Öppna data

Generalsekretariatet

Rådet deltar i EU:s egen portal för öppna data med tre dataset:

 • metadata om rådets offentliga register
 • metadata om databasen för ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar
 • rådets omröstningar om lagstiftningsakter

EU:s portal för öppna data lanserades i december 2012. Det är en central punkt där man kan få tillgång till en växande mängd uppgifter från EU:s institutioner och andra EU-organ. Vem som helst får fritt använda dessa uppgifter och återanvända dem för kommersiella eller icke-kommersiella syften, förutsatt att källan anges.

Idén med EU:s portal för öppna data är att den ska stimulera innovativ användning av uppgifterna och frigöra deras ekonomiska potential. Den ska också främja öppenhet och ansvarsskyldighet hos EU:s institutioner och andra EU-organ.

Dataseten

Dataset: metadata om rådets offentliga register

Licens: rättsligt meddelande från rådets generalsekretariat

Rådets offentliga register över handlingar upprättades 1999. Registret innehåller hänvisningar till handlingar som utfärdats av rådet sedan den tidpunkten (med undantag för säkerhetsskyddsklassificerade handingar). Det går också att ladda ned offentliga handlingar via registret.

I genomsnitt läggs omkring 25 000 handlingar in i registret varje år (originalspråk). Uppgifter om rådets handlingar är offentliga även om innehållet i en handling inte är tillgängligt för allmänheten.

Detta dataset innehåller följande metadata om rådets handlingar:

 • offentlighetsstatus
 • dokumentkategori
 • dokumentnummer
 • tillägg
 • titel
 • interinstitutionell kod
 • ärende
 • upphovsman (författare)
 • adressat
 • datum för utfärdande
 • möte med anknytning till handlingen
 • dokumentspråk

Uppgifterna i detta dataset kan fortfarande vara föremål för ändringar. Datasetet uppdateras dagligen.

Dataset: metadata om databasen för ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar

Licens: rättsligt meddelande från rådets generalsekretariat

Varje år offentliggör rådet en årsrapport om genomförandet av förordning 1049/2001 om tillgång till handlingar. Årsrapporten innehåller statistik om de ansökningar om tillgång för allmänheten som har mottagits av rådet. Med undantag för personuppgifter är informationen om sådana ansökningar offentlig.

Detta dataset innehåller följande uppgifter om de ansökningar om allmänhetens tillgång till handlingar som har mottagits av rådet.

1. Allmänna uppgifter om den sökande (anonymt)

 • den sökandes yrkesverksamhet
 • geografiskt ursprung

2. Allmän information om ansökningen

 • ansökningsnummer
 • typ av ansökan (första ansökan, bekräftande ansökan)
 • datum för ansökan
 • tidsfrist för svar
 • förlängd tidsfrist för svar
 • svarsdatum
 • insatser
 • uppföljning
 • politikområde(n)

3. Uppgifter om de begärda handlingarna

 • offentlighetsstatus (offentlig eller ej)
 • svarstyp
 • dokumentkategori
 • dokumentnummer

Uppgifterna i detta dataset kan fortfarande vara föremål för ändringar. Datasetet uppdateras dagligen.

Dataset: rådets omröstningar om lagstiftningsakter

Licens: rättsligt meddelande från rådets generalsekretariat

Rådets omröstningsresultat är alltid offentliga när rådet antar en lagstiftningsakt enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller ett särskilt lagstiftningsförfarande. I genomsnitt antar rådet 120 lagstiftningsakter per år.

Databasen innehåller inte bara rådets omröstningsresultat vid antagande av lagstiftningsakter utan också information om den berörda akten, såsom:

 • typ av antagande (vid ett rådsmöte eller genom skriftligt förfarande)
 • rådsmöte
 • rådskonstellation
 • datum för antagande
 • politikområde
 • typ av akt (förordning, direktiv, beslut eller ståndpunkt)
 • aktnummer (enligt offentliggörandet i EU:s officiella tidning)
 • ämne (titel)
 • dokumentnummer (som lagts fram för rådet för antagande)
 • interinstitutionell kod
 • lagstiftningsförfarande (ordinarie eller särskilt lagstiftningsförfarande)
 • rådets åtgärder (enligt stegen i lagstiftningsförfarandet)
 • omröstningsregel (kvalificerad majoritet eller enhällighet)

Uppgifterna i detta dataset kan fortfarande vara föremål för ändringar. Datasetet uppdateras dagligen.

Ansvarsfriskrivning

Dessa uppgifter lämnas ut endast i informationssyfte. Endast rådets protokoll om antagande av lagstiftningsakter och rådets årsrapport om tillämpningen av förordning 1049/2001 är giltiga. Dessa handlingar kan man få tillgång till via rådets offentliga register.

Uppgifterna i dessa dataset kan fortfarande vara föremål för ändringar.

Rådets generalsekretariat har som mål att se till att informationen är korrekt. Vi försöker rätta till de felaktigheter som kommit till vår kännedom.