Rådets generalsekretariat har till uppgift att  bistå följande två EU-institutioner:

 • Europeiska rådet och
 • Europeiska unionens råd, inklusive de roterande ordförandeskapen, Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och rådets övriga kommittéer och arbetsgrupper.

Generalsekretariatet hjälper till att organisera rådets arbete på ett konsekvent sätt och genomför även rådets 18-månadersprogram. Det bistår Europeiska rådet och dess ordförande och hjälper också rådets ordförandeskap i förhandlingar både inom rådet och med de övriga EU-institutionerna.

Huvuduppgifter

Generalsekretariatets huvuduppgifter är

 • att ge Europeiska rådet hjälp och rådgivning samt att bidra till samordningen av arbetet, bland annat i arbetet med att genomföra rådets 18-månadersprogram,
 • att ge stöd åt rådets ordförandeskap i förhandlingar inom rådet och med övriga EU-institutioner,
 • att ge logistiskt stöd och sköta de praktiska arrangemangen vid möten (inklusive möteslokaler, dokumentframställning och översättning),
 • att förbereda utkast till dagordningar, rapporter, noter och protokoll till möten på alla nivåer.

Generalsekretariatet kan även sköta de praktiska arrangemangen vid högnivåmöten mellan stats- och regeringschefer eller ambassadörer från länder utanför EU.

Dessutom lämnar generalsekretariatets juridiska avdelning yttranden till rådet och rådskommittéerna för att säkerställa att rådets rättsakter är lagenliga och av god redaktionell kvalitet. Juridiska avdelningen företräder också rådet i rättstvister inför Europeiska unionens domstol, tribunalen och personaldomstolen..

Generalsekretariatet har även ett antal särskilda ansvarsområden.

Stöd till vissa av rådets kommittéer och arbetsgrupper  

Rådets förberedande organ

Rådet har hjälp av mer än 150 arbetsgrupper och kommittéer, som kallas för förberedande organ

Förutom att sköta de praktiska arrangemangen vid möten och utarbeta mötesdokument är generalsekretariatet ordförande i följande kommittéer och arbetsgrupper i rådet:

 • säkerhetskommittén och dess undergrupper (informationssäkring, GNSS-experter, ackrediteringsnämnden för säkerhet)
 • arbetsgruppen för information
 • arbetsgruppen för e-lagstiftning
 • samordningskommittén för kommunikations- och informationssystem
 • arbetsgruppen för kodifiering av lagstiftningen
 • juristlingvistgruppen

Rådet utför också sekretariatsfunktioner för kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation (Erac), dess två arbetsgrupper och dess styrelse.

Erac är ett förberedande organ till rådet som ansvarar för att genomföra och följa upp EU:s initiativ Innovationsunionen och utveckla det europeiska forskningsområdet.

Till sin hjälp har organet två tillfälliga arbetsgrupper - högnivågruppen för gemensam programplanering och Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik.

Generalsekretariatet sköter de logistiska/administrativa arrangemangen  vid Eracs möten och utarbetar sammanfattningar av slutsatserna från mötena.

Offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online (Prado)

Generalsekretariatet är värd för Prado och ansvarar för dess utveckling, en särskild flerspråkig webbplats med information om säkerhetsdetaljerna hos identitets- och resehandlingar från EU-länderna, Island, Norge och Schweiz.

Prado ska ge korrekt information till särskilda sektorer såsom.

 • arbetsgivare
 • posttjänster
 • banker och kreditinstitut
 • säkerhets- och vaktbolag
 • biluthyrningsföretag

Arkiv

Generalsekretariatet sköter  rådets arkiv. De flesta dokumenten i arkivet rör möten i de olika rådskonstellationerna, Corepers möten, andra kommitté- och arbetsgruppsmöten eller utarbetandet av EU-lagstiftning.

De dokument som rådet skapar och tar emot i sitt arbete samlas in, behandlas och tillhandahålls i ett centralarkiv.