Gå till innehåll
E-postabonnemang
Filter

Film: Från informellt samtalsforum till avgörande beslutsinstans

Denna dokumentär beskriver Europeiska rådets historia från dess början fram till i dag. Den visar viktiga milstolpar under de senaste årtiondena som har inverkat på hur EU:s ledare fattar beslut.
De personer som berättar har med egna ögon följt Europeiska rådets förvandling till den beslutsinstans som det är idag.

Läs mer om de händelser och fördrag som format Europeiska rådets, rådets, Eurogruppens och eurotoppmötets olika roller.

1951

22 juli

Undertecknandet av Parisfördraget den 23 juli 1952
Undertecknandet av Parisfördraget den 23 juli 1952

Parisfördraget

Genom Parisfördraget skapas Europeiska kol- och stålgemenskapen och en inre marknad för kol och stål. Detta bidrar till att minska den misstro och de spänningar som funnits mellan grannländerna efter andra världskriget. Det här fördraget är Europeiska gemenskapens första grundfördrag och slutar att gälla 2002.

1952

8 september

Första mötet i EKSG:s särskilda ministerråd

Det första mötet i Europeiska kol- och stålgemenskapens särskilda ministerråd, som senare utvecklas till Europeiska unionens råd, äger rum i Luxemburg.

1958

1 januari

Romfördraget

Genom Romfördraget bildas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Det första mötet i Europeiska ekonomiska gemenskapens råd äger rum den 25 januari 1958 med Belgiens utrikesminister Victor Larock som ordförande.

1965

2 juli

Frankrike bestämmer sig för att inte närvara vid rådets möten på grund av oenighet om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
Frankrike bestämmer sig för att inte närvara vid rådets möten på grund av oenighet om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Den tomma stolens kris

1965 meddelar Frankrike att man inte tänker delta vid rådets möten på grund av den oenighet som uppstått vid förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitikens finansiering. Krisen får sin lösning 1966 genom Luxemburgkompromissen, som innebär att det kommer att krävas enhällighet i frågor som rör viktigare intressen.

1967

9 april

Fusionsfördragen

Genom dessa båda fördrag (1967 och 1971) får de tre gemenskaperna (Kol- och stålgemenskapen, Euratom och EEG) ett gemensamt råd, en gemensam kommission och en gemensam budget. Coreper får formell ställning som rådets förberedande organ.

1973

1 januari

Undertecknandet av fördraget om Danmarks, Irlands och Storbritanniens anslutning till EU
Undertecknandet av fördraget om Danmarks, Irlands och Storbritanniens anslutning till EU

Den första utvidgningen

Danmark, Irland och Storbritannien går med i Europeiska gemenskaperna. Nio länder är nu medlemmar.

1974

9 december

Europeiska rådet bildas

Vid ett toppmöte i Köpenhamn i december 1973 bestäms det att toppmöten ska hållas vid behov, och vid toppmötet i Paris i december 1974, med Frankrikes president Valéry Giscard d'Estaing som värd, bildas Europeiska rådet. Avsikten är att inrätta ett informellt forum för diskussioner mellan stats- och regeringscheferna.

1975

11 mars

Det första mötet i Europeiska rådet i Dublin den 11 mars 1975
Det första mötet i Europeiska rådet i Dublin den 11 mars 1975

Europeiska rådets första möte

Det nya Europeiska rådet håller för första gången möte i mars 1975 i Dublin.

1981

1 januari

Grekland går med i EU

När Grekland gått med i EU finns det nu tio medlemsländer.

1985

14 juni

Schengenavtalet

I Schengen i Luxemburg undertecknar Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna Schengenavtalet, som ska avskaffa gränskontrollerna.

Genom Schengenavtalet får människor efterhand ökad möjlighet att resa mellan dessa länder utan passkontroller vid gränsen. Schengenavtalet börjar genomföras först senare, 1995.

2 december

Europeiska rådet i Luxemburg

Europeiska rådet når en politisk överenskommelse som banar vägen för antagandet av Europeiska enhetsakten.

1986

1 januari

Spanien och Portugal går med i EU den 1 januari 1986
Spanien och Portugal går med i EU den 1 januari 1986

Spanien och Portugal blir medlemmar i EU

Spanien och Portugal går med i EU. Nu är 12 länder medlemmar i Europeiska gemenskapen

1987

1 juli

Europeiska enhetsakten

Genom europeiska enhetsakten skapas den inre marknaden, som ska ge fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Utrikespolitiskt samarbete införs, och besluten i rådet fattas i ökad utsträckning med kvalificerad majoritet.

Europeiska enhetsakten ger också Europeiska rådet en rättslig grund för att organisera möten mellan stats- och regeringscheferna.

1992

11 december

Offentliga sammanträden

Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 lanseras offentliga debatter, något som blivit allt vanligare sedan dess, senast tack vare Lissabonfördraget.

Rådets offentliga debatter och förhandlingar kan i dag följas via rådets webbplats.

1993

1 november

Undertecknandet av Maastrichtfördraget
Undertecknandet av Maastrichtfördraget

Maastrichtfördraget

Genom att Maastrichtfördraget träder i kraft inrättas Europeiska unionen på grundval av en utvidgad gemenskapspelare. Fördraget skapar en ekonomisk och monetär union och fastställer två nya pelare för samarbetet: en gemensam utrikes och säkerhetspolitik (Gusp) och samarbete på området rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Europeiska rådet får formell status genom Maastrichtfördraget. I fördraget fastställs att Europeiska rådet ska ge unionen impulser och fastställa allmänna politiska riktlinjer för EU:s utveckling. 

Genom Maastrichtfördraget inleds även utvecklingen mot euron, och den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (Gusp) lanseras. 

1995

1 januari

Den fjärde EU-utvidgningen

Österrike, Finland och Sverige går med i EU. Med 15 medlemsländer omfattar EU nu nästan hela Västeuropa.

1996

1 januari

Europeiska rådet sammanträder fyra gånger per år 

Sedan 1996 sammanträder Europeiska rådet minst fyra gånger per år. Dessförinnan krävdes endast två möten per år.

1997

13 december

Eurogruppen skapas

Europeiska rådet godkänner att Eurogruppen skapas som ett informellt organ för finansministrarna från länder som har euron som valuta. Det första mötet i Eurogruppen äger rum den 4 juni 1998 på Château de Senningen i Luxemburg.

1999

1 januari

Euron ser dagens ljus som virtuell valuta

Den nya valutan införs i 11 av medlemsländerna: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

1 maj

Amsterdamfördraget
Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget

Genom Amsterdamfördraget skapas ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och Schengenavtalet integreras i EU-lagstiftningen. Rollen förändras för rådets generalsekreterare, som nu också blir hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

2001

1 januari

Grekland ansluter sig till euroområdet.

Grekland blir det tolfte EU-landet som ansluter sig till euroområdet.

2002

1 januari

Euron börjar användas som sedlar och mynt
Euron börjar användas som sedlar och mynt

Euron börjar användas

Den 1 januari 2002 börjar euron att användas som sedlar och mynt och ersätter därmed de nationella valutorna.

2003

1 februari

Nicefördraget

Genom Nicefördraget reformeras EU:s institutioner inför ett framtida EU som utvidgats till 27 medlemsländer. Rådet reformeras för att oftare kunna besluta med kvalificerad majoritet och för att principen om fördjupat samarbete mellan EU-länderna ska kunna införas.

1 oktober

Europeiska rådets möten äger rum i Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel
Europeiska rådets möten äger rum i Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel

Europeiska rådets möten hålls i Bryssel 

Sedan oktober 2003 hålls alla formella möten i Europeiska rådet i Bryssel.

I förklaring nr 22 från medlemsstaterna som antog Nicefördraget anges att alla Europeiska rådets möten ska äga rum i Bryssel när EU har 18 medlemsstater.

2004

1 maj

EU:s största utvidgning

Tio länder blir medlemmar i EU på en och samma dag: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien. Det här är EU:s största enskilda utvidgning, både sett till folkmängd och till antalet länder.

EU har nu 25 medlemsländer.

10 september

Jean-Claude Juncker, Eurogruppens första permanenta ordförande
Jean-Claude Juncker, Eurogruppens första permanenta ordförande

Eurogruppens första permanenta ordförande

Eurogruppen beslutar att utse en permanent ordförande för två år.

På ett informellt Ekofinmöte i den nederländska staden Scheveningen väljs Jean-Claude Juncker till Eurogruppens första permanenta ordförande. Hans mandatperiod löper från den 1 januari 2005 till den 31 december 2006.

2006

1 september

Jean-Claude Juncker utses åter till Eurogruppens ordförande

Han väljs till Eurogruppens ordförande för en andra period.

2007

1 januari

EU:s medlemsantal stiger till 27 efter Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU
EU:s medlemsantal stiger till 27 efter Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU

Bulgarien och Rumänien går med i EU

Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i EU, som nu består av 27 medlemsländer.

Slovenien ansluter sig till euroområdet

Slovenien blir den 13:e EU-medlemsstaten som antar euron som valuta.

2008

1 januari

Cypern och Malta ansluter sig till euroområdet

Euroområdet har nu 15 medlemmar.

12 oktober

Eurotoppmötet inrättas 

Frankrikes president Nicolas Sarkozy föreslår att regelbundna möten ska hållas mellan euroområdets stats- och regeringschefer. Det första mötet äger rum den 12 oktober 2008. Efterföljande toppmöten äger rum i maj 2010, mars 2011, juli 2011 och oktober 2011 i Bryssel.

Eurotoppmötet bidrar till att samordna den ekonomiska politiken i euroområdet och med på mötet finns också eurotoppmötets ordförande och EU-kommissionens ordförande. 

2009

1 januari

Slovakien ansluter sig till euroområdet

Slovakien blir det 16:e medlemslandet i euroområdet.

19 november

Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande 2009–2014
Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande 2009–2014

Herman Van Rompuy väljs till Europeiska rådets ordförande

Vid ett informellt möte i Bryssel den 19 november 2009 enas EU:s stats- och regeringschefer med enhälligt om att utse Herman Van Rompuy till Europeiska rådets första ständiga ordförande.

1 december

Undertecknandet av Lissabonfördraget
Undertecknandet av Lissabonfördraget

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget träder i kraft och EU:s uppbyggnad och funktionssätt reformeras.

Besluten i rådet fattas i ökad utsträckning med kvalificerad majoritet.

Europeiska rådet blir en riktig institution med egen ordförande. Tidigare hade Europeiska rådet varit ett informellt organ, och ledarskapet för Europeiska rådet var en inofficiell funktion. Ordförande var stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som just då innehade det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. 

Protokoll 14 till Lissabonfördraget

Protokoll 14 till Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december 2009 och fastställer Eurogruppens roll. Ministrarna från de medlemsstater som har euron som valuta kommer att träffas informellt för att diskutera frågor som rör den gemensamma valutan. De kommer även att välja en ordförande för två och ett halvt år.

Lissabonfördraget medför också en ändring av ministerrådets regler som innebär att det endast är Eurogruppens medlemmar som har rätt att rösta om sådana frågor i Ekofinrådet som enbart rör euroområdet.

10 december

Möte i Europeiska rådet med Fredrik Reinfeldt som ordförande

För sista gången leds Europeiska rådets möte av presidenten eller premiärministern i det medlemsland som har det roterande ordförandeskapet i rådet.

Europeiska rådets möte i december 2009 leds av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.

2011

1 januari

Estland ansluter sig till euroområdet

Estland blir det 17:e landet som ansluter sig till euroområdet.

2012

1 januari

Thomas Wieser, ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp
Thomas Wieser, ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp

Val av ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp

Sedan januari 2012 är Thomas Wieser ordförande i Eurogruppens arbetsgrupp. Han är även ordförande i ekonomiska och finansiella kommittén.

Eurogruppens arbetsgrupp är ett förberedande organ, som samlar företrädare för euroländerna i ekonomiska och finansiella kommittén, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken.   

1 mars

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Vid Europeiska rådets möte den 1–2 mars 2012 undertecknade 25 EU-ledare fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.  

Fördraget träder i kraft 1 januari 2013 och formaliserar eurotoppmötet. Eurotoppmötets organisation och ordförandens roll fastställs i artikel 12.

Omval av Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy väljs till Europeiska rådets ordförande för en andra period, från den 1 juni 2012 till den 30 november 2014.

