En tillbakablick

Film: Från informellt samtalsforum till avgörande beslutsinstans

Denna dokumentär beskriver Europeiska rådets historia från dess början fram till i dag. Den visar viktiga milstolpar under de senaste årtiondena som har inverkat på hur EU:s ledare fattar beslut.
De personer som berättar har med egna ögon följt Europeiska rådets förvandling till den beslutsinstans som det är idag.

Läs mer om de händelser och fördrag som format Europeiska rådets, rådets, Eurogruppens och eurotoppmötets olika roller.

1951

Parisfördraget

Genom Parisfördraget skapas Europeiska kol- och stålgemenskapen och en inre marknad för kol och stål. Detta bidrar till att minska den misstro och de spänningar som funnits mellan grannländerna efter andra världskriget. Det här fördraget är Europeiska gemenskapens första grundfördrag och slutar att gälla 2002.

1958

1 januari

Romfördraget

Genom Romfördraget bildas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Det första mötet i Europeiska ekonomiska gemenskapens råd äger rum den 25 januari 1958 med Belgiens utrikesminister Victor Larock som ordförande.

1973

1 januari

Den första utvidgningen

Danmark, Irland och Storbritannien går med i Europeiska gemenskaperna. Nio länder är nu medlemmar.

1974

December

Europeiska rådet bildas

Vid ett toppmöte i Köpenhamn i december 1973 bestäms det att toppmöten ska hållas vid behov, och vid toppmötet i Paris i december 1974, med Frankrikes president Valéry Giscard d'Estaing som värd, bildas Europeiska rådet. Avsikten är att inrätta ett informellt forum för diskussioner mellan stats- och regeringscheferna.

1975

den 11 mars

Europeiska rådets första möte

Det nya Europeiska rådet håller för första gången möte i mars 1975 i Dublin.

1981

1 januari

Grekland går med i EU

När Grekland gått med i EU finns det nu tio medlemsländer.

1985

14 juni

Schengenavtalet

I Schengen i Luxemburg undertecknar Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna Schengenavtalet, som ska avskaffa gränskontrollerna.

Genom Schengenavtalet får människor efterhand ökad möjlighet att resa mellan dessa länder utan passkontroller vid gränsen. Schengenavtalet börjar genomföras först senare, 1995.

2 – 3 december

Europeiska rådet i Luxemburg

Europeiska rådet når en politisk överenskommelse som banar vägen för antagandet av Europeiska enhetsakten.

1986

1 januari

Spanien och Portugal blir medlemmar i EU

Spanien och Portugal går med i EU. Nu är 12 länder medlemmar i Europeiska gemenskapen

1987

1 juli

Europeiska enhetsakten

Genom europeiska enhetsakten skapas den inre marknaden, som ska ge fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Utrikespolitiskt samarbete införs, och besluten i rådet fattas i ökad utsträckning med kvalificerad majoritet.

Europeiska enhetsakten ger också Europeiska rådet en rättslig grund för att organisera möten mellan stats- och regeringscheferna.

1992

11 december

Offentliga sammanträden

Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 lanseras offentliga debatter, något som blivit allt vanligare sedan dess, senast tack vare Lissabonfördraget.

Rådets offentliga debatter och förhandlingar kan i dag följas via rådets webbplats.

1993

1 1ovember

Maastrichtfördraget

Genom att Maastrichtfördraget träder i kraft inrättas Europeiska unionen på grundval av en utvidgad gemenskapspelare. Fördraget skapar en ekonomisk och monetär union och fastställer två nya pelare för samarbetet: en gemensam utrikes och säkerhetspolitik (Gusp) och samarbete på området rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Europeiska rådet får formell status genom Maastrichtfördraget. I fördraget fastställs att Europeiska rådet ska ge unionen impulser och fastställa allmänna politiska riktlinjer för EU:s utveckling. 

Genom Maastrichtfördraget inleds även utvecklingen mot euron, och den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (Gusp) lanseras. 

1995

1 januari

Den fjärde EU-utvidgningen

Österrike, Finland och Sverige går med i EU. Med 15 medlemsländer omfattar EU nu nästan hela Västeuropa.

