks

 • en fullbordad EU-energimarknad
 • en diversifiering av EU:s energiförsörjning och energivägar och en utveckling av energiinfrastrukturen
 • fastställande av högt ställda klimatförändringsmål för 2030 och en fortsatt ledande roll i kampen mot klimatförändringar 

4. Frihet, säkerhet och rättvisa

Europeiska rådet framhåller vikten av ett gott EU-samarbete i säkerhetsfrågor som terrorism och hantering av migrationsflöden. Bland de särskilda prioriteringar som Europeiska rådet fastställt märks

 • bättre förvaltning av alla migrationsaspekter, bl.a. irreguljär migration, asylfrågor och gränsförvaltning
 • förebyggande och bekämpning av organiserad brottslighet, korruption och terrorism
 • bättre domstolssamarbete EU-länder emellan

5. EU som en stark global aktör

Europeiska rådet uppmanar EU att se till att unionen spelar en framträdande roll i världspolitiken och uppmärksammar i det sammanhanget följande prioriteringar:

 • konsekvens mellan medlemsstaternas och EU:s utrikespolitiska mål
 • främjande av stabilitet, välstånd och demokrati i länderna närmast EU
 • dialog med globala partner i flera olika frågor, bl.a. handel, it-säkerhet, människorättsfrågor och krishantering
 • förstärkning av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Politiska riktlinjer

Den europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen är en cykel för samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU

Europeiska rådet fastställer EU:s politiska prioriteringar genom den strategiska agendan och sina slutsatser, men har också en formell uppgift i EU:s årliga process i samband med den europeiska planeringsterminen. Planeringsterminen är EU:s årliga cykel för samordningen av den ekonomiska politiken och finanspolitiken.

Vid sitt årliga möte i mars bedömer Europeiska rådet både det ekonomiska läget i EU och framstegen på vägen mot Europa 2020-målen. Europeiska rådet ger sedan politisk vägledning om finanspolitiska, ekonomiska och strukturella reformer. Vid sitt möte i juni godkänner Europeiska rådet de slutliga landsspecifika rekommendationerna, i vilka prioriteringar för de nästföljande 12–18 månaderna anges för varje medlemsstat.

Strategiska riktlinjer för rättsliga och inrikes frågor

Dessa riktlinjer, som antagits av Europeiska rådet, anger prioriteringarna för de kommande åren.

Enligt artikel 68 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europeiska rådet fastställa strategiska riktlinjer på området med frihet, säkerhet och rättvisa.

Detta omsattes första gången i praktiken genom de senaste riktlinjerna, som antogs i juni 2014. De har utarbetats i linje med prioriteringarna i den strategiska agendan och omfattar aspekter som gränskontroller, migrations- och asylpolitik och polissamarbete och rättsligt samarbete.