Offentlig upphandling vid generalsekretariatet

Vem får delta?

Följande aktörer får lämna anbud:

 • ekonomiska aktörer som är registrerade i EU
 • alla EU-medborgare
 • ekonomiska aktörer från länder utanför EU som har ett avtal med EU om att öppna sina marknader för offentlig upphandling

För att vara kvalificerad att lämna anbud får den ekonomiska aktören inte:

 • ha försatts i konkurs
 • ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
 • ha underlåtit att fullgöra sina skyldigheter att betala skatter och sociala avgifter
 • ha dömts för bedrägeri, korruption, penningtvätt, utnyttjande av barnarbete, deltagande i en kriminell organisation eller någon annan olaglig verksamhet som kan skada EU:s ekonomiska intressen
 • på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse ha lämnat vilseledande uppgifter
 • ha uteslutits från ett upphandlingsförfarande

Termen "inbjudan" används ofta av EU-institutionerna när det gäller anbudsförfaranden. Inbjudan är en gemensam benämning på:

 • inbjudan att lämna anbud (meddelanden om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning)
 • inbjudan att anmäla intresse för tilldelning av varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt

Vilket anbudsförfarande som väljs och vilka krav på offentliggörande som ställs beror på kontraktets uppskattade värde.

Kontrakt som är värda mer än 135 000 euro

Meddelanden om inbjudningar till upphandlingar värda mer än 135 000 euro offentliggörs i S-serien av Europeiska unionens officiella tidning  och finns tillgängliga på internet i EU:s databas TED.

Upphandlingsdokumenten och annan information om pågående inbjudningar finns tillgängliga under fliken för e-upphandling (eTendering) på TED:s webbplats.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på den här webbplatsen för att få tillgång till alla dess funktioner.

Kontrakt som är värda mellan 15 000 och 135 000 euro

Inbjudningar att lämna anbud för kontrakt som är värda mellan 15 000 och 135 000 euro offentliggörs på denna webbplats under rubriken "aktuella inbjudningar".

Kontakta den kontaktperson som anges i meddelandet om inbjudan för mer information.

Kontrakt som är värda mindre än 15 000 euro

Kontrakt vars värde inte överstiger 15 000 euro får tilldelas genom förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling. Dessa möjligheter offentliggörs inte, men om du är synlig på marknaden kan du bli inbjuden att lämna anbud på ett sådant kontrakt.

Obligatoriska formulär för deltagande i generalsekretariatets upphandlingsförfaranden

För att delta i generalsekretariatets upphandlingsförfaranden måste du förse oss med dina företags- och bankuppgifter genom att fylla i ett formulär för rättssubjekt och ett formulär för bankuppgifter: