Skydd av personuppgifter vid rådets generalsekretariat

Generalsekretariatet

Rätten till skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet, som är förankrad i EU:s fördrag.

Europeiska unionens råd och dess generalsekretariat följer noga reglerna för skydd av personuppgifter. Reglerna fastställs i följande rättsakter:

Förordning 45/2001

Syftet med förordningen är att värna den enskildes friheter och grundläggande rättigheter när personuppgifter behandlas vid EU:s institutioner och organ.

I förordningen fastställs de principer och skyldigheter som en EU-institution måste rätta sig efter när den behandlar personuppgifter. Enligt dessa principer måste EU-institutionerna säkerställa att personuppgifterna

 • endast behandlas för klart fastställda och berättigade ändamål
 • är korrekta, adekvata och relevanta och inte omfattar mer än vad som är nödvändigt
 • behandlas korrekt och lagligt och på ett säkert sätt
 • inte behålls längre än nödvändigt
 • behandlas efter det att den enskilde informerats och dennes rättigheter respekterats
 • inte överlämnas till tredje man utan att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas

I förordningen fastställs skyldigheterna för de personer som behandlar personuppgifter (de registeransvariga) och rättigheterna för de personer vilkas personuppgifter behandlas (de registrerade).

Förordningen föreskriver också att ett uppgiftsskyddsombud ska utses vid varje institution.

Uppgiftsskyddsombudets roll

Uppgiftsskyddsombudets roll är att självständigt säkerställa att reglerna för personuppgifter tillämpas korrekt inom institutionen. Uppgiftsskyddsombudet ansvarar även för att föra register över institutionens behandlingar av personuppgifter. Uppgiftsskyddsombudet lämnar också över uppgiftsbehandlingar som bedöms kunna äventyra den registrerades rättigheter och friheter till den europeiska datatillsynsmannen.

Förordningen föreskriver också att en europeisk datatillsynsman ska utses på EU-nivå.

Rådets beslut om genomförande av förordning 45/2001

Detta är de regler som tillämpas av Europeiska unionens råd och de bygger vidare på bestämmelserna i förordning 45/2001. I beslutet fastställs

 • den status som rådets uppgiftsskyddsombud ska ha
 • de registeransvarigasskyldigheter
 • hur de registrerade ska utöva sina rättigheter
 • hur utredningar ska genomföras av uppgiftsskyddsombudet

Rådets register över behandlingar

Registret administreras av rådets uppgiftsskyddsombud. Det är ett allmänt register, som alla har tillgång till.

Registret är en databas, som innehåller information om varje typ av personuppgiftsbehandling som rådet eller rådets generalsekretariat verkställt.

Denna information innefattar behandlingens syfte, den registeransvariges namn, den rättsliga grunden för behandlingen, den registrerade, mottagaren av uppgifterna, vilken typ av uppgifter det gäller och hur länge uppgifterna lagras.

Vilka personuppgifter behandlas vid rådets generalsekretariat?

De flesta uppgifter som behandlas vid rådets generalsekretariat gäller generalsekretariatets personal.

Personuppgifter som rör rådets verksamhet behandlas också. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om EU-länders eller tredjeländers delegater vid rådet , journalister eller personer som utnämnts genom rådets rättsakter.

Medborgares personuppgifter behandlas i de flesta andra fall än för dessa personer endast när personerna i fråga kommer i kontakt med rådets generalsekretariat, t.ex. om de begär ut ett dokument, besöker rådets byggnader eller har ingått ett kontrakt med rådets generalsekretariat.

Videoövervakning i rådets generalsekretariats fastigheter

För att skydda personal, besökare, byggnader, tillgångar och information samt av logistiska skäl är vissa delar av rådets generalsekretariat utrustade med ett videoövervakningssystem.

I generalsekretariatets policy för videosystemsanvändning beskrivs de skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda personuppgifter, personlig integritet och andra grundläggande rättigheter och berättigade intressen hos personer som videofilmats i generalsekretariatets lokaler.

Policyn uppfyller alla dataskyddsförordningens krav och är förenlig med den europeiska datatillsynsmannens riktlinjer för videoövervakning.

Praktisk information om ditt uppgiftsskydd

Så tar du reda på om rådets generalsekretariat behandlar dina personuppgifter

Rådets register över behandlingar av personuppgifter kan hjälpa dig att ta reda på vilken typ av personuppgiftsbehandling som du eventuellt kan vara föremål för.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att

 • bli informerad om en eventuell personuppgiftsbehandling som rör dig och vad den i stora drag gäller
 • få information om vilka uppgifter som behandlas
 • utan dröjsmål erhålla en rättelse från den registeransvarige vid felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Under vissa omständigheter kan du be den registeransvarige att utöva dina särskilda rättigheter, som att blockera eller radera uppgifter.

Begäran kan lämnas in genom en blankett som erhålls av rådets uppgiftsskyddsombud. Du kan få blanketten via e-post. Ange vilket språk du vill ha blanketten på.

Skicka e-post

I avsnitt 5 i rådets genomförandebeslut om skydd av personuppgifter fastställs det förfarande genom vilket registrerade ska utöva dessa rättigheter.

Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till den europeiska datatillsynsmannen. Mer information finns på den europeiska datatillsynsmannens webbplats.

Kontakt

Registeransvariga

Om du behöver mer information om en särskild uppgiftsbehandling, bör du kontakta den registeransvarige för behandlingen, med en kopia till uppgiftsskyddsombudet.

Samtliga registeransvarigas identitet och kontaktuppgifter anges i registret över personuppgiftsbehandlingar.

Uppgiftsskyddsombud

Du kan kontakta uppgiftsskyddsombudet för att be om råd eller för att begära att en särskild händelse med direkt koppling till uppgiftsskyddsombudets uppgifter utreds. Kontakta uppgiftsskyddsombudet via e-post. Ange vilket språk du vill att kommunikationen ska ske på.

Data Protection Officer
Rådets generalsekretariat
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tfn: +32 2 281 61 11
Skicka e-post

Videoövervakning

Använd denna blankett för att göra en begäran.

För åtkomst till dina personuppgifter från videoövervakningen i våra lokaler, skicka begäran till

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Med en kopia till

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Observera att du till din begäran måste foga ett nyligen taget foto av god kvalitet av dig själv samt en kopia av ditt ID-kort/pass.