1996

Europeiska rådet sammanträder fyra gånger per år 

Sedan 1996 sammanträder Europeiska rådet minst fyra gånger per år. Dessförinnan krävdes endast två möten per år.

1997

13 december

Eurogruppen skapas

Europeiska rådet godkänner att Eurogruppen skapas som ett informellt organ för finansministrarna från länder som har euron som valuta. Det första mötet i Eurogruppen äger rum den 4 juni 1998 på Château de Senningen i Luxemburg.

1999

1 maj

Amsterdamfördraget

Genom Amsterdamfördraget skapas ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och Schengenavtalet integreras i EU-lagstiftningen. Rollen förändras för rådets generalsekreterare, som nu också blir hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

2002

1 januari

Euron börjar användas

Den 1 januari 2002 börjar euron att användas som sedlar och mynt och ersätter därmed de nationella valutorna.

2003

1 februari

Nicefördraget

Genom Nicefördraget reformeras EU:s institutioner inför ett framtida EU som utvidgats till 27 medlemsländer. Rådet reformeras för att oftare kunna besluta med kvalificerad majoritet och för att principen om fördjupat samarbete mellan EU-länderna ska kunna införas.

Oktober

Europeiska rådets möten hålls i Bryssel 

Sedan oktober 2003 hålls alla formella möten i Europeiska rådet i Bryssel.

I förklaring nr 22 från medlemsstaterna som antog Nicefördraget anges att alla Europeiska rådets möten ska äga rum i Bryssel när EU har 18 medlemsstater.

2004

1 maj

EU:s största utvidgning

Tio länder blir medlemmar i EU på en och samma dag: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien. Det här är EU:s största enskilda utvidgning, både sett till folkmängd och till antalet länder.

EU har nu 25 medlemsländer.

2007

1 januari

Bulgarien och Rumänien går med i EU

Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i EU, som nu består av 27 medlemsländer.

2009

19 november

Herman Van Rompuy väljs till Europeiska rådets ordförande

Vid ett informellt möte i Bryssel den 19 november 2009 enas EU:s stats- och regeringschefer med enhälligt om att utse Herman Van Rompuy till Europeiska rådets första ständiga ordförande.

1 december

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget träder i kraft och EU:s uppbyggnad och funktionssätt reformeras.

Besluten i rådet fattas i ökad utsträckning med kvalificerad majoritet.

Europeiska rådet blir en riktig institution med egen ordförande. Tidigare hade Europeiska rådet varit ett informellt organ, och ledarskapet för Europeiska rådet var en inofficiell funktion. Ordförande var stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som just då innehade det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. 

10–11 december

Möte i Europeiska rådet med Fredrik Reinfeldt som ordförande

För sista gången leds Europeiska rådets möte av presidenten eller premiärministern i det medlemsland som har det roterande ordförandeskapet i rådet.

Europeiska rådets möte i december 2009 leds av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.

2012

1–2 mars

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Vid Europeiska rådets möte den 1–2 mars 2012 undertecknade 25 EU-ledare fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.  

Fördraget träder i kraft 1 januari 2013 och formaliserar eurotoppmötet. Eurotoppmötets organisation och ordförandens roll fastställs i artikel 12.

1 mars

Omval av Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy väljs till Europeiska rådets ordförande för en andra period, från den 1 juni 2012 till den 30 november 2014.

10 december

EU får Nobels fredspris.

EU tilldelas Nobels fredspris 2012 för att ha främjat fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Norska Nobelkommittén säger i sin motivering att beslutet grundas på att EU genom sin stabiliserande roll bidragit till att omforma större delen av Europa från en krigets till en fredens kontinent.

2013

1 juli

Kroatien medlem i Europeiska unionen

Kroatien blir efter Slovenien det andra landet från f.d. Jugoslavien som går med i EU. 

EU har nu 28 medlemsländer.

2014

1 december

Donald Tusk blir Europeiska rådets ordförande

Donald Tusk ersätter Herman Van Rompuy som Europeiska rådets ordförande. Hans mandat löper från den 1 december 2014 till den 31 maj 2017.