Praktikprogram – vanliga frågor

Generalsekretariatet

Praktikprogram

Kan jag göra praktik under sommaren?
Nej. Det är inte möjligt att praktisera under juli och augusti.

Behandlas spontana ansökningar?
Nej. Alla ansökningar om praktik måste följa det ansökningsförfarande som beskrivs på webbplatsen.

Vem kan söka

Jag har ännu inte fått ut min kandidatexamen. Kan jag ansöka om avlönad praktik?
Du kan ansöka om ditt kandidatexamensbevis är daterat före praktikavtalet undertecknas).

Kan jag ansöka om både avlönad och obligatorisk praktik?
Ja. Du kan ansöka om både avlönad och obligatorisk praktik om du uppfyller båda behörighetskraven (t.ex. om du studerar på masternivå och redan har en kandidatexamen och om praktik krävs som en del av dina masterstudier).

Kan jag ansöka om praktik vid flera EU-institutioner samtidigt?
Du kan ansöka om praktik vid flera EU-institutioner samtidigt, om du uppfyller behörighetskraven.

Kan brittiska medborgare fortfarande ansöka om avlönad praktik under 2018, efter resultatet av folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni 2016?
Brittiska medborgare har fortfarande rätt att ansöka om praktik vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd. Enligt de fördrag som Storbritannien har ratificerat gäller EU-rätten fortfarande fullt ut i och för Storbritannien.

Urvalsförfarande

Hur väljs praktikanterna ut?
Praktikanterna väljs ut på grundval av meriter utifrån den information som lämnats i ansökningsformuläret.

Kandidaterna kan bli intervjuade på telefon eller via internet. I så fall kontaktar praktikavdelningen kandidaterna i förväg för att komma överens om en lämplig tid. Om flera kandidater har likvärdiga meriter försöker praktikavdelningen uppnå geografisk spridning (dvs. att så många nationaliteter som möjligt är representerade) och balans mellan kvinnor och män (med sikte på 40 % av det underrepresenterade könet) bland de utvalda praktikanterna. Ansökningarna granskas och jämförs med den profil som efterfrågas av de olika avdelningarna vid rådets generalsekretariat.

Efter urvalet

Måste jag tillhandahålla översättningar av de styrkande handlingarna?
Nej. Styrkande handlingar godtas på alla EU:s officiella språk. Du får gärna tillhandahålla examensbevis i versioner på engelska eller franska, om sådana finns.

Måste kopiorna av de styrkande handlingarna vara bestyrkta som autentiska kopior av originalet?
Nej. Styrkande handlingar ska skickas med e-post. Det är inte nödvändigt att tillhandahålla bestyrkta kopior. När praktikanterna anländer ombeds de visa upp styrkande handlingar i original.

Under praktiken

Har jag rätt till semester?
Praktikanter har rätt till 2 dagars semester för varje månad de arbetar, utöver allmänna helgdagar och dagar då rådets kontor har stängt.

Sjukförsäkring är obligatoriskt. Är det europeiska sjukförsäkringskortet från mitt land tillräckligt?
Ja. Vi godtar en kopia av ditt europeiska sjukförsäkringskort som bevis. Det är ditt ansvar att kontrollera vad kortet omfattar.

Praktikanter som inte har någon annan försäkring (t.ex. det europeiska sjukförsäkringskortet) kan välja en sjukförsäkring genom rådet. I så fall betalar avlönade praktikanter cirka 13 € per månad, vilket motsvarar en tredjedel av premien, och rådet betalar återstående två tredjedelar. För praktikanter på obligatorisk praktik står rådet för hela försäkringspremien.

Är praktikanter försäkrade?
Alla praktikanter omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Finansiella aspekter

Hur stort är bidraget?
För närvarande är bidraget 1159,44 € netto per månad.

Betalar EU:s ministerråd resan från min hemort till Bryssel?
Praktikanter får en reseersättning som bidrag till sina resekostnader.

Praktikanter som rekryteras från en ort längre än 50 km från Bryssel har rätt till ett bidrag till resekostnaderna både vid början och vid slutet av praktikperioden. Ersättningen beräknas med hjälp av en metod baserad på det geografiska avståndet mellan Bryssel och den adress som anges i ansökningsformuläret. (0–500 km: 0,30 €/km, 501-1500 km: 0,20 €/km, över 1500 km: 0,10 €/km och multiplicerat med 2, med ett tak på 800 €. Ingen ersättning ges för avstånd under 50 km från Bryssel.) Du måste fullgöra minst halva praktikperioden för att ha rätt till ersättningen. Du kan inte ändra adress efter att rådet har undertecknat praktikavtalet.