Rådet (miljö), 13.10.2017

Europeiska unionens råd

De viktigaste resultaten

Sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem: ansvarsfördelning och LULUCF

Rådet har enats om sina förhandlingspositioner för förordningen om ansvarsfördelning och förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Genom de här lagarna kommer man att minska växthusgasutsläppen inom sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Genom de nya lagarna kommer EU närmare uppfyllandet av det övergripande målet att fram till 2030 minska utsläppen med minst 40 % jämfört med 1990 års nivåer. Därmed tar unionen ett steg i riktning mot att uppfylla åtagandena inom ramen för Parisavtalet om klimatförändringar. De sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem kommer att lämna ett specifikt bidrag till målet genom att fram till 2030 minska utsläppen med 30 % jämfört med 2005 års nivåer.

”De två förordningarna innebär att EU kan minska utsläppen inom alla sektorer som omfattas av ansvarfördelningen, och säkerställa en bättre förvaltning av mark och skog inom unionen. Därmed kan vi bygga en miljövänlig framtid för alla och uppnå klimatmålen från Paris. Jag gläder mig åt medlemsländernas arbete idag. Vi är nu beredda att börja förhandla med parlamentet.”

Siim Kiisler, Estlands miljöminister

FN:s klimatkonferens (COP 23)

Rådet antog slutsatser om Parisavtalet inför den 23:e partskonferensen (COP 23) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) den 6–17 november 2017 i Bonn.

EU är fast beslutet att fortsätta att gå i täten för de globala insatserna mot klimatförändringarna. Miljöministrarna ställde sig helt bakom slutsatserna och betonade hur viktigt det är att rejäla framsteg görs när det gäller att genomföra Parisavtalet (Parisarbetsprogrammet), förbereda den stödjande dialogen 2018 och genomföra de nationellt fastställda bidragen på nationell nivå.

De välkomnade också de slutsatser om klimatfinansiering som rådet antog den 10 oktober. EU och dess medlemsländer bekräftade att de står fast vid sitt åtagande att bidra till de utvecklade ländernas kollektiva mål att senast från 2020 och fram till och med 2025 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar per år.

FN:s miljöförsamling

Rådet antog slutsatser om EU:s prioriteringar inför det 3:e mötet i FN:s miljöförsamling (UNEA-3) den 4–6 december 2017 i Nairobi med föroreningar som övergripande tema.

Slutsatserna sänder en stark signal om EU:s åtagande att skydda vår miljö och minska föroreningarnas inverkan på vår planet.

Ministrarna kommer att bidra aktivt till ett antal resolutioner och frivilliga utfästelser för att angripa problemet med olika former av föroreningar på ännu fler sätt.

Under en arbetslunch hade ministrarna en givande diskussion med den verkställande direktören för FN:s miljöprogram, Erik Solheim, som förberedelse inför mötet i församlingen. De identifierade områden för konkreta åtgärder mot föroreningar på både nationell nivå och EU-nivå.

Mötesinformation

  • möte nr 3565
  • Luxemburg
  • 13.10.2017

Förberedande dokument

Slutdokument

Pressinformation

Presskontakter

Pressekreterare
+32 22815612
+32 470884374

Om du inte är journalist, vänligen skicka din förfrågan till enheten för information till allmänheten.

Ämnen: