En tillbakablick

Läs mer om de händelser och fördrag som format Europeiska rådets, rådets, Eurogruppens och eurotoppmötets olika roller.

2008

12 oktober

Eurotoppmötet inrättas 

Frankrikes president Nicolas Sarkozy föreslår att regelbundna möten ska hållas mellan euroområdets stats- och regeringschefer. Det första mötet äger rum den 12 oktober 2008. Efterföljande toppmöten äger rum i maj 2010, mars 2011, juli 2011 och oktober 2011 i Bryssel.

Eurotoppmötet bidrar till att samordna den ekonomiska politiken i euroområdet och med på mötet finns också eurotoppmötets ordförande och EU-kommissionens ordförande. 

2012

1–2 mars

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Vid Europeiska rådets möte den 1–2 mars 2012 undertecknade 25 EU-ledare fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.  

Fördraget träder i kraft 1 januari 2013 och formaliserar eurotoppmötet. Eurotoppmötets organisation och ordförandens roll fastställs i artikel 12.

2013

14 mars

Arbetsordning för eurotoppmöten

Det första eurotoppmötet efter att fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen trädde i kraft hålls den 14 mars 2013. Vid mötet antas organisatoriska regler för eurotoppmöten.

2015

22 juni

Extra eurotoppmöte om Grekland

EU-ledarna träffas den 22 juni 2015 för att diskutera Grekland. Eurotoppmötets ordförande Donald Tusk menar att de grekiska myndigheternas senaste förslag är ett positivt steg framåt, men att de kommer att behöva bedömas ytterligare av EU-institutionerna.

12 juli

Euroområdets ledare når en överenskommelse om Grekland

De är redo att inleda förhandlingar om ett ekonomiskt stödprogram för Grekland inom ramen för europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), men först måste överenskommelsen godkännas av det grekiska parlamentet och andra nationella parlament. Efter förfaranden på nationell nivå kommer eurogruppen att fortsätta förhandlingarna.