10 december

EU tilldelas Nobels fredspris 2012 
EU tilldelas Nobels fredspris 2012 

EU får Nobels fredspris.

EU tilldelas Nobels fredspris 2012 för att ha främjat fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Norska Nobelkommittén säger i sin motivering att beslutet grundas på att EU genom sin stabiliserande roll bidragit till att omforma större delen av Europa från en krigets till en fredens kontinent.

2013

21 januari

Jeroen Dijsselbloem
Jeroen Dijsselbloem

Val av Eurogruppens ordförande

Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem väljs till Eurogruppens ordförande. Han blir därmed den andre ständige ordföranden i Eurogruppens historia.

14 mars

Arbetsordning för eurotoppmöten

Det första eurotoppmötet efter att fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen trädde i kraft hålls den 14 mars 2013. Vid mötet antas organisatoriska regler för eurotoppmöten.

1 juli

Kroatien medlem i Europeiska unionen

Kroatien blir efter Slovenien det andra landet från f.d. Jugoslavien som går med i EU. 

EU har nu 28 medlemsländer.

2014

1 januari

Lettland ansluter sig till euroområdet

Lettland blir det 18:e medlemslandet i euroområdet.

1 december

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande
Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

Donald Tusk blir Europeiska rådets ordförande

Donald Tusk ersätter Herman Van Rompuy som Europeiska rådets ordförande. Hans mandat löper från den 1 december 2014 till den 31 maj 2017.

2015

1 januari

Euron används av nästan 337,5 miljoner EU-medborgare
Euron används av nästan 337,5 miljoner EU-medborgare

Litauen ansluter sig till euroområdet

Euroområdet har nu 19 medlemmar: Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien.

22 juni

Viktiga händelser vid eurotoppmötet om Grekland den 22 juni 2015

Extra eurotoppmöte om Grekland

EU-ledarna träffas den 22 juni 2015 för att diskutera Grekland. Eurotoppmötets ordförande Donald Tusk menar att de grekiska myndigheternas senaste förslag är ett positivt steg framåt, men att de kommer att behöva bedömas ytterligare av EU-institutionerna.

12 juli

Euroområdets ledare når en överenskommelse om Grekland

De är redo att inleda förhandlingar om ett ekonomiskt stödprogram för Grekland inom ramen för europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), men först måste överenskommelsen godkännas av det grekiska parlamentet och andra nationella parlament. Efter förfaranden på nationell nivå kommer eurogruppen att fortsätta förhandlingarna.

13 juli

Jeroen Dijsselbloem efter att ha blivit omvald till ordförande för Eurogruppen den 13 juli 2015
Jeroen Dijsselbloem efter att ha blivit omvald till ordförande för Eurogruppen den 13 juli 2015

Jeroen Dijsselbloem omvald till Eurogruppens ordförande för en andra mandatperiod

Jeroen Dijsselbloem omvald till Eurogruppens ordförande för en andra mandatperiod på 2,5 år. 

2017

9 mars

Uttalande av Donald Tusk om hans omval till ordförande för Europeiska rådet

Donald Tusk omvald till Europeiska rådets ordförande

Donald Tusk har blivit omvald till ordförande för Europeiska rådet för en andra period på två och ett halvt år från den 1 juni 2017 till den 30 november 2019.

29 mars

Så här går brexitförhandlingarna till

Storbritannien utlöser formellt artikel 50 om att lämna EU

Till följd av resultatet i folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni 2016 då de brittiska väljarna röstade för ett utträde ur Europeiska unionen, anmälde Storbritannien formellt till Europeiska rådet att landet avser att lämna EU.

Europeiska rådet antog ett uttalande om Storbritanniens anmälan.

Vi beklagar att Förenade kungariket kommer att lämna Europeiska unionen, men vi är redo för det förfarande som vi nu har att följa. [...] Vid dessa förhandlingar kommer unionen att agera samfällt och tillvarata sina intressen. Vår främsta prioritet kommer att vara att minimera den osäkerhet som uppstår för våra medborgare, företag och medlemsstater på grund av Förenade kungarikets beslut.

Europeiska rådet den 29 mars 2017